Kvalitet UCRS

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

UCRS Kvalitet

Historisk har vi på UCRS arbejdet med kvaliteten i uddannelserne på forskellig vis. Vi er blandt de dygtigste til vores fag – hvad enten der er tale om vores tekniske og administrative personale eller om der er tale om vores undervisningspersonale, og vi bruger den basis til at sætte en standard for vores studerende, elever og kursister.

Måling af kvalitet sker hver dag. Alle som har sin daglige gang hos os bidrager til opfyldelsen af kvalitetsambitionen, og vi viser hinanden vores arbejde – vi hjælper hinanden og vi måler os med hinanden. Tilfredshedsmålinger, svendeprøver og eksaminer er blandt de tilbagevendende målinger hos os.

Vigtigst for vores kvalitetsarbejde er fokus på vores fælles vision, som er vedtaget i bestyrelsen i december 2013:

Vi vil være Midt- og Vestjyllands bedste til at skabe uddannelser, der giver viljen til at ville og evnen til at kunne.

Årsrapporter

Se årsrapporterne for UCRS.

Skjern tekniske skole

140327 Årsrapport 2013 Underskrevet
11mb
Download
UCRS Årsrapport For 2014
11mb
Download
Årsrapporten 2015 Underskrevet
11mb
Download
760401 Årsrapport 2016
10mb
Download
760401 Årsrapport 2017 Med Underskrift
11mb
Download
Årsrapport 2018
1mb
Download
Årsrapport 2019
831kb
Download
Årsrapport 2020
1mb
Download

Tilsyn om handicaptilgængelighed

Endelig rapport

Tilsyn med handicaptilgængeligheden
på Skjern Tekniske Skole den 31. oktober 2018

Tilsyn Med Handicaptilgængeligheden På Skjern Tekniske Skole 31.10.2018
1mb
Download

Kvalitetssystem

UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern arbejder med et system, som skal være med til at sikre et systematisk arbejde med udvikling af kvaliteten og opfyldelsen af kvalitetsmålene.

Procedurer og værktøjer udvikles løbende, således at både ydre og indre krav tilgodeses.

Kvalitetssystemer er overskueligt, fleksibelt og passer til uddannelsescenterets størrelse. Kvalitetsarbejdet er en kontinuerlig proces, der aldrig afsluttes, idet der altid er områder, der skal forbedres/udvikles.

Det grundlæggende i kvalitetssystemet er den systematiske informationsindsamling og efterfølgende selvevaluering som danner baggrund for hvilke indsatser der igangsættes.

De forskellige aktiviteter i kvalitetsarbejdet er samlet i et årshjul der sikre systematik i vores arbejde.

 

Selvevaluering

Det centrale i uddannelsescenterets kvalitetssystem, er den systematiske selvevaluering, der gennemføres på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern.

Ledelsen udarbejder en strategi for den kommende periode, og udpeger i forlængelse heraf en række overordnede indsatsområder for UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Det er disse områder der skal tages op i den efterfølgende selvevaluering.

Selvevalueringen skal identificere områder, hvor vi gør det godt og områder, hvor vi kan forbedre os.

De informationer, der ligger til grund for selvevalueringen, er både indsamlede informationer og deltagernes egne observationer/erfaringer. Som eksempler kan nævnes: elevundersøgelser, medarbejderundersøgelser, karakterer og den generelle udvikling.
På EUD spiller arbejdet med øget gennemførelse desuden en stor rolle i selvevalueringen.
 

De metoder, der anvendes i forbindelse med selvevaluering, afspejler UddannelsesCenter Ringkøbing Skjerns værdier, idet der bl.a. bliver lagt vægt på brugerinvolvering og samarbejde i forbindelse med dataindsamling og tilbagemeldinger på disse. Desuden bliver forskellige meninger og holdninger respekteret i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplanerne, hvor der lægges vægt på, at man er udviklingsorienteret i sin tilgang til udarbejdelsen af handlingsplanerne.

Selvevaluering skal også ses som et vigtigt led i uddannelsescenterets arbejde med kompetenceudviklingen af medarbejderne, idet den kan være med til at afdække områder, hvor der er brug for en opkvalificering eller helt nye kompetencer.

 

Årshjul

De forskellige aktiviteter gennemføres efter nedenstående årshjul.

Årshjul Januar 2016 1
106kb
Download

Elevtrivsel

Se de samlede resultater af elevtrivselsundersøgelser på UCRS her

ETU Samlet Oversigt Resultater 2019
532kb
Download
ETU Samlet Oversigt 2020
512kb
Download

Virksomhedstilfredshed

Fra 2016 er der udarbejdet en obligatorisk national spørgeramme, så derfor er der ikke sammenligning med tidligere år.

VTU STS Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2019
545kb
Download
VTU Samlet Oversigt 2020
640kb
Download

Under[-]visnings[-]miljø[-]vurdering

Ifølge undervisningsmiljøloven har alle elever/studerende ret til et godt undervisningsmiljø. Dette omfatter følgende områder:

 • Det sociale/psykiske miljø
 • Det fysiske miljø
 • Det æstetiske miljø

På EUD undersøges undervisningsmiljøet hvert 3. år i forbindelse med elevtrivselsundersøgelsen.

Ud fra undersøgelsen og de andre spørgsmål i elevtilfredshedsundersøgelsen, samt skolens handlingsplaner for øget gennemførelse, udarbejdes der handlingsplaner for de problemer der bliver identificeret.

Handlingsplanen til forbedringen af skolens undervisningsmiljø skal ses i sammenhæng med det øvrige kvalitetsarbejde, hvor målet bl.a. er sikring at et godt arbejdsmiljø, også for elever/studerende (undervisningsmiljø).

Undervisningsmiljøvurdering UCRS Handlingsplan 2018 2020
64kb
Download

Lokale undervisningsplaner

Opfølgningsplan

Ud fra den årlige selvevaluering har skolen valgt at arbejde med en række indsatser der skal være med til at forbedre og øge kvaliteten i vores uddannelser.

Ud over den generelle opfølgningsplan er der på EUD området fokus på den nye Erhvervsskolereform og implementeringen af denne. Derfor er det overordnede fokus på indfrielse af de 4 klare mål og herunder de indikatorer der er tilknyttet:

 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse

  1. antal elever som efter 9. eller 10. klasse søger en erhvervsuddannelse som 1. prioritet

 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse

  1. frafald på grundforløbet

  2. frafald på hovedforløbet

  3. frafald i overgangen fra grundforløb til hovedforløb

 3. Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

  1. tilgang til eux

  2. tilgang til talentspor

  3. beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede

 4. Tilliden og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

  1. elevtrivsel

  2. aftagervirksomhedernes tilfredshed

 

Pædagogisk og didaktisk grundlag

Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag for erhvervsuddannelserne på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern tager udgangspunkt i de overordnede værdier for hele uddannelsescenteret:

Udvikler - Comitter - Rummer - Stræber

Grundlaget skal være med til at sikre det fortsatte arbejde for at give den enkelte elev den bedst mulige uddannelse, samtidig med at vi opfylder det omgivende samfunds behov indenfor de forskellige fagområder.

For at sikre de bedste rammer for vores elever er opgaven et fælles ansvar for alle på erhvervsuddannelserne, undervisere, administration, ledelse og praktikvirksomheder.

Udvikler

 • Skolen har en læringskultur, der sætter fokus på høj faglighed, både hos den enkelte elev, og blandt underviserne. Vi har en anerkendende tilgang til hinanden, med plads til mangfoldighed, fordi vi tror på den enkelte og dennes bidrag
  Der er i hver afdeling udarbejdet en strategi for kompetenceudvikling, der bl.a. skal sikre vidensdeling. Fordi kompetenceudvikling blandt lærerne er en forudsætning for at sikre udvikling blandt eleverne.

Committer

 • Elevens uddannelsesplanlægning foregår i et samspil mellem kontaktlærer/klasselærer og elev via Elevplan. Eleven får via forskellige former for evaluering mulighed for at tilkendegive sine meninger. Det betyder at eleven gennem medinddragelse i planlægningen og evalueringen får medansvar for egen læring og føler medejerskab for indholdet i undervisningen. Dette er med til at fastholde eleven i uddannelsen.

Rummer

 • Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige, sociale og personlige kompetencer. Det betyder, at der er en fast procedure for elevens start på skolen (uddannelsessamtale og indplacering på hold). Desuden betyder det at undervisningsdifferentieringen er et bærende princip i uddannelsesplanlægningen i den enkelte afdeling. Vi tror på, at vi ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs individuelle ønsker og udvikling, skaber motivation og læring.

Stræber

 • Gennem elevens uddannelse er der fokus på hele uddannelsen – dvs. både skoledel og praktikdel for at give eleven den bedst mulige uddannelse og fremme helhedsforståelsen for den virkelighed, de senere skal agere i. For at sikre det skal underviserne aktivt tage kontakt til erhvervslivet, dels for at vedligeholde og udvikle kompetencer, dels for at sikre praktikpladser. I den enkelte afdeling er der udarbejdet en strategi for det opsøgende arbejde. Det er desuden skolens mål at ingen af vores samarbejdsvirksomheder er ubesøgte.
 • Undervisningen tilrettelægges, gennemføres og evalueres med fokus på at styrke elevernes kompetencer inden for innovation og iværksætteri. Fordi de skal være parate til at møde det omgivende samfunds forventninger til fremtidens arbejdskraft.

Planer for implementering af grundlaget i de enkelte afdelinger ses nedenfor

 • Bil, fly og andre transportmidler (BAT)
 • Mad til mennesker (MTM)
 • Produktion og udvikling (PU)
 • Strøm, styring og it (SSI)
 • Personvogn (PV)
 • Smede 
 • EUD Butik Ringkøbing (HS RI)
 • EUD Butik Skjern (HS SKJ)
BAT
430kb
Download
MTM
321kb
Download
PU
429kb
Download
SSI
327kb
Download
PV
452kb
Download
Smede
43kb
Download
HS RI
341kb
Download
HS SKJ
331kb
Download

Reglementer

Se reglementer, studie- og ordensregler, alkoholpolitikker, eksamenshåndbog o.a. for de enkelte uddannelser her nedenfor.

Eksamensreglement Sts
443kb
Download
Ordensreglement Eud
254kb
Download
Rusmiddelpolitik Revideret2017gymskjern
82kb
Download
Rusmiddelpolitik Revideret2017 Hhxring
82kb
Download
Rusmiddelpolitik For Elever Og Kursister
423kb
Download
Studie Og Ordensregler 2020 Eud Eux Business
71kb
Download

Lokale uddannelses[-]udvalg

Se PDF-filerne for at se medlemmerne af de enkelte udvalg:

 • Smed, svejsning og termisk skæring i metal 
 • Automekanikeruddannelsen
 • Vindmølleoperatøruddannelsen
 • Udvalg for Arbejdets organisering
 • Udvalg for Ledelse

 

Desuden har skolens praktikcenter et centerudvalg der består af repræsentanter fra både auto- og smedeudvalgene.

 • Centerudvalg
LUU Smedeuddannelsen
73kb
Download
Repræsentation Auto
101kb
Download
Repræsentation Vindmølle
41kb
Download
Udvalgsmedlemmer 2018 Arbejdets Organisering
202kb
Download
Udvalgsmedlemmer 2018 Udvalg For Ledelse
198kb
Download
Repræsentation Centerudvalg
192kb
Download