Skjern Tekniske Skole
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Kvalitet

De overordnede beskrivelser af mission, vision, værdier og skolens kvalitetssystem findes på siden for UCRS kvalitet.

Evaluering

Der gennemføres én gang årligt en tilfredshedsundersøgelse efter den obligatoriske spørgeramme suppleret med skolens spørgsmål. Hvert 3. år indeholder evalueringen desuden en evaluering af undervisningsmiljøet.

Evalueringen gennemføres elektronisk vha. @venquest, hvor eleverne besvare et spørgeskema.

Desuden gennemføres der er lang række evalueringer af den daglige undervisning. Læs mere i de lokale undervisningsplaner.

Der gennemføres desuden virksomhedsundersøgelser, hvor praktikvirksomheder spørges om deres tilfredshed med deres lærlinge og skolen som samarbejdspartner.

VTU STS 2018
441kb
Download
ETU 2016 Skjern Tekniske Skole (1)
1mb
Download
Undervisningsmiljøvurdering UCRS Handlingsplan 2018 2020
64kb
Download

Frafald

Skjern Tekniske Skole arbejder målrettet med at reducere frafaldet.
Frafald kan defineres på mange måder, alt efter hvem der ser på det.
Frafaldet registreres på EUD-området, så snart eleven har forladt den uddannelse han/hun var tilmeldt.
Men i mange tilfælde overgår eleven til anden uddannelse, enten internt på uddannelsescenteret eller til en anden uddannelsesinstitution. Dette frafald er det umiddelbart svært at gøre noget ved, for det handler ofte om et forkert valg fra eleven, og eleven fastholdes således i uddannelsessystemet.

Det frafald, der er mest bekymrende, er hvor eleven forlader uddannelsescenteret uden nye planer om uddannelse, selv om lærer og studievejleder har forsøgt at hjælpe den unge videre i uddannelsessystemet. Det er således her, der skal arbejdes med forskellige tiltag for at formindske frafaldet.

 

Lokale uddannelses[-]udvalg

Se PDF-filerne for at se medlemmerne af de enkelte udvalg:

 • Smed, svejsning og termisk skæring i metal 
 • Automekanikeruddannelsen
 • Vindmølleoperatøruddannelsen
 • Udvalg for Arbejdets organisering
 • Udvalg for Ledelse

 

Desuden har skolens praktikcenter et centerudvalg der består af repræsentanter fra både auto- og smedeudvalgene.

 • Centerudvalg
LUU Smedeuddannelsen
73kb
Download
Repræsentation Auto
101kb
Download
Repræsentation Vindmølle
41kb
Download
Udvalgsmedlemmer 2018 Arbejdets Organisering
202kb
Download
Udvalgsmedlemmer 2018 Udvalg For Ledelse
198kb
Download
Repræsentation Centerudvalg
192kb
Download

Indsatsområder

2016/2017

Ud fra den årlige selvevaluering har skolen valgt at arbejde med en række indsatser der skal være med til at forbedre og øge kvaliteten i vores uddannelser. Du kan se indsatserne her

Ud over den generelle opfølgningsplan er der på EUD området fokus på den nye Erhvervsskolereform og implementeringen af denne. Derfor er det overordnede fokus på indfrielse af de 4 klare mål og herunder de indikatorer der er tilknyttet:

 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse

  1. antal elever som efter 9. eller 10. klasse søger en erhvervsuddannelse som 1. prioritet

 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse

  1. frafald på grundforløbet

  2. frafald på hovedforløbet

  3. frafald i overgangen fra grundforløb til hovedforløb

 3. Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

  1. tilgang til eux

  2. tilgang til talentspor

  3. beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede

 4. Tilliden og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

  1. elevtrivsel

  2. aftagervirksomhedernes tilfredshed

Målene og de indsatser der er igangsat for at opfylde reformens mål er beskrevet i skolens Handlingsplan for øget gennemførelse som kan ses her (link til HPØ).

2014/2015

I 2014/2015 arbejdes der, på både grund- og hovedforløb samt omkring samarbejdet med virksomheder, med indstsområder, der har relation til skolens Handlingsplan for øget gennemførelse.

Det vil sige at der fokuseres på områderne:

 • Implementering af det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag
  Undervisningsdifferentiering
  Stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel

Derudover vil der i nogle afdelinger være specifikke indsatsområder der arbejdes med.

Reglementer

Her finder du skolens reglementer.

Ordensreglement EUD
254kb
Download
Eksamensreglement STS
443kb
Download
Rusmiddelpolitik For Elever Og Kursister
423kb
Download

Nøgletal

Undervisningsministeriet har oprettet databaser med en række nøgletal for EUD.

Se fuldførelsesprocenterne for Skjern Tekniske Skole

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb fordelt på uddannelse

Beskæftigelsesprocent for nyuddannede fra erhvervsfaglige uddannelser

Link til beskrivelse af nøgletallene.

Lokale undervisningsplaner

De lokale undervisningsplaner for Skjern Tekniske Skole finder du også på elevplan.dk

LUP Teknologi Byggeri Og Transport GF1
884kb
Download
LUP Teknologi Byggeri Og Transport GF2
421kb
Download
LUP Vindmølleoperatør HF
703kb
Download
LUP Smedeuddannelsen HF
762kb
Download
LUP Fødevarer, Jordbrug Og Oplevelser GF1
249kb
Download
LUP Fødevarer, Jordbrug Og Oplevelser GF2
246kb
Download
LUP Personvognsmekaniker HF 2
49kb
Download

Karakterer

Opgørelsen over EUD-karakterer for 2001-2007 findes her.

Der er ikke lavet centrale opgørelser over karakterer på EUD-niveau siden 2007.

Pædagogisk grundlag

Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag for erhvervsuddannelserne på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern tager udgangspunkt i de overordnede værdier for hele uddannelsescenteret:

Udvikler - Comitter - Rummer - Stræber

Grundlaget skal være med til at sikre det fortsatte arbejde for at give den enkelte elev den bedst mulige uddannelse, samtidig med at vi opfylder det omgivende samfunds behov indenfor de forskellige fagområder.

For at sikre de bedste rammer for vores elever er opgaven et fælles ansvar for alle på erhvervsuddannelserne, undervisere, administration, ledelse og praktikvirksomheder.

Udvikler

 • Skolen har en læringskultur, der sætter fokus på høj faglighed, både hos den enkelte elev, og blandt underviserne. Vi har en anerkendende tilgang til hinanden, med plads til mangfoldighed, fordi vi tror på den enkelte og dennes bidrag
  Der er i hver afdeling udarbejdet en strategi for kompetenceudvikling, der bl.a. skal sikre vidensdeling. Fordi kompetenceudvikling blandt lærerne er en forudsætning for at sikre udvikling blandt eleverne.

Committer

 • Elevens uddannelsesplanlægning foregår i et samspil mellem kontaktlærer/klasselærer og elev via Elevplan. Eleven får via forskellige former for evaluering mulighed for at tilkendegive sine meninger. Det betyder at eleven gennem medinddragelse i planlægningen og evalueringen får medansvar for egen læring og føler medejerskab for indholdet i undervisningen. Dette er med til at fastholde eleven i uddannelsen.

Rummer

 • Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige, sociale og personlige kompetencer. Det betyder, at der er en fast procedure for elevens start på skolen (uddannelsessamtale og indplacering på hold). Desuden betyder det at undervisningsdifferentieringen er et bærende princip i uddannelsesplanlægningen i den enkelte afdeling. Vi tror på, at vi ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs individuelle ønsker og udvikling, skaber motivation og læring.

Stræber

 • Gennem elevens uddannelse er der fokus på hele uddannelsen – dvs. både skoledel og praktikdel for at give eleven den bedst mulige uddannelse og fremme helhedsforståelsen for den virkelighed, de senere skal agere i. For at sikre det skal underviserne aktivt tage kontakt til erhvervslivet, dels for at vedligeholde og udvikle kompetencer, dels for at sikre praktikpladser. I den enkelte afdeling er der udarbejdet en strategi for det opsøgende arbejde. Det er desuden skolens mål at ingen af vores samarbejdsvirksomheder er ubesøgte.
 • Undervisningen tilrettelægges, gennemføres og evalueres med fokus på at styrke elevernes kompetencer inden for innovation og iværksætteri. Fordi de skal være parate til at møde det omgivende samfunds forventninger til fremtidens arbejdskraft.

Planer for implementering af grundlaget i de enkelte afdelinger ses nedenfor

 • Bil, fly og andre transportmidler (BAT)
 • Mad til mennesker (MTM)
 • Produktion og udvikling (PU)
 • Strøm, styring og it (SSI)
 • Personvogn (PV)
 • Smede 
 • EUD Butik Ringkøbing (HS RI)
 • EUD Butik Skjern (HS SKJ)

Forsikrings[-]dækning

Uddannelsescentret, herunder Skjern Tekniske Skole, kan som selvejende statsinstitution ikke tegne forsikringer, der dækker elever.

VI ANBEFALER PÅ DET KRAFTIGSTE, AT DU ALTID SELV ER DÆKKET AF EN HELTIDS ULYKKESFORSIKRING OG EN ANSVARSFORSIKRING.

Er du det, opstår der aldrig tvivl om, hvorvidt du er dækket i tilfælde af, at du kommer til skade, eller du kommer til at forårsage skade på andre eller på udstyr, bygninger m.v. under dit skoleophold.

Juraen omkring forsikringsforholdene for dit ophold på Skjern Tekniske Skole og i praktik er yderst kompliceret. Særlig opmærksom skal du være, hvis du endnu ikke har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, eller denne ikke er trådt i kraft, eller hvis undervisningen i særlige situationer forlægges til en virksomhed, inden du har en uddannelsesaftale.

Det sidste kan forekomme, hvis du skal afprøve, om et fag er noget for dig, inden du indgår en uddannelsesaftale.

Når først du har indgået en uddannelsesaftale, og denne er trådt i kraft, overtager virksomheden det forsikringsmæssige ansvar også i skoleperioder, med mindre du har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Afklar med dine forældre, om du er dækket af disse forsikringer eller henvend dig til et forsikringsselskab.

Udlægnings[-]aftaler

Udlagt Undervisning
198kb
Download