Skjern Tekniske Skole

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Kvalitet

De overordnede beskrivelser af mission, vision, værdier og skolens kvalitetssystem findes på siden for UCRS kvalitet.

Evaluering

Der gennemføres én gang årligt en tilfredshedsundersøgelse efter den obligatoriske spørgeramme suppleret med skolens spørgsmål. Hvert 3. år indeholder evalueringen desuden en evaluering af undervisningsmiljøet.

Evalueringen gennemføres elektronisk vha. @venquest, hvor eleverne besvare et spørgeskema.

Desuden gennemføres der er lang række evalueringer af den daglige undervisning. Læs mere i de lokale undervisningsplaner.

Der gennemføres desuden virksomhedsundersøgelser, hvor praktikvirksomheder spørges om deres tilfredshed med deres lærlinge og skolen som samarbejdspartner.

Lokale uddannelses[-]udvalg

Se PDF-filerne for at se medlemmerne af de enkelte udvalg:

 • Smed, svejsning og termisk skæring i metal 
 • Automekanikeruddannelsen
 • Vindmølleoperatøruddannelsen
 • Udvalg for Arbejdets organisering
 • Udvalg for Ledelse

 

Desuden har skolens praktikcenter et centerudvalg der består af repræsentanter fra både auto- og smedeudvalgene.

 • Centerudvalg
LUU Smedeuddannelsen
73kb
Download
Repræsentation Auto
101kb
Download
Repræsentation Vindmølle
41kb
Download
Repræsentation Centerudvalg
192kb
Download

Indsatsområder

2016/2017

Ud fra den årlige selvevaluering har skolen valgt at arbejde med en række indsatser der skal være med til at forbedre og øge kvaliteten i vores uddannelser. Du kan se indsatserne her

Ud over den generelle opfølgningsplan er der på EUD området fokus på den nye Erhvervsskolereform og implementeringen af denne. Derfor er det overordnede fokus på indfrielse af de 4 klare mål og herunder de indikatorer der er tilknyttet:

 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse

  1. antal elever som efter 9. eller 10. klasse søger en erhvervsuddannelse som 1. prioritet

 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse

  1. frafald på grundforløbet

  2. frafald på hovedforløbet

  3. frafald i overgangen fra grundforløb til hovedforløb

 3. Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

  1. tilgang til eux

  2. tilgang til talentspor

  3. beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede

 4. Tilliden og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

  1. elevtrivsel

  2. aftagervirksomhedernes tilfredshed

Målene og de indsatser der er igangsat for at opfylde reformens mål er beskrevet i skolens Handlingsplan for øget gennemførelse som kan ses her (link til HPØ).

2014/2015

I 2014/2015 arbejdes der, på både grund- og hovedforløb samt omkring samarbejdet med virksomheder, med indstsområder, der har relation til skolens Handlingsplan for øget gennemførelse.

Det vil sige at der fokuseres på områderne:

 • Implementering af det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag
  Undervisningsdifferentiering
  Stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel

Derudover vil der i nogle afdelinger være specifikke indsatsområder der arbejdes med.

Reglementer

Se de overordnede studie- og ordensregler for UCRS her.

Nøgletal

Undervisningsministeriet har oprettet databaser med en række nøgletal for EUD.

Nedenfor kan du se fuldførelsesprocent for erhvervsuddannelserne på UCRS, procent for overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb fordelt på uddannelse samt frafald.

UCRS EUD Teknisk arbejder målrettet med at reducere frafald.
Frafaldet registreres på EUD-området, så snart eleven har forladt den uddannelse han/hun var tilmeldt.
Men i mange tilfælde overgår eleven til anden uddannelse, enten internt på uddannelsescenteret eller til en anden uddannelsesinstitution. Dette frafald er det umiddelbart svært at gøre noget ved, for det handler ofte om et forkert valg fra eleven, og eleven fastholdes således i uddannelsessystemet.

Det frafald, der er mest bekymrende, er hvor eleven forlader uddannelsescenteret uden nye planer om uddannelse, selv om lærer og studievejleder har forsøgt at hjælpe den unge videre i uddannelsessystemet. Det er således her, der skal arbejdes med forskellige tiltag for at mindske frafaldet.

 

Link til nøgletallene.

Lokale undervisningsplaner

De lokale undervisningsplaner for Skjern Tekniske Skole finder du også på elevplan.dk

LUP Teknologi Byggeri Og Transport GF1
884kb
Download
LUP Teknologi Byggeri Og Transport GF2
421kb
Download
LUP Vindmølleoperatør HF
703kb
Download
LUP Smedeuddannelsen HF
762kb
Download
LUP Fødevarer, Jordbrug Og Oplevelser GF1
249kb
Download
LUP Fødevarer, Jordbrug Og Oplevelser GF2
246kb
Download
LUP Personvognsmekaniker HF 2
49kb
Download
LUP Elektriker GF2
486kb
Download

Forsikrings[-]dækning

UCRS, herunder Skjern Tekniske Skole, kan som selvejende statsinstitution ikke tegne forsikringer, der dækker elever.

VI ANBEFALER PÅ DET KRAFTIGSTE, AT DU ALTID SELV ER DÆKKET AF EN HELTIDS ULYKKESFORSIKRING OG EN ANSVARSFORSIKRING.

Er du det, opstår der aldrig tvivl om, hvorvidt du er dækket i tilfælde af, at du kommer til skade, eller du kommer til at forårsage skade på andre eller på udstyr, bygninger m.v. under dit skoleophold.

Juraen omkring forsikringsforholdene for dit ophold på Skjern Tekniske Skole og i praktik er yderst kompliceret. Særlig opmærksom skal du være, hvis du endnu ikke har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, eller denne ikke er trådt i kraft, eller hvis undervisningen i særlige situationer forlægges til en virksomhed, inden du har en uddannelsesaftale.

Det sidste kan forekomme, hvis du skal afprøve, om et fag er noget for dig, inden du indgår en uddannelsesaftale.

Når først du har indgået en uddannelsesaftale, og denne er trådt i kraft, overtager virksomheden det forsikringsmæssige ansvar også i skoleperioder, med mindre du har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Afklar med dine forældre, om du er dækket af disse forsikringer eller henvend dig til et forsikringsselskab.

Udlægnings[-]aftaler

Udlagt Undervisning
198kb
Download