Studie- og ordensregler

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Læs mere

Gennem det daglige arbejde skal det tilstræbes, at eleverne opnår gode studievaner, udvikler ansvarsfølelse og engagement samt tilegner sig en så høj grad af selvstændighed som muligt.

Studieaktiv

Elever skal være studieaktive, hvilket indebærer:

 • Fremmøde og deltagelse i undervisningen.
 • Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, som skal være elevens eget arbejde. Snyd i form af ikke-tilladte hjælpemidler, plagiering og lignende sanktioneres. Skriftlige advarsler for snyd bortfalder ikke.
 • Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende.
 • Deltagelse i fællesarrangementer og eventuel forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.

Al fravær og manglende aflevering af opgaver registreres af skolen. Den enkelte elev kan få adgang til indsigt i denne registrering. Der foretages en løbende evaluering. Evalueringen tager både udgangspunkt i opgørelsen af fravær, omfanget og kvaliteten af opgaveløsningen samt elevens indsats i undervisningen.

Sanktions[-]muligheder

Såfremt afdelingens leder skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes efter forudgående advarsel:

 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
 • Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Eleven skal orienteres herom senest ved offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Der gives ikke årskarakter.
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende kan deltage i undervisningen på ny.
 • Bortvisning i særligt graverende tilfælde.

Den iværksatte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse af skolens studie- og ordensreglement. 
Inden sanktioner iværksættes, indkaldes eleven og eventuelt dennes forældre til en samtale med de relevante repræsentanter for skolen. Sanktionerne kan kun iværksættes efter skolens leders konkrete vurdering og kun efter en forudgående skriftlig advarsel.
En skriftlig advarsel gives til eleven og til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. En advarsel bortfalder efter et kalenderår. Advarsler for snyd bortfalder aldrig.
I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående advarsel.

Oprykning til næste klassetrin

Oprykning til næste klassetrin af en elev i uddannelsernes sammenhængende forløb er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen.

En elev har krav på oprykning, når eleven har 2,0 eller derover i vægtet gennemsnit, jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår og aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver, samt større skriftlige opgaver, projektopgaver og lignende. Standpunktskaraktererne ved skoleårets afslutning medregnes. Skolens leder kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller opnåede vægtede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.

En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter skolelederens godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at en elev senest fem år efter påbegyndt uddannelse skal have fuldført denne. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen. Skolens leders afgørelse træffes, efter den pågældende elev har haft lejlighed til at udtale sig, og skolens leder skal i forbindelse med den trufne afgørelse give eleven klagevejledning.

Generelle ordens- og samværs[-]regler

Skolen er en arbejdsplads for mange mennesker. Skolen forventer, at alle elever og ansatte udviser respekt for hinanden i omgangen med andre elever og ansatte. Der skal i den daglige omgangsform være en god tone og et passende sprogbrug. For at ingen skal få mistanke om at der tales om dem bag deres ryg, taler vi altid et sprog alle de tilstedeværende forstår (som oftest dansk).

For at dagligdagen i øvrigt kan fungere godt, skal du behandle skolens bygninger, møbler, tekniske hjælpemidler og andet udstyr ordentligt.

 

Der henvises i øvrigt til studiereglementet i undervisningsministeriets "Bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser"

Fotografering og videooptagelser

Skolen tillader ikke skjult fotografering og videooptagelse af skolens elever og personale. Deling af sådanne optagelser via de sociale medier eller andre kanaler vil være en skærpende omstændighed.

Chikane og mobning af skolens elever og personale på baggrund af foto- og videomateriale er ikke tilladt.

Rygning og snus

Det er ikke tilladt for elever at ryge eller anvende tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinprodukter i skoletiden – hverken på eller udenfor skolen.

Oprydning og spisning

Alle skolens elever rydder op efter sig selv i klasselokaler, fællesområder og kantine.

Alkoholpolitik

Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på gymnasiet. Kun ved særlige aktiviteter, som er nævnt herunder, kan der dispenseres.

Studie- og introture:

Ved introture er det under ingen omstændigheder tilladt at indtage alkohol.

Studieture indgår i den almindelige skolehverdag, og derfor er alkoholindtagelse i denne forbindelse ikke tilladt. Dog kan der - efter aftale mellem ledelsen og de deltagende lærere - dispenseres herfor ved særligt programsatte aktiviteter, eksempelvis afslutningsaften, hvor alkohol kan indtages i begrænset omfang.

Fester og cafeer:

Der afholdes flere fester årligt på gymnasiet. Derudover afholdes cafeer, hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol.

Desuden gælder følgende:

 • Alle gymnasiefester er lukkede fester
 • Der er altid ansvarligt personale til stede ved fester og andre arrangementer
 • Gratis vand er altid tilgængeligt ved gymnasiets arrangementer
 • Elever der ved ankomsten til eller ved deres adfærd ved festen viser at have indtaget for meget alkohol, vil blive hjemsendt
 • Sendes elever hjem fra fester, sker det ved kontakt til hjemmet
 • Til festerne kan der udskænkes almindelig bordvin og derudover alkoholiske drikke, der ikke overstiger en alkoholprocent på 5%.

Det er kun ved ovenstående typer arrangementer, der udskænkes alkohol.

Det forventes i øvrigt, at aktiviteter uden for skolens regi, som eleverne er del af og hvor de fremstår som repræsentanter for gymnasiet, afvikles sobert og ordentligt. Gymnasierne er ikke ansvarlige for adfærd i disse sammenhænge, men påtager sig et ansvar som oplysende partnere ved at forsøge at påvirke eleverne til god, respektfuld og fornuftig adfærd.

Tilmeld dig i dag

Ansøg om optagelse via optagelse.dk.

Hvis du går i skole, skal du bruge dit UNI-Login, som er oprettet på din skole. - kan du ikke huske det, så kan din skole hjælpe dig.

Er du over 18 skal du bruge dit NemID.

Gå til optagelse.dk

}