Organisation

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Direktion

Michelle Børsting Stærk
Kst. Direktør, Uddannelses- og Udviklingschef
60137067
mbs@ucrs.dk
Brian Vester Nielsen
Økonomi- og Ressourcechef
40235018
bn@ucrs.dk
Allan Vendelbo Kristiansen
Uddannelseschef, Skjern Tekniske Skole
51649988
ak@ucrs.dk
Helle Villum Christensen
Kst. Rektor, Gymnasierne HTX & HHX Skjern
26398378
hvc@ucrs.dk
Henrik Jensen
Kst. Rektor Gymnasiet HHX Ringkøbing
hje@ucrs.dk
Kjeld Kargo Fisker
Leder for Skolehjem, Broen og rengøring
61373397
kkf@ucrs.dk

Organisationsdiagram

Under udarbejdelse grundet organisatoriske ændringer.

Medarbejdere

Du kan finde alle vores medarbejdere her: Medarbejderoversigt.

Bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer: 

 • Helge Albertsen, Dansk Metal (Formand)
 • Bent Brodersen, Ringkøbing-Skjern Handelsråd (Næstformand)
 • Erik Holk Jensen, TEKNIQ arbejdsgiverne
 • Henning Boye Christensen, 3F
 • Søren Elbæk, Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Marianne Aaris Andersen, HK
 • Per Hessellund Lauritsen, DI
 • Lene Stejnicher, (selvsuppleringer - med stemmeret)
 • Jakob Lemming Christensen, (selvsuppleringer - med stemmeret)
 • Carsten Dannemann Kjeldgaard, (selvsuppleringer - med stemmeret)
 • Johan Mejer Kristensen, EUX Lærling ved LJM (Elevrepræsentant med stemmeret)
 • Ivanna Melnyk, HHX Gymnasiet Skjern, UCRS (Elevrepræsentant uden stemmeret)
 • Kim Lund Pedersen, UCRS (Medarbejderrepræsentant med stemmeret)
 • Tina Rosendahl, UCRS (Medarbejderrepræsentant uden stemmeret)
 • Michelle Børsting Stærk, Stedfortrædende Direktør UCRS, (Tilforordnet i bestyrelsen)

Referater og dagsorden fra bestyrelsesmøderne

Referater

Her finder du en samlet oversigt over referater med dagsorden fra bestyrelsesmøderne på UCRS

051 Referat Af Ekstraordinært Bestyrelsesmøde Den 07.03.24
116kb
Download
050 Referat Af Ekstraordinært Bestyrelsesmøde Den 29.02.24
167kb
Download
049 Referat Af Bestyrelsesmøde Den 05.12.23
206kb
Download
048 Referat Af Bestyrelsesmøde Den 05.10.23
161kb
Download
047 Referat Af Bestyrelsesmøde Den 19.06.23
203kb
Download

Vedtægter

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1.

UCRS er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune, Region Midtjylland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-nummer er 16013307. Institutionens navn samt senere ændringer heraf godkendes af børne- og undervisningsministeren.

 Stk. 2. Institutionen varetager opgaven som voksenuddannelsescenter med at sikre udbud af almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne i det geografiske område, der er beskrevet i det til enhver tid gældende brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning herom, der vedhæftes vedtægten.

§ 2.

Institutionen er oprettet med virkning fra den 1. januar 2013 og er en fusion af:

Ringkjøbing Handelsskole
& Handelsgymnasium
Vasevej 20
6950 Ringkøbing

UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern
Skolebyen 5
6900 Skjern

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium
Ånumvej 14
6900 Skjern 

§ 3.

Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Institutionens udbudsprofil omfatter erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og tilgrænsende uddannelser inden for primært det merkantile og det tekniske område samt gymnasiale uddannelser (hhx og htx), ligesom institutionen endvidere i overensstemmelse med lovgivningen skal sikre udbud af almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne i det geografiske område, der er nævnt i det i § 1, stk. 2, nævnte brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

 Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af børne- og undervisningsministeren.

 Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger.

 Stk. 4. Institutionens formål er endvidere i overensstemmelse med lovgivningen at gennemføre udlagt undervisning efter aftale med et erhvervsakademi eller en professionshøjskole, der er sammenlagt med et erhvervsakademi.

 Stk. 5. Institutionens formål er endvidere at drive kostafdelingsvirksomhed (skolehjem) omfattet af § 18, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

 Stk. 6. Institutionens formål er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

 Stk. 7. Institutionen kan gennemføre offentligt finansierede voksenpædagogiske opgaver, herunder sprogundervisning for flygtninge og indvandrere.

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 4.

Institutionen ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) 10 udefrakommende medlemmer:

 • 3 arbejdsgiver udpegede medlemmer, der udpeges af henholdsvis DI (lokalafdeling), DS Håndværk og Industri (lokalafdeling) og Handelsforeningerne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udpegningen skal sikre, at der i bestyrelsen er viden fra erhvervslivet.
 • 3 arbejdstager udpegede medlemmer, der udpeges af henholdsvis Dansk Metal (lokalafdeling), HK (lokalafdeling) og 3F (lokalafdeling).
 • 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • 3 medlemmer udpeges ved selvsupplering. Medlemmerne udpeget ved selvsupplering skal fortrinsvis have tilknytning til grundskolen og de videregående uddannelser samt ud fra vurdering af behovet for supplerende kompetencer. Det skal dog sikres ved selvsuppleringen, at det voksenpædagogiske miljø er repræsenteret i bestyrelsen. Medlemmer udpeges ved selvsupplering på det første bestyrelsesmøde i udpegningsperioden.

2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. Tilsvarende gælder ansatte i ledende stillinger eller ansatte i øvrigt i administrationen ved andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5.

Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og i arbejdsmarkedets behov for uddannelserne.

 Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

 

§ 6.

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

 Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode.

 Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

 Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 7.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

 Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger, efter indstilling fra lederen, institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt, det årlige program for institutionens virksomhed samt godkender budget og regnskab.

  Stk. 3. Bestyrelsen skal arbejde for, at institutionen optager undervisnings-, rådgivnings- og øvrige serviceaktiviteter, der muliggør, at behovet for almene voksenuddannelser, jf. § 1, stk. 2, og erhvervsrettet grund- og efteruddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder tilgodeses i videst muligt omfang. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra lederen beslutning om institutionens udbud af kompetencegivende uddannelse samt om iværksættelse af øvrige uddannelsesaktiviteter som indtægtsdækket virksomhed og anden aktivitet inden for formålet, jf. § 3.

 Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt.


§ 8.

Bestyrelsen er over for børne- og undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

 Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

 

§ 9.

Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

 Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 11, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

 Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

 

§ 10.

Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog § 14, stk. 3.

 Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

 

§ 11.

Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af § 26, stk. 3, 2. pkt., og § 27 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

 Stk. 2. Bestyrelsen underretter Ministeriet for Børn og Undervisning og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

§ 12.

Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.

 Stk. 2. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

 Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

 Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning samt om nedlæggelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

 Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

 Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

 

§ 13.

Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Ministeriet for Børn og Undervisning fastsatte regler herom.

 Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

 

§ 14.

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen og instrukserne skal som minimum fastlægge:

 1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med angivelse af muligheder for delegering.

 2) Retningslinjer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik.

 3) Retningslinjer for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.

 4) Retningslinjer for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.

 5) Retningslinjer for og indhold af revisionsprotokol m.v.

 6) Retningslinjer for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.

 7) Retningslinjer for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

 Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.

 Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

§ 15.

Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

 Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive en skriftlig beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år, forslag om det kommende års budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

Kapitel 6: Tegningsret

§ 16.

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 17.

Institutionens regnskabsår er finansåret.

 Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Børne- og undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

 Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af børne- og undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af børne- og undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

 Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Kapitel 8: Formue og nedlæggelse

§ 18.

 Tilbagekaldes børne- og undervisningsministerens godkendelse af den selvejende institution efter § 2 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal der ske en opløsning af institutionen.

 Stk. 2. Beslutning om nedlæggelse af institutionen i andre tilfælde end angivet i stk. 1 kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen, og skal godkendes af børne- og undervisningsministeren, jf. § 2, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

 Stk. 3. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

 

§ 19.

Der er foretaget en opgørelse af nettoformuen for Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium pr. 31. december 1990, der udgjorde i alt kr. 10.895.452, en opgørelse af nettoformuen for Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium pr. 31. december 1990, der udgjorde i alt kr. 3.003.977 og en opgørelse af nettoformuen for UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern (daværende Skjern Tekniske Skole) pr. 31. december 1990, der udgjorde i alt kr. 7.008.100. Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjerns (daværende Skjern Tekniske Skoles) overtagelse den 1. januar 2007 af VUC Ringkøbing Fjords uddannelsesaktiviteter inden for almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne i Skjern og Ringkøbing er der foretaget en opgørelse af Skjern Tekniske Skoles og VUC Ringkøbing Fjords formueandel, jf. § 3, stk. 4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen.

 Stk. 2. Ved fusionen den 1. januar 2013 mellem Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium, Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium og UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. § 3, stk. 4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen.

 Stk. 3. Der foretages løbende en særskilt registrering af gaver, der gives i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom. Ved løsøre forstås inventar, udstyr, kunstgenstande og lignende.

Stk. 4.Hvis børne- og undervisningsministeren overdrager fast ejendom, der tidligere har været brugt af VUC Ringkøbing Fjord, til institutionen, jf. § 12, 2. pkt., i lov nr. 590 af 24. juni 2005, indgår værdien heraf i VUC Ringkøbing Fjords formueandel, jf. § 3, stk. 4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen.

 Stk. 5. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes således:

 1) Den del af nettoformuen, der hidrører fra VUC Ringkøbing Fjord, jf. stk. 1, 2. pkt., og stk. 4, tilfalder statskassen, jf. § 3, stk. 4, 2. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

 2) Den nettoformue, der er opgjort efter stk. 1, 1. pkt., samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1991 eller senere, anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter godkendelse af Ministeriet for Børn og Undervisning og efter samråd med kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 3) Den resterende del af nettoformuen anvendes herefter til undervisnings- og uddannelsesformål efter børne- og undervisningsministerens bestemmelse.

 Stk. 6. Den del af formuen, der er skænket som gaver, opgøres til den aktuelle handelsværdi med fradrag af værditilvækst som følge af offentligt finansierede forbedringer i form af ombygning, tilbygning eller lignende. Er der stillet særlige vilkår af gavegiver, skal disse så vidt muligt respekteres.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv.

§ 20.

Denne vedtægt træder i kraft den 1. juli 2013. De siddende bestyrelser i de tre tidligere institutioner, jf. gældende vedtægt for Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium godkendt af undervisningsministeren den 8. januar 2009, gældende vedtægt for UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern godkendt af undervisningsministeren den 5. januar 2007, og gældende vedtægt for Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium godkendt af undervisningsministeren den 3. december 2008, fratræder, når den nye institutions nyudpegede bestyrelse har konstitueret sig, jf. denne vedtægts kapitel 2.

Stk. 2.  Med henblik på at sikre kontinuitet og betryggende forankring af fusionsbeslutningen hos de enkelte fusionerede institutioner etableres et koordineringsudvalg på 6 personer med to repræsentanter fra hver af de 3 tidligere nu fusionerede institutioner. Disse 6 personer er de tre tidligere institutioners bestyrelsesformænd og de tre tidligere institutioners øverste ledere. Dette koordineringsudvalgs funktionsperiode udløber 31. december 2015.

Stk. 3. Funktionsperioden for den først udpegede bestyrelse for UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern efter Ministeriet for Børn og Undervisnings godkendelse af fusionen mellem Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium, UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern og Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium løber til og med den 30. april 2014.

 

Vedtaget i overensstemmelse med gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer på bestyrelsesmøde den 3. september 2019

Godkendt på bestyrelsesmøde den 3. September 2019

Underskrevne vedtægter