uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Fakta

Samarbejdspartnere

11 uddannelsesinstitutioner er gået sammen og har etableret VEU-CENTER MIDTVEST, der tager sig af alt vedrørende kurser og efteruddannelse i kommunerne Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern.

Med etableringen af VEU-CENTER MIDTVEST behøver virksomhederne og deres medarbejdere kun at henvende sig et sted, enten via en af nedenstående institutioner eller via 
www.veu-centermidtvest.dk som også kan kontaktes på telefon: 99 12 24 44.

Herefter sørger vi for at koordinere indsatsen, så virksomhedernes og medarbejdernes behov for rådgivning og vejledning bliver dækket. 
 

De 11 uddannelsesinstitutioner der indgår i netværket er:

- UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern
- Uddannelsescenter Holstebro
- Lemvig Handelsskole
- VUC Holstebro-Lemvig-Struer
- Herningsholm Erhvervsskole
- Vestjydsk Handelsskole og Gymnasiet HHX, Skjern
- Ringkøbing Handelsskole og Gymnasiet HHX Ringkøbing
- Social- & SundhedsSkolen, Herning
- Amu Hoverdal
- Herning HF og VUC
- Vestjysk Storvognsskole, Skjern

VEU-CENTER MIDTVEST indgår i et stærkt partnerskab med bl.a. erhvervsrådene, jobcentrene, beskæftigelsesråd, organisationer samt øvrige uddannelsesinstitutioner.

Læs mere på www.veu-centermidtvest.dk eller kontakt VEU-CENTER MIDTVESTpå telefon: 99 12 24 44

AMU regler - priser og tilskud

OBS: Husk at sidste frist for at søge VEU-godtgørelse er senest 4 uger fra sidste kursusdag!

Adgang for optagelse

Personer, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark, Grønland og Færøerne, har adgang til arbejdsmarkedsuddannelse.

Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal ansøgeren opfylde eventuelle adgangskrav, der er fastsat som led i myndighedskrav til uddannelserne.

Ansøgere med dansk som andetsprog skal kunne dansk på et niveau, som gør det muligt at følge undervisningen på dansk.

Min. deltagerbetaling (normtakst)

Deltagergebyr er p.t.:

Teknisk-faglige kurser 630 kr. pr. uge – 126 kr. pr. dag 
Bløde kurser 940 kr. pr. uge – 188 kr. pr. dag 
IT-kurser 940 kr. pr. uge – 188 kr. pr. dag

Afmeldegebyr
Hvis du har tilmeldt dig og alligevel ikke kan deltage, skal du melde afbud. 
Meld afbud så tidligt som muligt, så uddannelsesstedet har mulighed for at tilbyde pladsen til en anden. Afmelding kan ske skriftligt eller telefonisk. Pr. 1. januar 2010 opkræves et gebyr hvis der meldes afbud senere end en uge før kursusstart. Gebyret er på 1500 kr. for kurser med en varighed på 1-5 dage og på 2500 kr. for kurser med en varighed på mere end 5 dage

Gebyr for udeblivelse 
Ved udeblivelse på 1. kursusdag opkræves gebyr på 2500 kr. for kurser med en varighed på 1-5 dage og 3500 kr. for kurser med en varighed på mere end 5 dage. 
Afbudsgebyret bortfalder hvis der sendes en anden person af sted på kurset i stedet for den der frameldes. Ovenstående gebyrer betales af arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende.

Kursusgodtgørelse

(VEU-godtgørelse) 
- hvem kan få godtgørelse?  

 • kortuddannede beskæftigede lønmodtagere, såvel privat som offentligt ansatte 
 • kortuddannede selvstændige erhvervsdrivende  

VEU-godtgørelsen er et tilskud til tabt arbejdsfortjeneste og udgør pt. 100% af dagpengesatsen. I 2020 er det 881 kr. pr. dag/4405 kr. pr. uge. Ansøgningen foregår elektronisk samtidig med tilmelding.

Fra den 1. januar 2011 er det ikke muligt at optjene ret til feriedagpenge i forbindelse med VEU-godtgørelse

Kursister med en videregående uddannelse skal betale fuld deltagerbetaling. Dog kan virksomheden også få VEU-godtgørelse til medarbejdere med en videregående uddannelse, såfremt de ikke har brugt den de sidste 5 år.

Befordring

- hvem kan få befordring?

 • Kortuddannede beskæftigede lønmodtagere
 • Kortuddannede selvstændige erhvervsdrivende 

Det er en betingelse, at den pågældende ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger erhvervsuddannelserne, med mindre uddannelsen ikke har været anvendt de sidste 5 år.

Nye regler indebærer, at arbejdsgiver, der betaler løn til medarbejdere under uddannelse, skal forestå ansøgning om godtgørelse og/eller tilskud til befordring. I andre tilfælde kan deltageren selv søge.

Daglig transport – Der ydes tilskud til befordring, dvs. tilskud til udgifterne ved den samlede daglige transport fra bopæl til uddannelsessted og retur.

Hvor meget? –Tilskudssatsen til befordring er 0,98 kr. pr. km.

Er det samlede tilskud pr. uddannelse på under 36 kr., udbetales det ikke.
Ved daglig befordring mellem bopæl og uddannelsessted tur/retur er der en kilometergrænse for tilskud på 576 km pr. dag (600 minus 24 km). 

 

Ny procedure omkring ansøgning af VEU-godtgørelse og tilskud til befordring pr. 1/11-2011

Arbejdsgiveren skal søge

Arbejdsgivere, som betaler sædvanlig løn til medarbejdere under uddannelse, skal forestå ansøgning om godtgørelse og befordringstilskud. Arbejdsgiveren overtager retten til godtgørelse, men ikke retten til befordringstilskud. Medarbejderen kan ikke selv søge i den situation.

En arbejdsgivers ret til godtgørelse er afledt af medarbejderens ret til godtgørelse. Det betyder, at arbejdsgiveren kun kan opnå godtgørelse, hvis medarbejderen opfylder betingelserne for godtgørelse. Tilsvarende vil arbejdsgiveren kun kunne få udbetalt befordringstilskud, hvis medarbejderen opfylder betingelserne for tilskud. Hvis betingelserne ikke er opfyldt, kan godtgørelsen og tilskuddet til befordring kræves tilbagebetalt.

OBS: Husk at sidste frist for at søge VEU-godtgørelse er senest 4 uger fra sidste kursusdag!

Obligatorisk digital ansøgning

Fra 1. november 2011 blev det obligatorisk for arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende at søge om godtgørelse og befordringstilskud digitalt, når uddannelsen foregår på en uddannelsesinstitution, der anvender det studieadministrative system Easy-A.

 

Udbetaling af befordringstilskud til arbejdsgivere

Udbetaling af befordringstilskud skal som udgangspunkt ske til deltageren/medarbejderen. Med de nye regler bliver det muligt at udbetale befordringstilskuddet til deltagerens arbejdsgiver, hvis arbejdsgiveren er forpligtet til enten af udbetale beløb, der mindst svarer til det befordringstilskud, som deltageren ellers kunne have fået udbetalt, eller til at afholde alle udgifter til dennes befordring i forbindelse med uddannelsen, og deltageren har godkendt, at udbetalingen af tilskud sker til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal med andre ord være forpligtet i ansættelsesforholdet til at afholde befordringsudgifter, f.eks. i henhold til overenskomst eller lignende. Herved er det ikke længere en forudsætning for udbetaling af tilskuddet til arbejdsgiveren, at der foreligger en fuldmagt fra medarbejderen.

 

Nye forenklede regler for beregning af befordringstilskud

Som hidtil vil der blive ydet tilskud til daglig befordring mellem bopæl og uddannelsessted for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km. dog højst 576 km. pr. dag.

Der vil også fortsat blive ydet tilskud til ud- og hjemrejser i forbindelse med indkvartering samt rejser i forbindelse med weekender og på søgnehelligdage, dog højst for 400 km. pr. rejse, men fra den 1. juli 2011 vil der ikke længere blive ydet tilskud for eventuel befordring mellem indkvarteringssted og uddannelsessted.

I andre tilfælde skal der som hidtil søges på et papirskema.

 

Kursister, der selv skal have VEU-godtgørelse

For kursister, der selv skal have VEU-godtgørelsen, er det ikke et krav, at de skal søge digitalt. De vil have mulighed for det i de tilfælde, hvor ansøgning ikke skal foretages af en arbejdsgiver.

OBS: Husk at sidste frist for at søge VEU-godtgørelse er senest 4 uger fra sidste kursusdag! 

Kontakt KompetenceGruppen for evt. reservering af værelse eller yderligere oplysninger: Aase Rahbek på tlf. 9680 1516

Forsikrings[-]dækning af elever

Uddannelsescentret, herunder KompetenceGruppen, kan som selvejende statsinstitution ikke tegne forsikringer, der dækker elever.

VI ANBEFALER PÅ DET KRAFTIGSTE, AT DU ALTID SELV ER DÆKKET AF EN HELTIDS ULYKKESFORSIKRING OG EN ANSVARSFORSIKRING.

Er du det, opstår der aldrig tvivl om, hvorvidt du er dækket i tilfælde af, at du kommer til skade, eller du kommer til at forårsage skade på andre eller på udstyr, bygninger m.v. under dit kursusophold.

Juraen omkring forsikringsforholdene for dit ophold ved KompetenceGruppen er yderst kompliceret.

Få derfor afklaret, om du er dækket af disse forsikringer eller henvend dig til et forsikringsselskab.

Anvendelse af AMU til efter[-]uddannelse

Der stilles store krav til både medarbejdere og ledere om ajourføring og udvikling af faglige og personlige kompetencer. Efteruddannelse spiller her en vigtig rolle. 

I nedenstående pjece giver vi en række gode råd til at planlægge efteruddannelse i virksomheden og til at bruge det offentlige efteruddannelsessystem. 

Fokus for pjecen er anvendelse af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til efteruddannelse af medarbejdere og ledere.

Anvendelse Af Arbejdsmarkedsuddannelser 070317
1mb
Download

Overnat på kursist[-]hotellet

Vi kan tilbyde ophold på Kursisthotellet, - stedet hvor du kan nyde de andre kursisters selskab, slappe af og lade op til næste dags kursus.

Tilsynet med Kursisthotellet varetages af personalet på UddannelsesCentrets Skolehjem.

På skolehjemmet er der fra kl. 16.30 - 23.00 personale, som kan træffes på Skolehjemmets kontor eller på mobil 21 20 60 48.

Fra kl. 23.00 - 07.00 sover personalet på skolehjemmet, men kan stadig træffes på mobiltelefonen.

Alle yderdøre og opholdsrum vil blive låst af kl. 23.00 - men din nøgle passer til dørene.

Ankomst

Hvis du ankommer aftenen inden kursusstart udleveres nøglen på skolehjemmets kontor mellem kl. 20.00 og 23.00

Hvis du først ankommer på selve kursusdagen, udleveres nøglen på kurset.

Afrejse

Ved afrejse bedes værelset være ryddet og forladt inden kl. 08.00.

Nøglen placeres på bordet.

Forplejning

Bortset fra aftenskaffen, foregår al forplejning i kantinen på følgende tidspunkter:

 •  Morgenmad: kl. 07.25 - 08.00
 •  Middagsmad: kl. 11.30 - 12.15
 •  Aftensmad: kl. 17.45 - 18.45

I kantinen er der et stort udbud af varme og kolde retter, drikkevarer, slik etc.
Der er selvbetjening i kantinen, og der er ingen faste pladser, så du kan sætte dig, hvor du har lyst.

Aktiviteter

I forbindelse med værelserne er der et opholdsrum med TV med DRs kanaler, her har du også mulighed for at tilslutte din pc. 
I opholdsrummet er der kaffeautomat og mulighed for gruppearbejde/forberedelse.

Derudover kan vi på skolehjemmet tilbyde pool, bordtennis og billard.

Vi har også en multibane og en fodboldbane.

Vi gør opmærksom på at hele uddannelsescentret er røgfrit, også de udendørs arealer

På opslagstavlen i fællesrummet er der flere forslag/tilbud på aktiviteter.

Kvalitet

Kompetencegruppen er en del af UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern.

De generelle informationer om kvalitet findes på uddannelsescenterets overordnede.

Evalueringer

Overholdelse af loven om gennemsigtighed og åbenhed forudsætter, at vi her på hjemmesiden 
giver adgang til relevante oversigter over evaluerings resultaterne for kursister og virksomheder. 

På AMU-området følger Kompetencegruppen derfor den kvalitetspraksis, som er udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Evalueringsredskabet er et fælles system som omfatter:

 • Deltagernes evaluering af AMU
 • Virksomhedernes evaluering af AMU
 • Effektmåling af AMU

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er:

 • At forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling
 • At sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v.
 • At tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU

Læs mere om det fælles kvalitetssystem, spørgsmål og evalueringer på viskvalitet.dk, hvor alle resultater ligger.

 

Evaluering deltagere fordelt på spørgsmål

 

Evaluering deltagere fordelt på uddannelsesområder

 

Evaluering deltagere fordelt på mål

 

Evaluering virksomheder fordelt på spørgsmål

 

Evaluering virksomheder fordelt på uddannelsesområder

 

Evaluering virksomheder fordelt på mål

Udbudspolitik

Udbudspolitik for VEU-Center Midtvest/UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern.

Fælles Udbudspolitik 2020
620kb
Download
Fælles Udbudspolitik 2019 Pr. 280319
33kb
Download
Fælles Udbudspolitik 2018 VEU
167kb
Download
Fælles Udbudspolitik 2017 VEU
33kb
Download
Faelles Udbudspolitik 2016
171kb
Download
Falles Udbudspolitik Endelig 2015
169kb
Download
Erhvervsrettet Voksen Og Efteruddannelse 2014
167kb
Download

Udlagt undervisning

Udlagt 0310
798kb
Download
Udlagt Undervisning 2020
573kb
Download

Rusmiddelpolitik

Rusmiddelpolitik For Elever Og Kursister
423kb
Download

Gennemførsel

Gennemførselsprocenter 2019

1. kvartal 97,45%
2. kvartal 995,2%
3. kvartal 96,8%
4. kvartal 98,2%

Gennemførselsprocenter 2018

1. kvartal 99,70%
2. kvartal 99,68%
3. kvartal 99,26%
4. kvartal 99,5%

Gennemførselsprocenter 2017

1. kvartal 91,60%
2. kvartal 96,37%
3. kvartal 94,67%
4. kvartal 99,21% 

Gennemførselsprocenter 2016

1. kvartal 99,8%
2. kvartal 99,9%
3. kvartal 99,6%
4. kvartal 99,7%

Gennemførelsesprocenter 2015

1. kvartal 98%
2. kvartal 99%
3. kvartal 99%
4. kvartal 99,8%

Gennemførelsesprocenter 2014

1. kvt. 98 %
2. kvt. 99 %
3. kvt. 99 %
4. kvt. 99 %

Information om prøver i AMU

Fra 1. januar 2020 afsluttes alle AMU-uddannelser med en prøve.  

Prøven skal bestås for at deltageren kan opnå et AMU-bevis. Hvis prøven ikke bestås, er det muligt at gå til omprøve.

Alle deltagere, der er tilmeldt en AMU-uddannelse, er tilmeldt prøven.   

Prøven afholdes fortrinsvis på kursets sidste dag, medmindre der informeres om andet på kursets første dag. Deltageren modtager information om selve prøven på uddannelsens første dag.  

Deltagerne oplyses om prøvens afholdelse, tidspunkt, tidsrummet, prøveramme, prøvegrundlag og bedømmelsesgrundlag, samt evt. særlige prøvevilkår.  

Deltageren orienteres ligeledes om, at prøveresultatet som udgangspunkt meddeles i forlængelse af prøven og inden afslutningen på AMU-uddannelsen.   

 Deltageren kan klage over prøveafviklingen. Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af deltageren til UCRS. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen indgives senest 10 hverdage efter modtaget prøvebedømmelse.  

Yderligere information om prøver i AMU fremgår af ministeriets hjemmeside:  https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser-amu/amu-proever   

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.