Eksamensregler og klagemuligheder

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Eksamen

Alle, der går på en ungdomsuddannelse, afslutter sin uddannelse med eksamen. Nogle fag eller forløb afsluttes efter et år eller to år, mens den fulde uddannelse afsluttes med den sidste eksamen inden din skolegang er overstået.

Herunder kan du se eksamensregler og klagemuligheder for de enkelte uddannelser.

Gymnasiet HHX Ringkøbing og Gymnasiet HHX & HTX Skjern

Prøve- og eksamens[-]perioder

Mundtlige og skriftlige eksaminer afholdes i maj og juni på 1. årgang, 2. årgang og 3. årgang. Om nødvendigt afholdes der en sygeeksamen i august i det efterfølgende skoleår. Termins- og årsprøver holdes hen over skoleåret.

Derudover skriver 3. års Studieområdeprojekt (SOP) i december, som forsvares ved en mundtlig eksamen i januar.

Antal prøver og udtræk af prøvefag

En studentereksamen kan omfatte eksaminer i alle fag. Derudover er der afsluttende standpunktskarakterer (årskarakter) i alle fag.

Antallet af eksamensudtræk er 6 plus antallet af A-fag (inkl. SOP)

Eksamensperioden er i 2020 fra 18. maj til 24. juni. Det er Undervisningsministeriet (UVM), der fastlægger, i hvilke fag den enkelte elev skal aflægge prøve, men det er skolen, der gør eleverne bekendt med, i hvilke fag der skal aflægges prøve.

Mulige eksaminer udtrækkes blandt skriftlige og mundtlige prøver og alle 3 år. Man skal have aflagt prøve i minimum 1 fag ved udgangen af 2.g. For A-fag, hvor der er mulighed for både skriftlig og mundtlig eksamen, udtrækkes altid mindst et af dem.

Offentliggørelse af eksamensplan sker til Gallafesten den 14. maj kl. 24.00.

Diverse regler for eksamen

Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde: En eksaminand, der har været forhindret i af gennemføre en eksamen på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, skal have mulighed for at aflægge eksamen snarest muligt. I visse tilfælde kan sygeeksamen gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister. Sygeeksaminer til sædvanlig skriftlig eller mundtlig eksamen ligger typisk i august.

At komme for sent eller udeblivelse: En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en eksamen, har ikke krav på at aflægge prøven. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis rektor skønner at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i eksamen. Prøvetiden forlænges normalt ikke. Hvis rektor skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge eksamen på et senere tidspunkt.

Snyd – at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp: En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til gymnasiet. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal gymnasiet bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve. En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, kan af institutionen bortvises fra prøven.

Bortvisning fra en prøve kan medføre, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøve på ny. En sådan prøve afholdes inden for et år, typisk i den efterfølgende termin maj-juni.

Klageprocedure og klagefrister: Eksaminanden (eller ved eksaminander under 18 år: eksaminandens værge) kan indgive en individuel skriftlig klage over en prøve til rektor. Dette skal ske skriftlig og senest 14 dage efter offentliggørelsen af prøvebedømmelsen. Klik her: Klager over prøver for beskrivelse af proceduren

Studenter[-]dagen

De to første studenter, der springer ud, skal sammen med rektor hejse flaget.

Familie og venner er meget velkommen til at tage imod, når eleven kommer ud fra sidste eksamen.
Festligholdelsen foregår i projektværkstedet, hvor alle studenter mødes.

Dimission

Hvert år afholdes der dimissionsfest for de elever, der afslutter HTX-uddannelsen. Eftermiddagen begynder med, at studenterne fotograferes efter eget ønske. Herefter holdes der taler for og af eleverne, som efterfølgende får overrakt deres eksamensbevis. I forbindelse med dimission er skolen vært med et lille traktement, og institutionens undervisere og øvrige personale deltager i arrangementet og sender de nye studenter afsted med en sang og et stort tillykke.

EUD & EUX Teknisk

Eksamensreglement for EUD & EUX Teknisk

Eksamensreglement
246kb
Download

EUD & EUX Business

Eksamensreglement for EUD & EUX Teknisk

Eksamensreglement
246kb
Download

I tvivl om noget?

Du er altid velkommen til at kontakte studievejlederen på din skole, hvis du er i tvivl omkring din eksamen eller har spørgsmål til dine klagemuligheder. Se de enkelte skolers studievejledere herunder.

Studievejleder
Gymnasiet Skjern

Snak med os om uddannelsen og hør mere om dine muligheder. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Ulla Fløe Andersen
Ulla Fløe Andersen
Uddannelsesleder, Gymnasiet HTX & HHX Skjern ua@ucrs.dk Mobil: 24756150

Studievejleder
Gymnasiet HHX Ringkøbing

Snak med en vejleder om uddannelses-mulighederne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Ellen Morsing Kristensen
Ellen Morsing Kristensen
Studievejleder emk@ucrs.dk Mobil: 22759500

Studievejleder
EUD og EUX Teknisk

Mekaniker Metal Teknologi

Snak med en vejleder om uddannelserne eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Lone Strandgaard
Lone Strandgaard
Vejleder, Teknisk EUD lst@ucrs.dk Mobil: 22999065

Leder
EUD & EUX Business

Turisme Detail Handel Kontor

Kontakt mig for at høre mere om uddannelserne og dine muligheder. Om du er kommende elev eller virksomhed, så er jeg altid klar til at hjælpe!

Billede af Hanne Vestergaard Kristensen
Hanne Vestergaard Kristensen
Leder af EUD & EUX Business, VUC og Kompetencegruppen hv@ucrs.dk Mobil: 23304656

Kontakt 10'eren

Snak med os om dine muligheder eller personlige udfordringer. Vi er altid klar til at hjælpe!

Billede af Carsten Bjerg
Carsten Bjerg
Uddannelsesleder 10’eren og Teamleder VUC cab@ucrs.dk Mobil: 30900126