EUD & EUX Business

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Kvalitet

De overordnede beskrivelser af mission, vision, værdier og skolens kvalitetssystem findes på siden for UCRS kvalitet.

Undervisnings[-]miljø[-]vurdering

Ifølge Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø kapitel 4, §6, skal skolens ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø på skolen. 

Vi gennemfører evalueringen på følgende måde: 2-5 elever bliver tilfældigt udvalgt af klasselæreren til elektronisk at udfylde et spørgeskema vedrørende fysiske, psykiske og æstetiske forhold på skolen. Evalueringen finder sted i efteråret, og vi får normalt meget positive resultater. Senest er udarbejdet en undervisningsmiljøundersøgelse i efteråret 2011.

Evaluering på EUD/EUX Business


Årets gang med evalueringer

De løbende og årligt tilbagevendende evalueringsprocesser, skolen gennemfører, er nervesystemet i kvalitetsudviklingen.

Ved evalueringerne forsøger vi at blotlægge de områder, hvor der kræves en indsats for at kunne være tilfreds med resultaterne.

Mindre aktiviteter, som kortere kurser og særlige begivenheder, vurderes for sig ved lejlighedsevalueringer.

De faste evalueringer foregår på bestemte tider i skoleårets forløb og har hver sit fokus. På basis heraf besluttes konkrete mål for kvalitetsforbedringer, der skal arbejdes med i perioden frem til næste evaluering.

Evaluering af skoleårets start - uge 34/35

Her evalueres skolestarten for nye elever på EUD og EUX.

De nye elever melder tilbage på, hvordan de har oplevet at starte på skolen. Denne evaluering kan foretages på flere måder. Den kan være i form af et stileemne eller et skema med faste spørgsmål.

Det er vigtigt for os, at eleverne føler, at de er velkomne.

Evaluering af undervisningen - uge 43-50

I denne periode foretager lærerne en evaluering, der giver eleverne på hvert enkelt hold mulighed for at tilbagemelde, hvad de mener om undervisningen.

Denne evaluering bør give den enkelte lærer en idé om, hvordan samarbejdet med holdet fungerer, og hvad det eventuelt er nødvendigt at bearbejde.

Evalueringsform og -spørgsmål bestemmes af den enkelte lærer, der skal sørge for en tilbagemelding både til ledelsen og holdet.

Opfølgningsplan

Efter hver evaluering udarbejdes en opfølgningsplan for at sikre, at den indsats, evalueringen har givet anledning til, har resulteret i den ønskede ændring.

Tidligere opfølgninger på evalueringen har resulteret i:

  • Udbygning af klasserådsmøder
  • Flere møder om enkeltelever
  • Coaching
  • Eksamen flere gange om året
  • Udbygning af kontaktlærerordningen.

 

  • Lærersupervision
  • Udvidelse af installation af IT, projektorer og smartboards i alle klasselokaler
  • Udarbejdelse af vejledning og plan for projektskrivning
  • Lektiehjælp for de svagere elever
  • Elitetræning for de dygtigere elever


Elevtrivselsundersøgelsen - efteråret

I denne nationale undersøgelse evaluerer eleverne skolen som helhed. Herigennem søger skolen at få belyst elevernes oplevelse af at gå, lære og være på EUD/EUX Business.

Denne undersøgelse bliver opsummeret. Den vil ligesom den interne evaluering være med til at danne udgangspunkt for forbedringer.

Nedenfor kan du læse de seneste års resultater.

Eksamens[-]håndbog

Læs mere om regler og rammer for, hvordan eksamen forløber på EUD/EUX Business.

Eksamenshåndbog Grundforløb Og EUX Studieåret 20 21 (1)
895kb
Download

Elev[-]plads i virksomhed

Godkendelse af virksomhed til at have elever

For at kunne ansætte og uddanne elever, skal din virksomhed være godkendt som praktiksted af Det lokale Uddannelsesudvalg.

Første skridt er at henvende dig til EUD & EUX Business.
Du kan finde godkendelsesskema her.

Vi hjælper gerne med råd og vejledning omkring udfyldelse m.v. I skemaet og den tilhørende vejledning finder du endvidere krav til oplæring m.v.

 

Godkendelse af virksomheden

Når vi har modtaget ansøgningen, behandles den af Det Lokale Uddannelsesudvalg, hvorefter du får skriftlig besked om, hvorvidt virksomheden er godkendt. Ved din kontakt til EUD & EUX Business hjælper vi gerne med  råd og vejledning til din ansøgning. I godkendelsesskemaet kan du desuden finde oplysninger om krav til oplæring.

 Alle godkendte virksomheder offentliggøres på Praktikpladsen.dk, som er Undervisningsministeriets portal for godkendte elevpladser.

 Er der spørgsmål til ansættelse af en elev, godkendelse som praktiksted eller andet, står vi altid til rådighed. 


Elevstillinger

Elever, der søger praktikplads, kan få støtte på skolen til at finde annoncerede elevstillinger.
På skolens lukkede Facebook side ”UCRS-ledige praktikpladser” vil det være muligt at blive medlem og se annoncer og opslag, der tilbyder elevstillinger – fortrinsvis lokalt. Du ansøger blot om medlemsskab.
Desuden vil der være hjælp at hente på praktikpladsen.dk, hvor der opslåes stillinger fra hele landet.

I undervisningen, hos kontaktlærere og vejledere er der altid mulighed for at få gode råd om søgning af elevstillinger.

Lokal undervisnings[-]plan

Her finder du de lokale undervisningsplaner for EUD & EUX Business

Evaluering / Tilfredshedsmåling

Folketinget har med lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (lov nr. 414 af 6. juni 2002) bestemt, at det skal være mulig for dig som bruger at se, hvad hver enkelt uddannelsesinstitution står for, hvilke kvalitetsovervejelser institutionen har gjort sig, hvilke karakterresultater skolens elever har opnået m.m.

 

Nøgletal

Undervisningsministeriet har oprettet databaser med en række nøgletal for EUD/EUX Business.

Nedenfor kan du se fuldførelsesprocent for erhvervsuddannelserne på UCRS, procent for overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb fordelt på uddannelse samt frafald.

UCRS EUD/EUX Business arbejder målrettet med at reducere frafald.
Frafaldet registreres på EUD/EUX-området, så snart eleven har forladt den uddannelse han/hun var tilmeldt.
Men i mange tilfælde overgår eleven til anden uddannelse, enten internt på uddannelsescenteret eller til en anden uddannelsesinstitution. Dette frafald er det umiddelbart svært at gøre noget ved, for det handler ofte om et forkert valg fra eleven, og eleven fastholdes således i uddannelsessystemet.

Det frafald, der er mest bekymrende, er hvor eleven forlader uddannelsescenteret uden nye planer om uddannelse, selv om lærer og studievejleder har forsøgt at hjælpe den unge videre i uddannelsessystemet. Det er således her, der skal arbejdes med forskellige tiltag for at mindske frafaldet.

 

Link til nøgletallene.

Reglementer

Se de overordnede studie- og ordensregler for UCRS her.