Eksamen og prøver

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

I løbet af dine tre år på gymnasiet er der prøver og eksaminer du skal igennem.
Herunder finder du alt den information du har brug for i forbindelse med eksamen, og har du yderligere spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte enten din underviser eller din studievejleder på skolen.

Eksamensperiode

Mundtlige og skriftlige prøver afholdes i maj og juni efter hvert afsluttet skoleår. En eventuel sygeeksamen afholdes i august. Derudover afholdes der prøver i fagene Almen sprogforståelse og Økonomisk grundforløb på hhx og i fagene Naturvidenskabeligt grundforløb og Produktudvikling på htx i slutningen af grundforløbet i 1.g. Der afholdes også termins- og årsprøver i løbet af skoleåret.

I 3.g skriver alle elever et studieområdeprojekt med tilhørende mundtlig eksamen i enten december/januar (htx) eller maj/juni (hhx).

I skoleåret 2023/24 er eksamensperioden fra 23. maj 2023 til og med 26. juni 2024.

Antal prøver og udtræk af prøvefag

Alle elever skal til 10 eksamensbegivenheder i løbet af de tre år på gymnasiet. 2 af de 10 eksamensbegivenheder er obligatoriske: Dansk A skriftlig og Studieområdeprojektet, hvor den skriftlige opgave samt det mundtlige forsvar tæller som én eksamensbegivenhed. På htx er eksamen i Teknikfag A også obligatorisk.

Alle elever skal til eksamen i fag på A-niveau, hvis faget har både en skriftlig og mundtlig eksamen. Har man mere end 4 A-fag skal man til et tilsvarende antal ekstra prøver. Alle skal mindst til 3 skriftlige og 3 mundtlige prøver.

I løbet af de tre år skal elever til mindst 5 interne skriftlige og mundtlige prøver. Prøver i dansk, matematik samt studieretningsfag er obligatoriske.

I skoleåret 2023/24 offentliggøres de skriftlige eksaminer 14. maj 2024 og hele eksamensplanen 22. maj 2024.

Regler for eksamen

Jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser BEK nr 343 af 08/04/2016 (link) og Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser BEK nr 1276 af 27/11/2017 (link)

Adgang til prøver
En elev kan aflægge prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skoleår eller i det pågældende undervisningsforløb, medmindre andet følger af reglerne for den enkelte uddannelse. Det er en betingelse for adgang til eksaminationen, at de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv. (produktet), som eleven til brug for eksaminationen skal have udarbejdet som led i prøven, er opfyldt.

Når produktet er udarbejdet af en gruppe, har eleverne et fælles ansvar for opfyldelsen af de formelle krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, kan ingen af de pågældende aflægge prøven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at en eller flere af gruppens medlemmer skal tilbydes et nyt prøveforsøg.

Eleverne tilmeldes automatisk eksamen.

Sygdom
Er man forhindret i at gennemføre eksamen pga. dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund har man mulighed for at aflægge eksamen snarest muligt. Sygeeksamen ligger i august i det følgende skoleår.

Hjælpemidler
Som udgangspunkt er alle hjælpemidler tilladt. Kommunikation med omverdenen samt brug af internettet er forbudt. Man har dog adgang til i-bøger du har brugt i undervisningen, online-ordbøger og evt. andre ting i undervisningsbeskrivelsen som ikke kan gemmes på computeren. Alt andet skal gemmes lokalt på elevens egen computer.

Snyd
Eksamensbesvarelsen skal være elevens egen og selvstændige besvarelse. Hvis eleven foretager sig handlinger for at få eller give hjælp til besvarelse, betragtes det som snyd. Det samme gælder hvis eleven benytter ikke-tilladte hjælpemidler, udgiver andres arbejde for at være sit eget eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden en henvisning dertil.

Konsekvensen af snyd er enten karakteren -3 eller en bortvisning fra eksamen. En bortvisning kan ske både under og efter en eksamen og medfører en re-eksamen i næste ordinære eksamenstermin (typisk i eksamensperioden i næste skoleår).

Skolen kan overvåge, logge og tage stikprøver af netværkstrafik under prøven. Skolen kan også gøre brug af monitoreringsprogrammer under eksamen.

Prøvens start
En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eleven er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende. Prøven afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. En eventuel forberedelsestid indeholder tid til udlevering af opgave og materiale. Eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse indeholder tid til votering og karakterfastsættelse

En elev, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven. Hvis det anses for udelukket, at en elev, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eleven få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at prøvetiden forlænges. Hvis institutionen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eleven få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt.

Klage
Klage over prøver indgives af eleven til institutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet.  Klage indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Til brug for klagesagen skal eleven have udleveret kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse. Klage indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre:

1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav,

2) prøveforløbet eller

3) bedømmelsen.

Karaktervægte

Karakterer indgår med følgende vægte i eksamensresultatet:

1) Fag på A-niveau indgår med vægten 2.

2) Fag på B-niveau indgår med vægten 1,5.

3) Fag på C-niveau indgår med vægten 1.

4) Studieområdeprojektet i teknisk og merkantil studentereksamen indgår med vægten 2.

6) Erhvervscase i merkantil studentereksamen indgår med vægten 1,5.

7) Karakteren for en afsluttende, intern prøve i hhv. Almen sprogforståelse og Økonomisk grundforløb på hhx samt Naturvidenskabeligt grundforløb og Produktudvikling på htx indgår i det samlede eksamensresultat med vægten 0,25.