Gymnasiet Skjern

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Kvalitet

De overordnede beskrivelser af mission, vision, værdier og skolens kvalitetssystem findes på siden for UCRS kvalitet.

Elev[-]trivsels[-]undersøgelse

Hvert år gennemføres elevtrivselsundersøgelse på Gymnasiet Skjern. Der kigges blandt andet på:

 • elevernes egen indsats i undervisningen

 • lærernes engagement i undervisningen

 • skolens vedligeholdelse og udseende

 • sammenhæng mellem fagene i uddannelsen

 • skolens vedligeholdelse og rengøring

Dette er blot nogle af kategorierne i undersøgelsen, der også beskæftiger sig med bl.a. brugen af IT, fravær og fremtidsplaner.

 

Folketinget har med lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (lov nr. 414 af 6. juni 2002) bestemt, at det skal være mulig for DIG som bruger at se, hvad hver enkelt uddannelsesinstitution står for, hvilke kvalitetsovervejelser institutionen har gjort sig, hvilke karakterresultater skolens elever har opnået m.m.

Koordineret skriftlighed

Læs mere om elevernes studieforberedende skrivekompetencer.

Fraværstal

Gennesnit for alle elever på Gymnasiet HTX Skjern

Skoleåret 2017/2018
Fysisk fravær: 7,7%
Skriftligfravær: *

Gennesnit for alle elever på Gymnasiet HXX Skjern

Skoleåret 2017/2018
Fysisk fravær: 7,2%
Skriftligfravær: *

 

*Det har ikke været muligt at opgøre status over elevernes afleveringer i skoleåret 2017/2018, da der ikke har været adgang til et system, og der har været tvivl om regelsættet.
Tallene vil være tilgængelige for skoleåret 2018/2019.

Reglementer

Se de overordnede studie- og ordensregler for UCRS her.

Forsikrings[-]dækning af elever

UCRS, herunder Gymnasiet Skjern, kan som selvejende statsinstitution ikke tegne forsikringer, der dækker elever.

VI ANBEFALER PÅ DET KRAFTIGSTE, AT DU ALTID SELV ER DÆKKET AF EN HELTIDS ULYKKESFORSIKRING OG EN ANSVARSFORSIKRING.

Er du det, opstår der aldrig tvivl om, hvorvidt du er dækket i tilfælde af, at du kommer til skade, eller du kommer til at forårsage skade på andre eller på udstyr, bygninger m.v. under dit skoleophold.

Juraen omkring forsikringsforholdene for dit ophold på Gymnasiet Skjern er yderst kompliceret.

Afklar med dine forældre, om du er dækket af disse forsikringer eller henvend dig til et forsikringsselskab.

Karakterer og gennemførsel HTX

Herunder finder du et link til Undervisningsministeriets statistikoplysninger vedrørende de enkelte tekniske gymnasier. For at se oplysninger for Gymnasiet HTX Skjern vælges denne skole på listen:

Link til Undervisningsministeriets statistikoplysninger

 

Nedenstående linksamling fører direkte til statistikoplysninger for Gymnasiet HTX Skjern:

Eksamensresultat fordelt på region og gymnasieuddannelse 2016

Karakterer på fag fordelt på udvalgte på fag og evalueringsformer for studenter 2016

Gymnasiekarakter for fagniveau A for studenter 2016

Elevtal og fuldførelsesprocenter fordelt på gymnasial uddannelse

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse

 

Mål og indsats[-]områder Gymnasiet Skjern

Kompetenceskole - uddannelse

At være en kompetenceudviklende skole indebærer, at uddannelsessøgende er i centrum. For at vi kan uddanne til et vidensamfund, kræves tilrettelæggelsesformer, som både er helheds- og kontekstorienterede og aktivitets- og færdighedsorienterede, og hvor den pædagogiske tilrettelæggelse understøtter elevens selvstændighed og medansvar for egen læring med fokus på udvikling af såvel faglige kompetencer som kognitive, sproglige, teknologiske og personlige kompetencer.

Kompetenceskole - samfundet (dannelse) 

Som den kompetenceudviklende skole skal vi i forhold til samfundet være et kraftcenter i uddannelse. Regeringens målsætning er, at 50 procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Gymnasiet Skjern skal sikre, at de uddannelsessøgende erhverver sig de kvalifikationer og kompetencer, som bidrager hertil.

Gymnasiet Skjern - Værdier

Værdier afspejles i holdninger og handlinger! Der skal med andre ord være sammenfald mellem skrevne værdier, udviste holdninger og udførte handlinger - ellers er vi ikke troværdige. Værdierne skal ligge til grund for vores handlinger på alle niveauer. Herved vil vores interessenter opleve, at de værdier, vi gerne vil være kendt for, også har gyldighed i den virkelige verden.

Kompetence

Formidling af Gymnasiet Skjerns kerneydelse (uddannelse og dannelse) varetages altid på en kompetent måde overfor vores elever. Vores arbejde og vores beslutninger er præget af professionalisme. Derfor lægger vi vægt på analyse, planlægning og erfaringsopsamling - og altid med målet for øje. At vi er kompetente ses også i måden, vi håndterer uventede situationer på. Vores samarbejde er præget af en gensidig respekt for hinandens arbejdsopgaver i erkendelse af, at vi alle er lige vigtige for helheden i vores ydelser. Vi udviser faglighed på et højt niveau i forhold til stillede arbejdsopgaver. Løsninger fremkommer i et konstruktivt og kreativt samarbejde. For at være kompetente i tiden og til tiden, lægger vi vægt på en alsidig udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer, der lever op til de til enhver tid gældende krav fra omverdenen. Vi sikrer, at viden og erfaring i organisationen bliver en fællesmængde for alle medarbejdere, og at viden og erfaring kommunikeres på en let tilgængelig måde.

Engagerede

Engagement er drivkraften i forhold til ønsket om vækst og en stadig forbedring af kvaliteten. Vi forpligter os hermed til at være innovative i forhold til arbejdsopgaver i afdelingen. Vores engagement gør, at vi udviser ægte interesse for løsninger af opgaver. Innovation medfører et forpligtende og udviklende samarbejde og i nødvendigt omfang inddragelse af intern eller ekstern viden og erfaring til løsning af arbejdsopgaverne. Vi lærer og inspireres af hinanden. Vi følger med i udviklingen inden for vores fag. At udvise engagement er også at løse arbejdsopgaver til tiden - og gøre løsningen tilgængelig for kolleger. Gymnasiet Skjerns kerneydelse (uddannelse og dannelse) formidles af mennesker til mennesker, hvilket indebærer et udviklende, medmenneskeligt engagement afdelingens medarbejdere imellem og i forhold til afdelingens elever. Vores engagement skaber god kemi og styrker vores samarbejde. Vores engagement understøttes af gode fysiske rammer, "rette mand på rette plads", og af, at vi har kompetencerne i orden.

Troværdige 

Troværdighed i forhold til Gymnasiet Skjerns kerneydelse er det grundlag, afdelingens fremtid bygger på. Vores hverdag er præget af en tydelig sammenhæng mellem det vi siger, og det vi gør. Der er konsekvens i vores handlinger, og vi viser respekt for trufne beslutninger ud fra viden om grundlaget for disse beslutninger. Vores profil er klar, og vi signalerer alle de samme værdier. Vi foregår selv med det gode eksempel, når vi ønsker en bestemt adfærd hos andre. Troværdighed over for kolleger og elever betyder, at vi udviser respekt og ansvarlighed og altid er parate til at hjælpe, samt at vi følger en sag til dørs på en sober og kompetent måde. Kompetent planlægning af arbejdsopgaver og elevtilbud er grundlaget for at løse opgaver med engagement og troværdighed.

Tilgængelige og opsøgende 

Vores tilgængelighed er tovejs. Vi udviser åbenhed og modtagelighed, og er opsøgende og udadvendte i afdelingens interesse. At vi er åbne betyder at vi som Gymnasiet Skjern altid servicerer interessenter og kolleger med fleksibilitet, højt serviceniveau og gensidig respekt for øje. Internt afspejler åbenheden sig i løsninger af opgaver. Der er kort vej fra ønske om information, til at denne information er tilgængelig. Vi ved altid hvem, der besidder de rette kompetencer til løsning af en opgave. Eksternt betyder åbenhed, at vores kommunikation er tilrettelagt således, at det er let for eksterne interessenter at finde de ønskede oplysninger.

Gymnasiet Skjern - målsætning

Gymnasiet Skjern skal yde en fremtidssikret undervisning af høj kvalitet, meget fleksibelt tilrettelagt og kendetegnet ved både dybde og bredde i de enkelte fag. Vi skal være særligt kendte og anerkendte for, at vores undervisning er baseret på eksakt viden videregivet i uddannelse og dannelse. Medarbejderne på Gymnasiet Skjern skal være i besiddelse af nøglekompetencer til realisering af vores målsætning.

Indsatsområder 2015-2016

Skolen arbejder bl.a. med en opfølgningsplan omkring overgangsfrekvens til videregående uddannelser.

2012-2015

Indsatsområderne skal ses i sammenhæng med undervisningsmiljøvurderingen.

I 2012-2015 arbejdes der med følgende områder:

Socialt miljø

 • Fokus på hvad fravær gør ved det sociale miljø, specielt i forhold til gruppearbejde

Organisering

 • Lærerne skal blive bedre til at koordinere afleveringer
 • Fronter forbedres

Æstetisk miljø

 • fællesarealerne moderniseres
 • elevrådet inddrages i forbedring af klasselokalerne

Fysisk miljø

 • Fællesarealerne opbygges med fokus på gruppearbejde

Studieplaner Gymnasiet HHX Skjern

Studieplaner HHX20 - 2022-23

Her er studieplaner for HHX20 - 2022-23

Hhx20c Virksomhedsøkonomi A FA
191kb
Download
Hhx20 Innovation B SMC
196kb
Download
Hhx20 Int. Økonomi A JRE
100kb
Download
Hhx20 Matematik A GA
183kb
Download
Hhx20a Engelsk A LK
358kb
Download
Hhx20b Historie B TLC
185kb
Download
Hhx20b Erhvervsjura JPN
51kb
Download
Hhx20b Dansk A LBH
75kb
Download
Hhx20a VØ A SMC
191kb
Download
Hhx20a Historie B TLC
186kb
Download
Hhx20a Erhvervsjura JPN
51kb
Download
Hhx20a Dansk A TL
146kb
Download
Hhx20a Afsætning A HVC
234kb
Download
Hhx20 Spansk A MEL
85kb
Download
Hhx20b Afsætning A BS
268kb
Download
Hhx20b Engelsk A DOM
270kb
Download
Hhx20b Virksomhedsøkonomi A FA
191kb
Download
Hhx20c Afsætning A BS
268kb
Download
Hhx20c Dansk A LBH
73kb
Download
Hhx20c Engelsk A LK
358kb
Download
Hhx20c Matematik A GA
183kb
Download
Hhx20c Historie B ABK
185kb
Download
Hhx20c Erhvervsjura JPN
51kb
Download

Studieplaner HHX21 - 2022-23

Her er studieplaner for HHX21 - 2022-23

Hhx21 Spansk A MEL
76kb
Download
Hhx21a Afsætning A CAT
207kb
Download
Hhx21a Dansk A LBH
77kb
Download
Hhx21a Engelsk A LK
317kb
Download
Hhx21a Tysk B KNY
171kb
Download
Hhx21a Matematik B TR
114kb
Download
Hhx21a Int. Økonomi B JRE
100kb
Download
Hhx21a Historie B NAR
86kb
Download
Hhx21b Int. Økonomi B JRE
100kb
Download
Hhx21a Virksomhedsøkonomi B FA
156kb
Download
Hhx21b Afsætning B BS
268kb
Download
Hhx21b Dansk A TL
129kb
Download
Hhx21b Tysk B KNY
172kb
Download
Hhx21b Matematik B PHTK
144kb
Download
Hhx21b Historie B TLC
186kb
Download
Hhx21b Engelsk A UA
205kb
Download
Hhx21b VØ B SMC
157kb
Download

Studieplaner HHX22 - 2022-23

Her er studieplaner for HHX22 - 2022-23

Hhx22a Afsætning B BS
169kb
Download
Hhx22a Dansk A TL
108kb
Download
Hhx22a Engelsk A DOM
81kb
Download
Hhx22a Informatik C LKN
115kb
Download
Hhx22b Afsætning A CAT
196kb
Download
Hhx22a VØ B CAT
189kb
Download
Hhx22a Tysk B KNY
139kb
Download
Hhx22a Int. Økonomi B JRE
95kb
Download
Hhx22b Dansk A LBH
78kb
Download
Hhx22b Informatik C LKN
115kb
Download
Hhx22b Int. Økonomi B JRE
95kb
Download
Hhx22b Matematik C GA
146kb
Download
Hhx22c Engelsk A DOM
81kb
Download
Hhx22c Dansk A BU
109kb
Download
Hhx22c Afsætning A CAT
196kb
Download
Hhx22b Tysk B KNY
138kb
Download
Hhx22c Informatik C LKN
115kb
Download
Hhx22c Int. Økonomi B JRE
95kb
Download
Hhx22c Matematik C GA
146kb
Download
Hhx22c Samfundsfag C TL
150kb
Download
Hhx22c VØ A SMC
157kb
Download
Hhx22c Tysk B KNY
139kb
Download

Studieplaner HHX22 - grundforløb - 2022-23

Her er studieplaner for HHX22 - grundforløb - 2022-23

Hhx22x Afsætning B BS
169kb
Download
Hhx22x AP KNY
139kb
Download
Hhx22x Dansk A TL
129kb
Download
Hhx22x Engelsk A DOM
69kb
Download
Hhx22x Tysk B KNY
116kb
Download
Hhx22x Spansk A MEL
72kb
Download
Hhx22x Samfundsfag C TLC
70kb
Download
Hhx22x Matematik C RIK
102kb
Download
Hhx22x VØ B SMC
100kb
Download
Hhx22x ØG BS
104kb
Download
Hhx22xyz Informatik C LKN
115kb
Download
Hhx22y Afsætning B CAT
159kb
Download
Hhx22y Matematik C Grundforløbet GA
99kb
Download
Hhx22y Engelsk A LK
192kb
Download
Hhx22y Dansk A LBH
129kb
Download
Hhx22y AP MEL
124kb
Download
Hhx22y Samfundsfag C TLC
69kb
Download
Hhx22y Spansk A MEL
72kb
Download
Hhx22y Tysk B KNY
116kb
Download
Hhx22y Virksomhedsøkonomi B FA
123kb
Download
Hhx22z Dansk A BU
129kb
Download
Hhx22z Afsætning B CAT
160kb
Download
Hhx22z Engelsk A DOM
70kb
Download
Hhx22y ØG CAT
174kb
Download
Hhx22z Matematik C Grundforløbet GA
99kb
Download
Hhx22z Samfundsfag C TL
134kb
Download
Hhx22z Spansk A MEL
72kb
Download
Hhx22z Tysk B KNY
116kb
Download
Hhx22z ØG JRE
101kb
Download
Hhx22z VØ B SMC
100kb
Download

Studieplaner Valgfag - 2022-23

Her er studieplaner for Valgfag - 2022-23

GYM22 Finansiering C FA
127kb
Download
GYM22 Innovation C SMC
179kb
Download
GYM22 Mediefag C NAH
87kb
Download
GYM22 Programmering C AM
87kb
Download
GYM22 Samfund B JAR
133kb
Download
GYM22 Psykologi C LSH
136kb
Download

Studieplaner Gymnasiet HTX Skjern

Studieplaner HTX20 - 2022-23

Her er studieplaner for HTX20 - 2022-23

HTX20 Engelsk A AF
139kb
Download
HTX20 Matematik A JEN
94kb
Download
HTX20 Mediefag B NAH
92kb
Download
HTX20 Teknikfag Byg Og Energi HN
166kb
Download
Htx20a Bioteknologi A MBG
358kb
Download
HTX20 Teknikfag Proces MBG
186kb
Download
HTX20 Teknikfag Mekatronic HNL
104kb
Download
HTX20 Teknikfag Digital Design DP
112kb
Download
Htx20a Dansk A BU
372kb
Download
Htx20a Fysik A HBS
258kb
Download
Htx20a Idéhistorie B JAR
122kb
Download
Htx20a Idræt B RIK
139kb
Download
Htx20b Design B HN
144kb
Download
Htx20b Dansk A BU
372kb
Download
Htx20b Idéhistorie B NAH
100kb
Download
Htx20a Samfundsfag B JAR
140kb
Download
Htx20b Komit A LKN
275kb
Download
Htx20c Dansk A ABK
191kb
Download
Htx20c Design B HN
144kb
Download
Htx20c Idéhistorie B JAR
122kb
Download
Htx20c Teknologi A TR
133kb
Download

Studieplaner HTX21 - 2022-23

Her er studieplaner for HTX21 - 2022-23

Htx21a Bioteknologi A MBG
358kb
Download
Htx21a Dansk A ABK
220kb
Download
Htx21a Engelsk B AF
140kb
Download
Htx21a Fysik B HBS
102kb
Download
Htx21a Matematik B PHTK
148kb
Download
Htx21a Kemi B HC
210kb
Download
Htx21a Idræt B RIK
263kb
Download
Htx21a Idéhistorie B JAR
122kb
Download
Htx21a Teknologi B MMB
145kb
Download
Htx21b Dansk A ABK
220kb
Download
Htx21b Engelsk B UA
257kb
Download
Htx21b Fysik B TR
110kb
Download
Htx21b Matematik B PHTK
146kb
Download
Htx21b Kemi B VB
121kb
Download
Htx21b Innovation C AM
208kb
Download
Htx21b Idéhistorie B ABK
259kb
Download
Htx21b Teknologi A AM
475kb
Download
Htx21bc Design B HN DP
153kb
Download
Htx21c Idehistorie B NAH
93kb
Download
Htx21c Dansk A LAN
193kb
Download
Htx21c Komit A LKN
226kb
Download
Htx21c Kemi B VB
120kb
Download
Htx21c Fysik B JEN
92kb
Download
Htx21c Engelsk B KHH
201kb
Download
Htx21c Matematik A HR
94kb
Download
Htx21c Programmering C HNL
85kb
Download
Htx21c Teknologi B KKR
99kb
Download

Studieplaner HTX22 - 2022-23

Her er studieplaner for HTX22 - 2022-23

Htx22a Biologi C MMB
228kb
Download
Htx22a Dansk A BU
178kb
Download
Htx22a Bioteknologi A MMB
370kb
Download
Htx22a Fysik B JEN
92kb
Download
Htx22a Matematik B HNL
101kb
Download
Htx22a Kommunikation Og IT C DP
84kb
Download
Htx22a Kemi B HC
92kb
Download
Htx22a Idræt B RIK
98kb
Download
Htx22a Samfundsfag C JAR
140kb
Download
Htx22a Teknologi B VB
125kb
Download
Htx22b Biologi C MMB
228kb
Download
Htx22b Dansk A ABK
244kb
Download
Htx22b Fysik B JEN
92kb
Download
Htx22b Engelsk B DOM
80kb
Download

Studieplaner HTX22 - grundforløb - 2022-23

Her er studieplaner for HTX22 - grundforløb - 2022-23

Htx22x Dansk A BU
136kb
Download
Htx22x Engelsk B LAN
77kb
Download
Htx22x Komit C DP
80kb
Download
Htx22x Matematik B KKR
70kb
Download
Htx22x Teknologi B VB TR HNL
75kb
Download
Htx22x Samfundsfag C JAR
120kb
Download
Htx22x PU AM
71kb
Download
Htx22x NV VB MMB JEN
77kb
Download
Htx22xy Idræt B RIK
88kb
Download
Htx22y Dansk A ABK
136kb
Download
Htx22y Engelsk B DOM
69kb
Download
Htx22y Komit C LKN
176kb
Download
Htx22y Samfundsfag C TLC
70kb
Download
Htx22y PU KKR
71kb
Download
Htx22y NV VB MMB JEN
77kb
Download
Htx22y Matematik B HNL
72kb
Download
Htx22y Teknologi B VB TR HNL
75kb
Download

Studieplaner Valgfag - 2022-23

Her er studieplaner for Valgfag - 2022-23

GYM22 Finansiering C FA
127kb
Download
GYM22 Innovation C SMC
179kb
Download
GYM22 Mediefag C NAH
87kb
Download
GYM22 Programmering C AM
87kb
Download
GYM22 Samfund B JAR
133kb
Download
GYM22 Psykologi C LSH
136kb
Download