Efteruddannelse
uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Kvalitet

De overordnede beskrivelser af mission, vision, værdier og skolens kvalitetssystem findes på siden for UCRS kvalitet.

Kompetence[-]udvikling

Ringkøbing Handelsskole er i dag en kompetencemæssigt velfunderet skole. Og det har vi tænkt os at holde godt fast i. Generelt har vores medarbejdere almene og brede kompetencer, der sikrer den nødvendige fleksibilitet i en mindre organisation. Desuden er det specifikke uddannelsesniveau højt.

Skolen har igennem mange år haft en meget lille medarbejderafgang. Den stabilitet har givet os mulighed for at tilføre skolen kompetencer ved en strategisk og systematisk kompetenceudvikling af de nuværende medarbejdere.

Vi forventer ikke, at skolens samlede aktivitet vil blive reduceret i de kommende år. Samtidig tror vi på, at uddannelsessektoren fortsat vil være i rivende udvikling, ikke mindst på den teknologiske front. Sådan en udvikling kræver konstant fokus på såvel medarbejdernes undervisningskompetencer som på deres almene og brede kompetencer, fx inden for:

 • It
 • Sundhed
 • Formidling
 • Sprog og kulturer

Skolens gode evalueringer igennem de seneste år bygger på en kultur med imødekommenhed og på brede kompetencer blandt alle medarbejdere på skolen.

Kontakt til erhvervslivet er vigtig for os. Hvert år arrangeres der to faste ekskursionsdage med virksomhedsbesøg, hvor både lærere og elever deltager. Desuden arrangeres der virksomhedsbesøg, hvor lærergruppen alene deltager.

En del af lærernes arbejdstid afsættes til faglig og pædagogisk udvikling, så lærerne kan deltage i møder og kurser i de faglige foreninger, samt andre relevante kurser.

Samarbejdet i de faglige foreninger i gymnasie- og erhvervsskolesektoren er ligeledes en mulighed for, at lærere kan deltage i faglige miljøer på tværs af skolerne med henblik på faglig og pædagogisk udvikling.

 

Indsatsområder

 • Brug og tilrettelæggelse af E-læring
 • Opbygning af formelle kompetencer
 • Særlig indsats for erfarne medarbejdere mhp. fastholdelse af medarbejdere
 • Den enkelte medarbejders redskaber til håndtering af elevkommunikation
 • Pædagogiske metoder
 • Øget fokus fra ledelsesside på de praktiske tilbud og organisationsmuligheder for kompetenceudvikling
 • Videnspredning blandt alle medarbejdere i form af information om forløb, hvori man har deltaget


Midler fra Kompetencefonden

Samarbejdsudvalget er enigt om, at Kompetencefondens midler anvendes til alment kvalificerende forløb og forløb, der opbygger en formel undervisningskompetence.

Undervisnings[-]miljø[-]vurdering

Ifølge Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø kapitel 4, §6, skal skolens ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø på skolen. 

Vi gennemfører evalueringen på følgende måde: 2-5 elever bliver tilfældigt udvalgt af klasselæreren til elektronisk at udfylde et spørgeskema vedrørende fysiske, psykiske og æstetiske forhold på skolen. Evalueringen finder sted i efteråret, og vi får normalt meget positive resultater. Senest er udarbejdet en undervisningsmiljøundersøgelse i efteråret 2011.

Evaluering på Gymnasiet HHX og Ringkøbing Handelsskole


Årets gang med evalueringer

De løbende og årligt tilbagevendende evalueringsprocesser, skolen gennemfører, er nervesystemet i kvalitetsudviklingen.

Ved evalueringerne forsøger vi at blotlægge de områder, hvor der kræves en indsats for at kunne være tilfreds med resultaterne.

Mindre aktiviteter, som kortere kurser og særlige begivenheder, vurderes for sig ved lejlighedsevalueringer.

De faste evalueringer foregår på bestemte tider i skoleårets forløb og har hver sit fokus. På basis heraf besluttes konkrete mål for kvalitetsforbedringer, der skal arbejdes med i perioden frem til næste evaluering.

Evaluering af skoleårets start - uge 34/35

Her evalueres skolestarten for nye elever på EUD og HHX.

De nye elever melder tilbage på, hvordan de har oplevet at starte på skolen. Denne evaluering kan foretages på flere måder. Den kan være i form af et stileemne eller et skema med faste spørgsmål.

Det er vigtigt for os, at eleverne føler, at de er velkomne.

Evaluering af undervisningen - uge 43-50

I denne periode foretager lærerne en evaluering, der giver eleverne på hvert enkelt hold mulighed for at tilbagemelde, hvad de mener om undervisningen.

Denne evaluering bør give den enkelte lærer en idé om, hvordan samarbejdet med holdet fungerer, og hvad det eventuelt er nødvendigt at bearbejde.

Evalueringsform og -spørgsmål bestemmes af den enkelte lærer, der skal sørge for en tilbagemelding både til ledelsen og holdet.

Opfølgningsplan

Efter hver evaluering udarbejdes en opfølgningsplan for at sikre, at den indsats, evalueringen har givet anledning til, har resulteret i den ønskede ændring.

Tidligere opfølgninger på evalueringen har resulteret i:

HG:

 • Udbygning af klasserådsmøder
 • Flere møder om enkeltelever
 • Coaching
 • Eksamen flere gange om året
 • Udbygning af kontaktlærerordningen.

HHX:

 • Lærersupervision
 • Udvidelse af installation af IT, projektorer og smartboards i alle klasselokaler
 • Udarbejdelse af vejledning og plan for projektskrivning
 • Lektiehjælp for de svagere elever
 • Elitetræning for de dygtigere elever


Elevtrivselsundersøgelsen - efteråret

I denne nationale undersøgelse evaluerer eleverne skolen som helhed. Herigennem søger skolen at få belyst elevernes oplevelse af at gå, lære og være på Ringkøbing Handelskole & Gymnasiet HHX Ringkøbing.

Denne undersøgelse bliver opsummeret. Den vil ligesom den interne evaluering være med til at danne udgangspunkt for forbedringer.

Nedenfor kan du læse de seneste års resultater.

ETU 2016 Gymnasiet HHX Ringkøbing
751kb
Download

Rusmiddel[-]politik

Formål:

Det er skolens formål med misbrugspolitikken at medvirke til, at ingen elever, kursister eller medarbejdere via misbrug hindres i at gennemføre en uddannelse eller passe deres arbejde på skolen. 
Skolens holdning til misbrug skal derfor:

 • være klar og synlig
 • danne grundlag for skolens oplysende arbejde
 • danne grundlag for skolens forebyggende arbejde
 • danne grundlag for skolens konkrete handling når ”skaden er sket”

Skolens misbrugspolitik omfatter særligt følgende områder:

 • Narkotika
 • Andre rusmidler
 • Dopingstoffer
 • Alkohol

Samt en indsats der har opmærksomhed på områderne:

 • Ludomani (spil)
 • Internet
 • Mobiltelefoni


Skolens holdning til narkotika, andre rusmidler, doping og alkohol:

Indtagelse af ovennævnte stoffer indebærer en stor sundhedsrisiko med forøget risiko for:

 • svigtende koncentrationsevne / indlæring
 • afhængighed såvel fysisk og psykisk som økonomisk
 • at uddannelsen ikke gennemføres
 • økonomisk kriminalitet 
 • dårlig livskvalitet


Skolens regler for narkotika, andre rusmidler, doping og alkohol:

Gældende lovgivning på området skal altid overholdes.

På skolens område er det således strengt forbudt at bruge, besidde, sælge og videregive narkotiske stoffer, andre rusmidler, samt dopingpræparater.

Særligt vedr. alkohol:

 • det er forbudt at indtage alkohol på skolen i undervisningstiden.
 • ved særlige festlige lejligheder på skolen, kan der gives tilladelse til at indtage alkoholiske drikke (fx øl, vin, breezers). Dette må kun forekomme, hvis der klart foreligger en godkendelse fra skolens ledelse.
 • der afholdes 4 årlige fredagscafeer for vores egne elever, hvor der er deltagelse af mindst en lærer og deltagelse fra kantinen. Der må sælges øl og vand.
 • lukkede fester er kun for skolens nuværende elever, samt tidligere elever. Tidligere elever skal ringe og melde sig til inden festen. Der vil blive udarbejdet en liste med navne på de tidligere elever, der er meldt til. Hvis der kommer tidligere elever, der ikke er meldt til, kan de komme ind, hvis en af de lærere, der er til stede, godkender dette.
 • Skolen udskænker ikke alkohol til stærkt berusede elever. Skolen afviser stærkt berusede elever og træffer foranstaltninger for de pågældende elever med henblik på hjemsendelse.
 • det er forbudt at indtage enhver anden form for rusmiddel – i alle situationer – på skolen.

Skolen kan i særlige tilfælde ved fysisk stikprøvekontrol sikre, at misbrugspolitikken overholdes.

I forbindelse med undervisning på andre lokaliteter end skolens område, fx i forbindelse med ekskursioner, gælder skolens ordensregler. I forbindelse med ekskursioner træffes aftale mellem forstander, lærere og elever og evt. forældre om regler for indtagelse af alkohol uden for undervisningstiden. Gældende lovgivning skal overholdes og det påhviler eleven at orientere sig om dette - også ved udenlandske destinationer.

Ludomani, Internet, kortspil og mobiltelefoni:

Overdrevent spil af enhver art, Internet og mobiltelefoni, der kan medføre økonomiske eller uddannelsesmæssige problemer er uacceptabelt og er derfor ikke tilladt. Hvis et misbrug konstateres, tager skolen fat om misbruget, og hjælper med at søge en løsning på misbruget.
Det er ikke tilladt at spille for penge fra skolens computere. Alle de websites, som tilbyder spil for penge, vil blive lukket på skolens computere, så man ikke har adgang til disse websites fra skolens computere. Hvis en elev opdages i at spille på nettet, lukkes det pågældende website, og eleven gøres opmærksom på skolens regler omkring spil på nettet.

Kortspil om penge er ikke tilladt på skolen. Hvis dette konstateres, vil der blive givet en advarsel. Ved gentagne advarsler kan bortvisning komme på tale.


Generelt om handling:

Det er forbudt at møde til undervisning eller andre aktiviteter på skolen i påvirket tilstand, og det påhviler enhver ansat, elev eller kursist på skolen at gribe aktivt ind, hvis en person indtager rusmidler af enhver art eller optræder i rusmiddelpåvirket tilstand på skolens områder.

 

Forebyggelse:

Skolens forebyggende indsats tager udgangspunkt i nedenstående punkter:

 • Synliggørelse
 • Oplysning
 • Misbrugsnetværk

På baggrund af dette deltager skolen i lokalområdets SSP+, der er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem:

S: Skolerne i området
S: Socialforvaltningen, forebyggelseskonsulenten og
P: Politiet
+: Lokalområdets ungdomsinstitutioner
 

Skolen ønsker via dette samarbejde at medvirke til et samordnet forebyggelsessystem, der også forebygger kriminel adfærd – specielt i omgang med ulovlige rusmidler og omsætningen af disse blandt de unge.

Vi gør en indsats, der hindrer grupper med uhensigtsmæssig adfærd, herunder kriminel adfærd/misbrug i at opstå og udvikle sig og derfor:

 • synliggør skolen misbrugspolitikken på skolens hjemmeside og via skolens ordensregler.
 • afholder skolen arrangementer med misbrug som overordnet tema.
 • holder skolen løbende eleverne informeret med brochurer, hæfter og andet materiale om misbrug i klasserne.

Desuden har skolen et system, der kan opfange faresignaler på et tidligt tidspunkt, så vi rettidigt kan nå at sætte ind med effektiv genopretning, inden der opstår problemer, der kan skade de unge. Derfor er der oprettet et misbrugsnetværk på skolen, der har til formål at:

 • arbejde for at etablere et miljø, hvor det er muligt tidligt at iværksætte forebyggende foranstaltninger.
 • informere / oplyse elever, kursister og personalet om misbrug.
 • sikre at eleverne / kursisterne / personalet er informeret om skolens misbrugspolitik.
 • sikre at skolen har nogle ansvarlige (SSP+ / studievejledning / inspektør / forstander), der skal iværksætte forebyggende initiativer, og fungere som bindeled mellem elever, kursister, personale og ledelse og tage konkrete initiativer (f.eks. en bekymringssamtale), hvor der er tale om bestyrket mistanke om misbrug.


Når misbruget er konstateret: 

Hvis det konstateres, at en uddannelsessøgende overtræder skolens regler, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolen. Efterfølgende vil sagen hurtigt blive behandlet på skolen i SSP+ gruppen evt. i samarbejde med kommunens SSP+ alt afhængig af overtrædelsens karakter med henblik på, at den unge skal kunne fortsætte uddannelsen.

Er der tale om kriminelle forhold, vil sagen blive overdraget til politi eller andre relevante myndigheder, og evt. rusmidler vil blive konfiskeret og overdraget til politiet. I sådanne tilfælde skal hændelsen behandles skriftligt. Sagens karakter afgør om hændelsen medfører advarsel eller bortvisning. Ved bortvisning skal sagen altid videregives til SSP+netværket i kommunen.

Hvis den unge er under 18 år, skal forældre/værge hurtigst muligt inddrages i opklaring af overtrædelsen og den efterfølgende problemløsning.

Der skal i alle tilfælde gøres alt for, at den unge atter kommer på ret fod med henblik på fremtidig uddannelse/arbejde og få ny livskvalitet.

Evaluering:

Hvert år i juni evalueres organisationens opbygning samt årets indsats og resultater med det formål at tilpasse initiativer og organisationen til de aktuelle forhold. 

Rusmiddelpolitik Revideret2017
82kb
Download

Eksamens[-]håndbogen

Læs mere om regler og rammer for, hvordan eksamen forløber på Ringkøbing.

Eksamenshaandbog 2016
305kb
Download

Elev[-]plads i virksomhed

Godkendelse til elever

For at kunne ansætte og uddanne elever, skal din virksomhed være godkendt af Det lokale Uddannelsesudvalg. Første skridt er at henvende dig til Ringkøbing Handelsskoles LOP-medarbejder Marianne Møller Kirkgaard og rekvirere et godkendelsesskema. Læs mere.

Vi hjælper gerne med råd og vejledning omkring udfyldelse m.v. I skemaet og den tilhørende vejledning finder du endvidere krav til oplæring m.v.

 Når vi har modtaget ansøgningen, behandles den af Det Lokale Uddannelsesudvalg, hvorefter du får skriftlig besked om, hvorvidt virksomheden er godkendt. Ved din kontakt til Ringkøbing Handelsskole hjælper vi gerne med  råd og vejledning til din ansøgning. I godkendelsesskemaet kan du desuden finde oplysninger om krav til oplæring.

 Alle godkendte virksomheder offentliggøres på Praktikpladsen.dk, som er Undervisningsministeriets portal for godkendte elevpladser.

 Er der spørgsmål til ansættelse af en elev, godkendelse som praktiksted eller andet, står vi altid til rådighed. 


Elevstillinger

Elever, der søger praktikplads, kan få støtte på skolen til at finde annoncerede elevstillinger. På en af skolens opslagstavler ophænges en række annoncer og opslag, der tilbyder elevstillinger – fortrinsvis lokalt. Desuden vil der være hjælp at hente på praktikpladsen.dk, hvor der opslås stillinger fra hele landet.

I undervisningen, hos kontaktlærere og vejledere er der mulighed for at få gode råd om søgning af elevstillinger, og hos LOP-konsulent Marianne Møller Kirkgaard, kan du få besvaret en række spørgsmål om praktiske og formelle forhold, der vedrører ansættelse og den tilhørende uddannelsesaftale.

Nøgletal

Undervisningsministeriet har oprettet databaser med en række nøgletal for EUD.


Link til beskrivelse af nøgletallene.

Lokal undervisnings[-]plan

Læs den lokale undervisningsplan for:

 • Ringkøbing Handelsskole
 • Uddannelsesspecifikt fag for eventkoordinator
 • Uddannelsesspecifikt fag for kontor med specialer
 • Uddannelsesspecifikt fag for detail med specialer
LUP 201819
1mb
Download
Uddannelsesspecifikt Fag For Eventkoordinator
370kb
Download
Uddannelsesspecifikt Fag For Kontor Med Specialer
379kb
Download
Uddannelsesspecifikt Fag For Detail Med Specialer
403kb
Download

Undervisnings[-]beskrivelser på EUD Merkantil

Alle vore elever har fået adgang til Undervisningsbeskrivelserne i alle fag via vores LMS-system Itslearning.

En elektronisk udgave af Undervisningsbeskrivelserne kan hentes af censorer i det fag, de skal være censor i.

 

Undervisningsbeskrivelserne kan hentes via dette link: Hent undervisningsbeskrivelserne her

 

Evaluering / Tilfredshedsmåling

Folketinget har med lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (lov nr. 414 af 6. juni 2002) bestemt, at det skal være mulig for dig som bruger at se, hvad hver enkelt uddannelsesinstitution står for, hvilke kvalitetsovervejelser institutionen har gjort sig, hvilke karakterresultater skolens elever har opnået m.m.

 

ETU Samlet 2018 VHS Og RHS Hovedskema
370kb
Download