Kvalitet UCRS

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

UCRS Kvalitet

Historisk har vi på UCRS arbejdet med kvaliteten i uddannelserne på forskellig vis. Vi er blandt de dygtigste til vores fag – hvad enten der er tale om vores tekniske og administrative personale eller om der er tale om vores undervisningspersonale, og vi bruger den basis til at sætte en standard for vores studerende, elever og kursister.

Måling af kvalitet sker hver dag. Alle som har sin daglige gang hos os bidrager til opfyldelsen af kvalitetsambitionen, og vi viser hinanden vores arbejde – vi hjælper hinanden og vi måler os med hinanden. Tilfredshedsmålinger, svendeprøver og eksaminer er blandt de tilbagevendende målinger hos os.

Ordensreglement UCRS

Her finder du samlet ordensreglement for hele UCRS.

UCRS Ordensreglement
248kb
Download

Studiereglementer UCRS

Her finder du studiereglementer for alle skoler på UCRS.

Studiereglement 2022 UCRS Skjern Tekniske Skole
238kb
Download
Studiereglement 2022/23 VUC UCRS
197kb
Download

Årsrapporter

Se årsrapporterne for UCRS.

Skjern tekniske skole

140327 Årsrapport 2013 Underskrevet
11mb
Download
UCRS Årsrapport For 2014
11mb
Download
Årsrapporten 2015 Underskrevet
11mb
Download
760401 Årsrapport 2016
10mb
Download
760401 Årsrapport 2017 Med Underskrift
11mb
Download
Årsrapport 2018
1mb
Download
Årsrapport 2019
831kb
Download
Årsrapport 2020
1mb
Download

Tilsyn om handicaptilgængelighed

Endelig rapport

Tilsyn med handicaptilgængeligheden
på Skjern Tekniske Skole den 31. oktober 2018

Tilsyn Med Handicaptilgængeligheden På Skjern Tekniske Skole 31.10.2018
1mb
Download

Kvalitetssystem

Hos UCRS udspringer kvalitetsbegrebet og kvalitetsarbejdet af vores vision og mission. 

Mission 

Vi danner i dag dem, der skaber i morgen

UCRS er et godt sted at være for elever, kursister og medarbejdere. Vi møder hinanden i øjenhøjde og forløser hinandens potentiale.

Vores passion er uddannelse, der skaber handlekraft hos den enkelte til at løse samfundsudfordringer lokalt og globalt. 

Vision 

Vi vil forme og danne med åbenhed, nærvær, fremsyn og kompetence. Med udsyn, indsigt og på forkant med samfundets udvikling, uddanner vi til at varetage en meningsfuld rolle i fremtiden. 

 

Kvalitet hos UCRS består af 3 overordnede punkter: 

 1. God trivsel 
 1. Høj faglighed 
 1. Gennemførelse 

Det er vigtigt hos UCRS at både medarbejdere og elever trives, hvorfor vi betragter trivsel som kvalitet. Derudover er kvalitet også vigtigt i elevernes faglige undervisning, hvor underviserne bidrager til at sikre at eleverne modtager undervisning af høj faglig karakter. Vi ønsker at indfri potentialet hos vores elever via den faglige undervisning, understøttende lærere, sætte ind med mentorhjælp hvor det er nødvendigt, så alle elever bedst muligt kommer igennem deres uddannelse. Vi betragter gennemførelse som kvalitet, hvilket betyder at eleverne er lykkes med deres uddannelse, hvor de har tilegnet sig den viden og de kompetencer de har behov for i fremtidens uddannelses- eller arbejdsfællesskaber. 

Hvordan arbejder vi med kvalitet? 

For at sikre at kvaliteten, arbejder vi systematisk med kvalitet. Det sker ved løbende informationsindsamling, som sker via elev-, virksomheds- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Derudover udvikler vi efter behov undersøgelser, som understøtter arbejdet med at udvikle undervisningskvaliteten og deltager også i kvalitetsnetværk med andre skoler. 

Selvevalueringer: 

Selvevaluering på UCRS tager udgangspunkt i den årlige ETU, som hvert 3. år også indeholder en undervisningsmiljøvurdering.  

Når resultaterne af ETU’en foreligger, definerer direktionen et emne i 1. kvartal, som vedrører skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning.  

Emnet tages op på det efterfølgende udv. ledergruppemøde i 1. kvartal for pædagogiske ledere, hvor metoder til informationsindsamling omkring emnet fastlægges, samt hvordan analyse og vurdering af nuværende praksis foretages så elever, medarbejdere og LUU inkluderes i processen.  

I 2. kvartal evalueres processen og ny praksis/tiltag på området implementeres.   

Opfølgningsplaner: 

I 2. kvartal udarbejder UCRS på baggrund af selvevalueringen en opfølgningsplan. Opfølgningsplanen fastlægger ændringsbehov, operationelle mål, strategier og tidsplan for opfølgningen. Opfølgningsplanen uploades på skolens hjemmeside.  

Resultaterne af den løbende informationsindsamling offentliggøres for hvert år senest d. 1. marts det efterfølgende år på UCRS’ hjemmeside. 

 

Årshjul

De forskellige aktiviteter gennemføres efter nedenstående årshjul.

Årshjul
82kb
Download

Øget gennemførelse

Frafald kan defineres på mange måder, alt efter hvem der ser på det. 

Frafaldet registreres på EUD-området, så snart eleven har forladt den uddannelse han/hun var tilmeldt. 
Men i mange tilfælde overgår eleven til anden uddannelse, enten internt på uddannelsescenteret eller til en anden uddannelsesinstitution. Dette frafald er det umiddelbart svært at gøre noget ved, for det handler ofte om et forkert valg fra eleven, og eleven fastholdes således i uddannelsessystemet.

Det frafald, der er mest bekymrende, er hvor eleven forlader uddannelsescenteret uden nye planer om uddannelse, selv om lærer og studievejleder har forsøgt at hjælpe den unge videre i uddannelsessystemet. Det er således her, der skal arbejdes med forskellige tiltag for at formindske frafaldet.

På UCRS arbejder vi på at sætte tidlig ind for øget gennemførsel se derfor vores samlede oversigt over indsatser i pdf'en. 

Indsatser For Øget Gennemførsel
103kb
Download

Elevtrivsel

Se de samlede resultater af elevtrivselsundersøgelser på UCRS her

ETU Samlet Oversigt 2021
622kb
Download
ETU Handlingsplan Gym 2021
109kb
Download
ETU Handlingsplan EUD & EUX Business 2021
118kb
Download
ETU Handlingsplan EUD & EUX Teknisk 2021
120kb
Download
ETU Handlingsplan Produktions Og Montageuddannelsen 2021
112kb
Download
ETU Handlingsplan Data Og Kommunikationsuddannelsen 2021
112kb
Download

Virksomhedstilfredshed

VTU Samlet Oversigt 2020
640kb
Download
VTU Samlet Oversigt 2021
552kb
Download

Under[-]visnings[-]miljø[-]vurdering

Ifølge undervisningsmiljøloven har alle elever/studerende ret til et godt undervisningsmiljø. Dette omfatter følgende områder:

 • Det sociale/psykiske miljø
 • Det fysiske miljø
 • Det æstetiske miljø

På EUD undersøges undervisningsmiljøet hvert 3. år i forbindelse med elevtrivselsundersøgelsen.

Ud fra undersøgelsen og de andre spørgsmål i elevtilfredshedsundersøgelsen, samt skolens handlingsplaner for øget gennemførelse, udarbejdes der handlingsplaner for de problemer der bliver identificeret.

Handlingsplanen til forbedringen af skolens undervisningsmiljø skal ses i sammenhæng med det øvrige kvalitetsarbejde, hvor målet bl.a. er sikring at et godt arbejdsmiljø, også for elever/studerende (undervisningsmiljø).

Undervisningsmiljøvurdering Handleplan 01.01.2022 31.12.2024
117kb
Download

Lokale undervisningsplaner

Opfølgningsplan - Gymnasierne

Samlede opfølgningsplaner for gymnasiet Skjern, og Gymnasiet HHX Ringkøbing.

ETU Handlingsplan 2019 Gym
112kb
Download
ETU Handlingsplan 2020 Gym
140kb
Download
ETU Handlingsplan Gym 2021
109kb
Download

Pædagogisk og didaktisk grundlag

Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag for erhvervsuddannelserne på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern tager udgangspunkt i de overordnede værdier for hele uddannelsescenteret:

Grundlaget skal være med til at sikre det fortsatte arbejde for at give den enkelte elev den bedst mulige uddannelse, samtidig med at vi opfylder det omgivende samfunds behov indenfor de forskellige fagområder.

For at sikre de bedste rammer for vores elever er opgaven et fælles ansvar for alle på erhvervsuddannelserne, undervisere, administration, ledelse og praktikvirksomheder.

Udvikler

 • Skolen har en læringskultur, der sætter fokus på høj faglighed, både hos den enkelte elev, og blandt underviserne. Vi har en anerkendende tilgang til hinanden, med plads til mangfoldighed, fordi vi tror på den enkelte og dennes bidrag
  Der er i hver afdeling udarbejdet en strategi for kompetenceudvikling, der bl.a. skal sikre vidensdeling. Fordi kompetenceudvikling blandt lærerne er en forudsætning for at sikre udvikling blandt eleverne.

Committer

 • Elevens uddannelsesplanlægning foregår i et samspil mellem kontaktlærer/klasselærer og elev via Elevplan. Eleven får via forskellige former for evaluering mulighed for at tilkendegive sine meninger. Det betyder at eleven gennem medinddragelse i planlægningen og evalueringen får medansvar for egen læring og føler medejerskab for indholdet i undervisningen. Dette er med til at fastholde eleven i uddannelsen.

Rummer

 • Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige, sociale og personlige kompetencer. Det betyder, at der er en fast procedure for elevens start på skolen (uddannelsessamtale og indplacering på hold). Desuden betyder det at undervisningsdifferentieringen er et bærende princip i uddannelsesplanlægningen i den enkelte afdeling. Vi tror på, at vi ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs individuelle ønsker og udvikling, skaber motivation og læring.

Stræber

 • Gennem elevens uddannelse er der fokus på hele uddannelsen – dvs. både skoledel og praktikdel for at give eleven den bedst mulige uddannelse og fremme helhedsforståelsen for den virkelighed, de senere skal agere i. For at sikre det skal underviserne aktivt tage kontakt til erhvervslivet, dels for at vedligeholde og udvikle kompetencer, dels for at sikre praktikpladser. I den enkelte afdeling er der udarbejdet en strategi for det opsøgende arbejde. Det er desuden skolens mål at ingen af vores samarbejdsvirksomheder er ubesøgte.
 • Undervisningen tilrettelægges, gennemføres og evalueres med fokus på at styrke elevernes kompetencer inden for innovation og iværksætteri. Fordi de skal være parate til at møde det omgivende samfunds forventninger til fremtidens arbejdskraft.

Planer for implementering af grundlaget i de enkelte afdelinger ses nedenfor

 • Bil, fly og andre transportmidler (BAT)
 • Mad til mennesker (MTM)
 • Produktion og udvikling (PU)
 • Strøm, styring og it (SSI)
 • Personvogn (PV)
 • Smede 
 • EUD Butik Ringkøbing (HS RI)
 • EUD Butik Skjern (HS SKJ)
BAT
430kb
Download
MTM
321kb
Download
PU
429kb
Download
SSI
327kb
Download
PV
452kb
Download
Smede
43kb
Download
HS RI
341kb
Download
HS SKJ
331kb
Download

Lokale uddannelses[-]udvalg

Se PDF-filerne for at se medlemmerne af de enkelte udvalg:

 • Smed, svejsning og termisk skæring i metal 
 • Automekanikeruddannelsen
 • Vindmølleoperatøruddannelsen
 • Udvalg for Arbejdets organisering
 • Udvalg for Ledelse

 

Desuden har skolens praktikcenter et centerudvalg der består af repræsentanter fra både auto- og smedeudvalgene.

 • Centerudvalg
LUU Smedeuddannelsen
73kb
Download
Repræsentation Auto
101kb
Download
Repræsentation Vindmølle
41kb
Download
Repræsentation Centerudvalg
192kb
Download

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategien på vores gymnasier bygger på vores fagevalueringer. Disse gennemføres i forårssemesteret, hvor underviserne i dialog med eleverne og gennem en formaliseret proces undersøger kvaliteten af undervisningen. Evalueringerne indgår som en del af den enkelte lærers dialog med ledelsen. Disse indgår sammen med en vurdering af elevernes standpunkts- og eksamenskarakterer i den løbende vurdering af undervisningens kvalitet og effekt.  

Evalueringsstategi Fagevaluering På Gymnasiet
287kb
Download

Whistleblowerordning UCRS

Offentlighedsordning

UCRS er omfattet af offentlighedsloven, hvilket betyder vi efter whistleblowerloven er omfattet af en særlig offentlighedsordning.

Ordningen har til formål at sikre offentligheden adgang til oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen det seneste år.

UCRS skal derfor mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger omkring aktivitet i whistleblowerordningen på skolens hjemmeside.

 

Perioden december 2021 – december 2022

Antal modtagne indberetninger der er realitetsbehandlet: 0

Antal indberetninger der er afvist: 0

Antal indberetninger der er afsluttet: 0

Antal indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse: 0