Skjern Tekniske Skole

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Kvalitet

De overordnede beskrivelser af mission, vision, værdier og skolens kvalitetssystem findes på siden for UCRS kvalitet.

Evaluering

Der gennemføres én gang årligt en tilfredshedsundersøgelse efter den obligatoriske spørgeramme suppleret med skolens spørgsmål. 

Hvert 3. år foretages desuden en evaluering af undervisningsmiljøet.

Evalueringerne gennemføres elektronisk, hvor eleverne besvare et spørgeskema.

Desuden gennemføres evalueringer af den daglige undervisning, i vores fagevalueringer. 

Der gennemføres desuden virksomhedsundersøgelser, hvor praktikvirksomheder spørges om deres tilfredshed med deres lærlinge og skolen som samarbejdspartner.

Lokale uddannelses[-]udvalg

Se PDF-filerne for at se medlemmerne af de enkelte udvalg:

 • Smed, svejsning og termisk skæring i metal 
 • Automekanikeruddannelsen
 • Vindmølleoperatøruddannelsen
 • Udvalg for Arbejdets organisering
 • Udvalg for Ledelse

 

Desuden har skolens praktikcenter et centerudvalg der består af repræsentanter fra både auto- og smedeudvalgene.

 • Centerudvalg
LUU Smedeuddannelsen
73kb
Download
Repræsentation Auto
101kb
Download
Repræsentation Vindmølle
41kb
Download
Repræsentation Centerudvalg
192kb
Download

Indsatsområder

Ud fra den årlige selvevaluering har skolen valgt at arbejde med en række indsatser der skal være med til at forbedre og øge kvaliteten på tværs af vores uddannelser. Handleplaner og opfølgning findes under punktet Elevtrivsel.

Ud over den generelle opfølgningsplan er der på EUD stadig fokus på nedenstående:

 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse

  1. antal elever som efter 9. eller 10. klasse søger en erhvervsuddannelse som 1. prioritet

 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse

  1. frafald på grundforløbet

  2. frafald på hovedforløbet

  3. frafald i overgangen fra grundforløb til hovedforløb

 3. Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

  1. tilgang til EUX

  2. beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede

 4. Tilliden og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

  1. elevtrivsel

  2. aftagervirksomhedernes tilfredshed

Reglementer

Se de overordnede studie- og ordensregler for UCRS her.

Nøgletal

Undervisningsministeriet har oprettet databaser med en række nøgletal for EUD.

Nedenfor kan du se fuldførelsesprocent for erhvervsuddannelserne på UCRS, procent for overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb fordelt på uddannelse samt frafald.

UCRS EUD Teknisk arbejder målrettet med at reducere frafald.
Frafaldet registreres på EUD-området, så snart eleven har forladt den uddannelse han/hun var tilmeldt.
Men i mange tilfælde overgår eleven til anden uddannelse, enten internt på uddannelsescenteret eller til en anden uddannelsesinstitution. Dette frafald er det umiddelbart svært at gøre noget ved, for det handler ofte om et forkert valg fra eleven, og eleven fastholdes således i uddannelsessystemet.

Det frafald, der er mest bekymrende, er hvor eleven forlader uddannelsescenteret uden nye planer om uddannelse, selv om lærer og studievejleder har forsøgt at hjælpe den unge videre i uddannelsessystemet. Det er således her, der skal arbejdes med forskellige tiltag for at mindske frafaldet.

 

Link til nøgletallene.

Lokale undervisningsplaner

Her finder du de lokale undervisningsplaner for Skjern Tekniske Skole.

Forsikrings[-]dækning

UCRS, herunder Skjern Tekniske Skole, kan som selvejende statsinstitution ikke tegne forsikringer, der dækker elever.

VI ANBEFALER PÅ DET KRAFTIGSTE, AT DU ALTID SELV ER DÆKKET AF EN HELTIDS ULYKKESFORSIKRING OG EN ANSVARSFORSIKRING.

Er du det, opstår der aldrig tvivl om, hvorvidt du er dækket i tilfælde af, at du kommer til skade, eller du kommer til at forårsage skade på andre eller på udstyr, bygninger m.v. under dit skoleophold.

Juraen omkring forsikringsforholdene for dit ophold på Skjern Tekniske Skole og i praktik er yderst kompliceret. Særlig opmærksom skal du være, hvis du endnu ikke har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, eller denne ikke er trådt i kraft, eller hvis undervisningen i særlige situationer forlægges til en virksomhed, inden du har en uddannelsesaftale.

Det sidste kan forekomme, hvis du skal afprøve, om et fag er noget for dig, inden du indgår en uddannelsesaftale.

Når først du har indgået en uddannelsesaftale, og denne er trådt i kraft, overtager virksomheden det forsikringsmæssige ansvar også i skoleperioder, med mindre du har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Afklar med dine forældre, om du er dækket af disse forsikringer eller henvend dig til et forsikringsselskab.

Udlægnings[-]aftaler

Deltagerbetaling

Deltagerbetaling på erhvervsuddannelser

Der kan forekomme betaling for eventuelle studieture/ekskursioner m.m. ifølge gældende lovgivning på erhvervsuddannelserne på UCRS.