Kvalitet UCRS

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

UCRS Kvalitet

Historisk har vi på UCRS arbejdet med kvaliteten i uddannelserne på forskellig vis. Vi er blandt de dygtigste til vores fag – hvad enten der er tale om vores tekniske og administrative personale eller om der er tale om vores undervisningspersonale, og vi bruger den basis til at sætte en standard for vores studerende, elever og kursister.

Måling af kvalitet sker hver dag. Alle som har sin daglige gang hos os bidrager til opfyldelsen af kvalitetsambitionen, og vi viser hinanden vores arbejde – vi hjælper hinanden og vi måler os med hinanden. Tilfredshedsmålinger, svendeprøver og eksaminer er blandt de tilbagevendende målinger hos os.

Ordensreglement UCRS

Her finder du samlet ordensreglement for hele UCRS.

UCRS Ordensreglement
248kb
Download

Studiereglementer UCRS

Her finder du studiereglementer for alle skoler på UCRS.

Gymnasiet HHX Ringkøbing

 

Gymnasiet HHX Skjern

 

Gymnasiet HTX Skjern

 

Skjern Tekniske Skole

 

VUC

 

10'eren

Årsrapporter

Se årsrapporterne for UCRS.

Skjern tekniske skole

140327 Årsrapport 2013 Underskrevet
11mb
Download
UCRS Årsrapport For 2014
11mb
Download
Årsrapporten 2015 Underskrevet
11mb
Download
760401 Årsrapport 2016
10mb
Download
760401 Årsrapport 2017 Med Underskrift
11mb
Download
Årsrapport 2018
1mb
Download
Årsrapport 2019
831kb
Download
Årsrapport 2020
1mb
Download
UCRS Årsrapport 2021
249kb
Download
UCRS Årsrapport 2022
800kb
Download

Tilsyn om handicaptilgængelighed

Endelig rapport

Tilsyn med handicaptilgængeligheden
på Skjern Tekniske Skole den 31. oktober 2018

Tilsyn Med Handicaptilgængeligheden På Skjern Tekniske Skole 31.10.2018
1mb
Download

Kvalitetssystem

Hos UCRS udspringer kvalitetsbegrebet og kvalitetsarbejdet af vores vision og mission. 

Mission 

Vi danner i dag dem, der skaber i morgen

UCRS er et godt sted at være for elever, kursister og medarbejdere. Vi møder hinanden i øjenhøjde og forløser hinandens potentiale.

Vores passion er uddannelse, der skaber handlekraft hos den enkelte til at løse samfundsudfordringer lokalt og globalt. 

Vision 

Vi vil forme og danne med åbenhed, nærvær, fremsyn og kompetence. Med udsyn, indsigt og på forkant med samfundets udvikling, uddanner vi til at varetage en meningsfuld rolle i fremtiden. 

 

Kvalitet hos UCRS består af 3 overordnede punkter: 

  1. God trivsel 
  1. Høj faglighed 
  1. Gennemførelse 

Det er vigtigt hos UCRS at både medarbejdere og elever trives, hvorfor vi betragter trivsel som kvalitet. Derudover er kvalitet også vigtigt i elevernes faglige undervisning, hvor underviserne bidrager til at sikre at eleverne modtager undervisning af høj faglig karakter. Vi ønsker at indfri potentialet hos vores elever via den faglige undervisning, understøttende lærere, sætte ind med mentorhjælp hvor det er nødvendigt, så alle elever bedst muligt kommer igennem deres uddannelse. Vi betragter gennemførelse som kvalitet, hvilket betyder at eleverne er lykkes med deres uddannelse, hvor de har tilegnet sig den viden og de kompetencer de har behov for i fremtidens uddannelses- eller arbejdsfællesskaber. 

Hvordan arbejder vi med kvalitet? 

For at sikre at kvaliteten, arbejder vi systematisk med kvalitet. Det sker ved løbende informationsindsamling, som sker via elev-, virksomheds- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Derudover udvikler vi efter behov undersøgelser, som understøtter arbejdet med at udvikle undervisningskvaliteten og deltager også i kvalitetsnetværk med andre skoler. 

Selvevalueringer: 

Selvevaluering på UCRS tager udgangspunkt i skolens løbende informationsindsamling.  

Direktionen definerer et emne til selvevaluering i 1. kvartal, som vedrører potentiale for forbedring af skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning.

Emnet drøftes på det efterfølgende udv. ledergruppemøde i 1. kvartal for pædagogiske ledere, hvor metoder til analyse og vurdering af nuværende praksis samt forbedringspotentiale fastlægges, så elever, medarbejdere og LUU inkluderes i processen. 

Opfølgningsplaner: 

I 2. kvartal udarbejder UCRS på baggrund af selvevalueringen en opfølgningsplan. Opfølgningsplanen fastlægger ændringsbehov, tiltag, operationelle mål, tidsplan og opfølgning/evaluering.

Selvevaluering og opfølgningsplan drøftes i bestyrelsen, hvorefter selvevaluering og opfølgningsplan uploades på skolens hjemmeside. 

Årshjul

De forskellige aktiviteter gennemføres efter nedenstående årshjul.

Årshjul
82kb
Download

Trivselsmåling

Se de samlede resultater af elevtrivselsundersøgelser på UCRS her

ETU Samlet Oversigt 2022
921kb
Download

Selvevaluering

Selvevaluering UCRS 2023 EUD & EUX Teknisk
70kb
Download
Selvevaluering UCRS 2023 Gym
74kb
Download
Selvevaluering UCRS 2023 EUD & EUX Business
71kb
Download

Opfølgningsplaner

Samlede opfølgningsplaner for UCRS

Opfølgningsplan EUD & EUX Business 2023
115kb
Download
Opfølgningsplan EUD & EUX Teknisk 2023
137kb
Download
Opfølgningsplan Gym 2023
109kb
Download

Evalueringsstrategi

Evaluering af elevens faglige standpunkt og udvikling

Der gennemføres årligt samtaler mellem elev, evt. forældre og klasselærer på baggrund af underviseres kommentarer, karakterer og møder om klassernes elever.
Vurdering og anbefalinger gives ift. elevens nuværende standpunkt og potentiale for fremtidig faglig udvikling.

Evalueringsstrategi Gymnasiet
300kb
Download

Øget gennemførelse

Frafald kan defineres på mange måder, alt efter hvem der ser på det. 

Frafaldet registreres på EUD-området, så snart eleven har forladt den uddannelse han/hun var tilmeldt. 
Men i mange tilfælde overgår eleven til anden uddannelse, enten internt på uddannelsescenteret eller til en anden uddannelsesinstitution. Dette frafald er det umiddelbart svært at gøre noget ved, for det handler ofte om et forkert valg fra eleven, og eleven fastholdes således i uddannelsessystemet.

Det frafald, der er mest bekymrende, er hvor eleven forlader uddannelsescenteret uden nye planer om uddannelse, selv om lærer og studievejleder har forsøgt at hjælpe den unge videre i uddannelsessystemet. Det er således her, der skal arbejdes med forskellige tiltag for at formindske frafaldet.

På UCRS arbejder vi på at sætte tidlig ind for øget gennemførsel se derfor vores samlede oversigt over indsatser i pdf'en. 

Indsatser For Øget Gennemførsel
103kb
Download

Virksomhedstilfredshed

VTU Samlet Oversigt 2020
640kb
Download
VTU Samlet Oversigt 2021
552kb
Download

Under[-]visnings[-]miljø[-]vurdering

Ifølge undervisningsmiljøloven har alle elever/studerende ret til et godt undervisningsmiljø. Dette omfatter følgende områder:

  • Det sociale/psykiske miljø
  • Det fysiske miljø
  • Det æstetiske miljø

På EUD undersøges undervisningsmiljøet hvert 3. år i forbindelse med elevtrivselsundersøgelsen.

Ud fra undersøgelsen og de andre spørgsmål i elevtilfredshedsundersøgelsen, samt skolens handlingsplaner for øget gennemførelse, udarbejdes der handlingsplaner for de problemer der bliver identificeret.

Handlingsplanen til forbedringen af skolens undervisningsmiljø skal ses i sammenhæng med det øvrige kvalitetsarbejde, hvor målet bl.a. er sikring at et godt arbejdsmiljø, også for elever/studerende (undervisningsmiljø).

Undervisningsmiljøvurdering Handleplan 01.01.2022 31.12.2024
117kb
Download

Lokale undervisningsplaner

Pædagogisk og didaktisk grundlag

Mission og Vision

Mission
Vi danner i dag dem, der skaber i morgen.
UCRS er et godt sted at være for elever, kursister og medarbejdere.
Vi møder hinanden i øjenhøjde og forløser hinandens potentiale.
Vores passion er uddannelse, der skaber handlekraft hos den
enkelte til at løse samfundsudfordringer lokalt og globalt.


Vision
Vi vil forme og danne med åbenhed, nærvær, fremsyn og
kompetence. Med udsyn, indsigt og på forkant med samfundets
udvikling, uddanner vi til at varetage en meningsfuld rolle i
fremtiden.

Videnskabsteoretisk ramme

UCRS’ pejlemærker er inspireret af socialkonstruktivistisk
tænkning. Vi forstår viden om virkeligheden som socialt
konstrueret. Det betyder at vi som institution er bevidste om, at
mennesker konstruerer tilværelses- og andre forståelser ud fra den
kontekst de indgår i. Det betyder at mennesker har forskellige
forståelser af virkeligheden og derfor har forskellige forståelser af
vores syv pejlemærker. Det er derfor nødvendigt for UCRS, at vi
definerer vores syv pejlemærker.


Vi definerer pejlemærkerne fordi, vi ønsker at skabe transparens og
ønsker at konstruere et fælles udgangspunkt vel vidende, at alle
forstår pejlemærkerne forskelligt.


Hos UCRS er vi nysgerrige på hinanden og ved, at vi med vores
forskelligheder er stærkest. Derfor arbejder UCRS målrettet på, at vi
møder hinanden i øjenhøjde, indgår i hinandens kontekster og
herved opnår viden om de konstruktionsprocesser der finder sted.
Vi stræber efter at forstå og opnå viden om hinandens forståelser,
hvilket har til hensigt at fremme vores strategi.

Begrebsanvendelse

Elever:
Idet vi er en uddannelsesinstitution med mange forskellige
uddannelsesretninger, er der også forskellige betegnelser for de
mennesker, som går på uddannelserne.
For læsevenlighedens skyld anvender vi begrebet elever, som også
dækker over:
• Kursister
• Borgere
• Lærlinge


Lærer:
Vi anvender begrebet lærer som fælles betegnelse for alt personale

Kilder

Argyris C. & Schön, D. A. (1996). Organizational Learning II. Theory,
Method, and Practice. Addison-Wesley Publishing Company.

Bechky, B. A. (2003). Sharing meaning across occupational
communities: The transformation of understanding on a production
floor. Organization Science, 14(3), 312-330.

Berger, P. & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality.
A Treatise in the Sociology of Knowledge. Penguin books.

Collin, F. (1998). Socialkonstruktivisme og den sociale virkelighed. I:
Järvinen, M. & Bertilsson, M. (red.): Socialkonstruktivisme - bidrag
til en kritisk diskussion. København: Hans Reitzels Forlag

Holm Larsen, S. (2012). Socialkonstruktivisme som
forskningsmetode. I: Nygaard, C. (red.) Samfundsvidenskabelige
analysemetoder (2. udg.). Samfundslitteratur.

Nygaard, C. (red.) (2012). Samfundsvidenskabelige analysemetoder
(2. udg.). Samfundslitteratur

Weick, E. K., Sutcliffe, M. & Obstfeld, D. (2005). Organizing and the
Process of Sensemaking. Organization Science, Vol. 16, No. 4,

Frontiers of Organization Science, Part 1 of 2. Published by:
INFORMS

Pejlemærke 1. Undervisningsdifferentiering
204kb
Download
Pejlemærke 2. Praksisnær Undervisning
187kb
Download
Pejlemærke 3. Dannelsesaspektet
155kb
Download
Pejlemærke 4. Nærvær & Trivsel
158kb
Download
Pejlemærke 5. Klasseledelse
150kb
Download
Pejlemærke 6. Industri 4.0 Og Den Grønne Omstilling
129kb
Download
Pejlemærke 7. Undervisningskompetence
164kb
Download

Lokale uddannelses[-]udvalg

Se PDF-filerne for at se medlemmerne af de enkelte udvalg:

 

Desuden har skolens praktikcenter et centerudvalg der består af repræsentanter fra både auto- og smedeudvalgene.

  • Centerudvalg

Whistleblowerordning UCRS

Offentlighedsordning

UCRS er omfattet af offentlighedsloven, hvilket betyder vi efter whistleblowerloven er omfattet af en særlig offentlighedsordning.

Ordningen har til formål at sikre offentligheden adgang til oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen det seneste år.

UCRS skal derfor mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger omkring aktivitet i whistleblowerordningen på skolens hjemmeside.

 

Perioden december 2021 – december 2022

Antal modtagne indberetninger der er realitetsbehandlet: 0

Antal indberetninger der er afvist: 0

Antal indberetninger der er afsluttet: 0

Antal indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse: 0