OBU

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00
Varighed

Op til 60 timer

Indhold

Se video nedenfor

Undervisningssted

Ringkøbing og Skjern

Ordblind?

Du er måske ordblind, hvis du kan genkende nogle af punkterne nedenfor.

Når du læser

 • du læser langsomt
 • du har svært ved at overskue en tekst
 • du læser nogle ord forkert
 • du kan ikke følge underteksterne på TV

Når du skriver

 • du har svært ved at stave de ord, du gerne vil
 • du bytter om på bogstaver
 • du undgår helst at skrive

Se videoen nedenfor og bliv klogere på dine muligheder

Det praktiske

Test, pris og undervisningen

Du kan melde dig til en test for at få afklaret, om du er berettiget til at deltage i undervisning for ordblinde. Testen og den tilhørende samtale tager ca. 1½ time.

Undervisningen er gratis.

Der undervises på små hold med højest 6 deltagere.

 

Hensyntagende undervisning

Som led i ordblindeundervisningen kan der tilbydes hensyntagende undervisning. Det er en forudsætning for at modtage hensyntagende undervisning, at deltageren samtidig er i undervisning efter §3 i bekendtgørelsen.

Den hensyntagende undervisning omfatter fag, som deltageren på grund af basale læsevanskeligheder ikke har mulighed for at tilegne sig i anden voksenundervisning.
Der er tale om ren fagundervisning i modsætning til den kompenserende undervisning, der er funktionsundervisning.

Typisk omfatter den hensyntagende undervisning sprogfag f.eks. dansk, engelsk og tysk, samt matematik.
Deltagelse i hensyntagende undervisning beror på en vurdering af den enkeltes færdighedsniveau og undervisningsbehov.

Ved udarbejdelsen af den individuelle undervisningsplan kan det vurderes nærmere, om deltageren vil få udbytte af hensyntagende undervisning sideløbende med deltagelsen i ordblindeundervisningen.

Læs mere om ordblindhed på www.ordblindhed.dk

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Tilmeld dig 

Kontakt vejlederen for tilmelding.
Sammen får I sammensat en plan for dig og din uddannelse på VUC, som passer til dig og dine behov.

Vi tilbyder bl.a. kollektiv og individuel vejledning af medarbejdere og rådgiver om mulighederne for økonomisk støtte (SVU - Statens VoksenUddannelsesstøtte) i forbindelse med uddannelsesforløb.

Vi er også altid parate til at rådgive eller besvare spørgsmål om uddannelse på din virksomhed.

Billede af Kirsten Cæsar
Kirsten Cæsar
VUC uddannelseskonsulent og vejleder kic@ucrs.dk Mobil: 20416945

I tvivl om noget?

Læs med nedenfor og bliv klogere på ting såsom økonomi, fag, priser, tranport mm.

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Du kan modtage SU, når du

 • går på AVU 
 • har mindst 23 lektioner pr. uge
 • har 17 lektioner pr. uge hvis du har barn/børn under 7 år

 Læs mere om SU her

Nyttige links

Her finder du de links der er nyttige for dig som kursist på VUC 

Ludus

Office 365

SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte)

Du kan modtage SVU, når du:

 • går på VUC (AVU/FVU/OBU)
 • tager uddannelsen i arbejdstiden
 • har orlov (hel- eller deltids) fra dit arbejde dog max 40 uger à 37 timer
 • har været ansat mere end 26 uger på nuværende arbejdsplads

 Læs mere om SVU her

Deltager[-]betaling

Hvad koster det?

På VUC er det gratis at deltage i følgende kurser:

 • FVU-kurser (forberedende voksenundervisning)
 • OBU-kurser (ordblindeundervisning)

På AVU-kurser er der forskellig egenbetaling.

Introducerende undervisning er gratis.

Fra 1. juli 2011 skal personer over 60 år, der modtager aldersbetinget pension eller efterløn, og hvor vedkommende ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet betale 750 kr. mere  pr. fag ift. den ordinære deltagerbetaling. Ved aldersbetinget pension forstås folkepension, tjenestemandspension og lignende offentlige pensioner samt løbende udbetalinger fra private pensionsordninger.

Kernefagene på AVU

 • Dansk
 • Dansk som andetsprog
 • Engelsk
 • Fransk
 • Tysk
 • Matematik
 • Naturvidenskab
 • Historie
 • Samfundsfag

Se priserne her

Der betales for hvert niveau inden for de enkelte fag, men for 2 på hinanden følgende niveauer (f.eks. G og F) skal du kun betale for ét niveau.

 • Basis + G = ét fag
 • G + F = ét fag
 • F + E = ét fag
 • E + D = ét fag
 • Fagelementer = ét fag

Personer med videregående uddannelse

Har du en videregående uddannelse, er der fuld deltagerbetaling. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til kostprisen. Betaling afhænger af, hvor mange lektioner faget består af.

Det vil for personer med en videregående uddannelse ikke være muligt at få tilbagebetalt deltagergebyr ved udstedt bevis for en samlet enkeltfageksamen eller ved udstedelse af bevis for bestået prøve i hvert fag i en fagrække, der er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse.

Se priser her

Ved ophør på kurset

Normalt tilbagebetales deltagerbetalingen ikke efter holdstart og kun efter skriftlig ansøgning.

Hvis du selv ønsker at ophøre på holdet kan du ikke få deltagerbetalingen retur.

Transport (ungdomskort)

Du er berettiget til at søge om tilskud til dine transportomkostninger, hvis du er ”fuldtidsstuderende”. Ordningen hedder nu ”Ungdomskort”.

Du er ”fuldtidsstuderende” når du opfylder kriterierne for at få SU.

Alle der opfylder kriterierne kan med fordel søge om at få et ”Ungdomskort”, hvis deres transportudgifter overstiger 12,25 kr. per dag eller 367,50 kr. per måned, fordi dette beløb svarer til kursistens egenbetaling til Ungdomskortet. 

Du skal have Nem-ID og tilmelde dig ordningen her: Ungdomskort.dk, hvor du naturligvis også kan læse mere om ordningen.

Computere og netværk

Regler for anvendelse af computere og netværk.

Udstyret er beregnet til undervisning

Udstyret må kun bruges i undervisningstimer og til relevante opgaver uden for undervisningstimer.

Hvis der hentes store filer, bør det ske uden for undervisningstiden, så nettet ikke belastes. Der må downloades til eget USB-stik, hvis det har betydning for opgaverne.

Tilføjelser og ændringer af programmer må kun ske efter aftale med læreren.

Der må ikke spises i lokalerne.

Etik

Brugerne skal overholde lovgivningen om ophavsret, og man skal udvise respektfuld opførsel, så man ikke generer andre.

Bemærk!

Der må kun udskrives i farver efter lærerens tilladelse.

VUC er på ingen måde ansvarlig for de handlinger, brugerne foretager.

Forsikrings[-]dækning af kursister

Uddannelsescenteret, herunder VUC, kan som selvejende statsinstitution ikke tegne forsikringer, der dækker kursister.

VI ANBEFALER PÅ DET KRAFTIGSTE, AT DU ALTID SELV ER DÆKKET AF EN HELTIDS ULYKKESFORSIKRING OG EN ANSVARSFORSIKRING!

Er du det, opstår der aldrig tvivl om, hvorvidt du er dækket i tilfælde af, at du kommer til skade eller du kommer til at forårsage skade på andre eller på udstyr, bygninger m.v. under dit skoleophold.

Juraen omkring forsikringsforholdene for dit ophold på VUC er yderst kompliceret. Få derfor afklaret, om du er dækket af disse forsikringer eller henvend dig til dit forsikringsselskab.

Prøver og eksamen

Nedenfor er samlet en række informationer om prøver og eksamen.

Linket nedenfor til UVMs hjemmeside giver bl.a. yderligere informationer om prøver
(love, bekendtgørelser, råd o.l.)

AVU

Prøver og eksamen AVU

 

Prøvekalender 21 22 23.11.21
131kb
Download
FVU Prøvetidspunkter Forår 2022 10.12.21
73kb
Download

Real[-]kompetence[-]vurdering

På VUC kan du få vurderet de kompetencer, du har tilegnet dig uden for et almindeligt skole- og uddannelsesforløb. Vi tilbyder Realkompetencevurdering (RKV) i fag på Almen Voksenuddannelse (9.-10. klasse).

Hvad er RKV, og hvad kan man bruge den til?

En RKV er en vurdering af din viden og dine færdigheder og evner inden for et givent fag - uanset hvor og hvordan de er erhvervet.

Du kan fx. have fået dine kompetencer gennem:

 • højskoleophold og aftenskolekurser
 • deltagelse i foreningsarbejde - måske som idrætsleder
 • frivilligarbejde i en hjælpeorganisation
 • udlandsophold, hvor du har talt et fremmedsprog

Du kan fx bruge en RKV, når du har planer om at tage voksen- og efteruddannelse.

Et formelt bevis

Med en RKV får du et formelt bevis på dine kompetencer i et givent fag. Det giver dig en række fordele i forhold til dine uddannelsesplaner. Det kan være, at du kan blive optaget på en uddannelse, som du troede var lukket land for dig, og du kan måske forkorte uddannelsen, fordi du kan få godskrevet dele af den.

Regler for vurderingen

Grundlaget for vurderingen er de mål, der er beskrevet i reglerne for det pågældende fag. Du kan læse mere på www.uvm.dk Her kan du finde en nøje beskrivelse af de faglige mål for fagene på Almen Voksenuddannelse og for alle gymnasiale uddannelser.

Sådan gør du

Gå ind på uvm.dk og find det fag og det niveau, du ønsker at blive kompetencevurderet i. Det giver dig en fornemmelse af, hvad du skal kunne.
Gå derefter ind på minkompetencemappe.dk Denne hjemmeside er et hjælperedskab til dig, når du skal kortlægge dine egne kompetencer.
Kontakt en vejleder på VUC Ringkøbing-Skjern.
Medbring din udfyldte kompetencemappe fra minkompetencemappe.dk samt dine eksamensbeviser og anden dokumentation, som viser dine kompetencer til samtalen med vejlederen.
Under samtalen vil vejlederen tage stilling til dine muligheder for at kunne blive kompetencevurderet på det niveau, du ønsker, eller om du skal henvises til en anden uddannelsesinstitution.
Vejlederen tilrettelægger efterfølgende sammen med faglæreren i det eller de pågældende fag, hvordan kompetencevurderingen skal finde sted, og du vil blive indkaldt til vurderingen. Vurderingen kan indeholde skemaer, interview, test og lignende, så du kan vise og afprøve dine færdigheder.
Faglæreren og vejlederen vurderer resultatet og du får svar. Hvis dine kompetencer vurderes til helt eller delvist at kunne sidestilles med målene for faget, får du et bevis for enten et helt fag eller dele af et fag.

I løbet af en måned fra din henvendelse vil din sag være færdigbehandlet. Du får ingen karakterer ved en RKV.

Gratis

Det er gratis at få foretaget en realkompetencevurdering på AVU- og gymnasialt niveau.

RKV uden samtidig ansøgning om optagelse

Hvis du alene ønsker en vurdering alene for at få udstedt et kompetencebevis, uden samtidig at ansøge om optagelse på VUC Ringkøbing-Skjern, gør vi opmærksom på, at vi kompetencevurderer i de fag og niveauer, som skolen tilbyder. Hvis du ønsker vurdering i et fag eller niveau, som vi ikke tilbyder, vil vi henvise dig til et et andet VUC, hvor faget findes.

Klageret

Du har mulighed for at klage over din realkompetencevurdering til Kvalifikationsnævnet.

Studie[-]aktivitet

Gennem[-]førelses- og fast[-]holdelses[-]strategi

For at fastholde kursisterne er det vigtigt at skabe nogle trygge rammer med faste tilhørspunkter, skabe afveksling i hverdagen og skabe et socialt og godt læringsmiljø, der giver kursisten lyst til at møde hver dag.

Vi tænker på kursisten som "det hele menneske", hvor sundhed og trivsel er vigtige forudsætninger for undervisning. Relationerne til UU-vejlederne og kommunens sagsbehandlere er tæt, samtidig med at overgangen fra VUC til ungdomsuddannelserne har stor fokus.

VUC Ringkøbing-Skjern anvender følgende procedure ved opfølgning på fravær:

 • kontakt mellem lærer og vejleder ved bekymrende fravær
 • vejleder har mundtlig kontakt til kursisten
 • skriftlig advarsel med indkaldelse til samtale
 • skriftlig varsling af SU-stop (skal underskrives af kursisten)
 • skriftlig orientering om stop af SU med orientering om klagemuligheden
 • samtale med vejleder og forstander
 • udmelding fra VUC

Det nytter noget

Igen i år inviterer VUC Ringkøbing-Skjern og Bibliotekerne i Ringkøbing-Skjern til orienteringsaften, om støttemuligheder i forbindelse med ordblindhed. Her kan man møde;

Matilde Korshøj og Emilia Poulsen, som begge har ordblindhed tæt på livet. Thora Hvelplund, ordblindeunderviser på VUC Ringkøbing-Skjern, Lene Gadgaard fra Hansen og Larsen, Stine Birkedal Jensen, Mentor og støtte på UCRS, Kirsten Cæsar, Uddannelseskonsulent på VUC Ringkøbing-Skjern og Maria Nygaard fra Biblioteket.

Se plakaten for arrangementet.