uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Læs mere

Gennem det daglige arbejde skal det tilstræbes, at eleverne opnår gode studievaner, udvikler ansvarsfølelse og engagement samt tilegner sig en så høj grad af selvstændighed som muligt.

Studieaktiv

 • Fremmøde til undervisningen, der kræves tilstedeværelse på skolen, og varetages af den tilstedeværende lærer.
 • Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fatslagt i opgaven.
 • Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende.
 • Deltagelse i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.

Al fravær og manglende aflevering af opgaver registreres af afdelingen. Den enkelte elev kan få adgang til indsigt i denne registrering. Der foretages en løbende evaluering. Evalueringen tager både udgangspunkt i opgørelsen af fravær, omfanget og kvaliteten af opgaveløsningen samt elevens indsats i undervisningen.

Sanktions[-]muligheder

Såfremt afdelingens leder skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes efter forudgående advarsel:

 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
 • Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Eleven skal orienteres herom senest ved offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Der gives ikke årskarakter.
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende kan deltage i undervisningen på ny.
 • Bortvisning i særligt graverende tilfælde.

Den iværksatte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse af skolens studie- og ordensreglement. 
Inden sanktioner iværksættes, indkaldes eleven og eventuelt dennes forældre til en samtale med de relevante repræsentanter for skolen. Sanktionerne kan kun iværksættes efter skolens leders konkrete vurdering og kun efter en forudgående skriftlig advarsel.
En skriftlig advarsel gives til eleven og sendes som anbefalet brev mod skriftlig kvittering til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, medmindre særlige forhold gør sig gældende.
I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående advarsel.

Oprykning til næste klassetrin

Oprykning til næste klassetrin af en elev i uddannelsernes sammenhængende forløb er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen.

En elev har krav på oprykning, når eleven har 2,0 eller derover i vægtet gennemsnit, jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår og aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver, samt større skriftlig opgave, projektopgaver og lignende. Standpunktskaraktererne ved skoleårets afslutning medregnes. Skolens leder kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller opnåede vægtede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.

En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter skolelederens godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at en elev senest fem år efter påbegyndt uddannelse skal have fuldført denne. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen. Skolens leders afgørelse træffes, efter den pågældende elev har haft lejlighed til at udtale sig, og skolens leder skal i forbindelse med den trufne afgørelse give eleven klagevejledning.

Generelle ordens- og samværsregler

Skolen er en arbejdsplads for mange mennesker. Skolen forventer, at alle elever og ansatte udviser respekt for hinanden i omgangen med andre elever og ansatte. Der skal i den daglige omgangsform være en god tone og et passende sprogbrug. Man skal med andre ord altid tale pænt til hinanden, med hinanden og om hinanden. For at ingen skal få mistanke om at der tales om dem bag deres ryg, taler vi altid et sprog alle de tilstedeværende forstår (som oftest dansk). Det betyder også, at hverken elever eller ansatte taler nedsættende om skolen, dens personale eller andre elever, hverken i eller uden for skolen og hverken i eller uden for skoletiden, herunder på de sociale medier.

For at dagligdagen i øvrigt kan fungere godt, skal du behandle skolens bygninger, møbler, tekniske hjælpemidler og andet udstyr ordentligt.

Udvises der uacceptabel adfærd kan før nævnte sanktionsmuligheder iværksættes.

Der henvises i øvrigt til studiereglementet i undervisningsministeriets "Bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser".

Fotografering og videooptagelser

Skolen tillader ikke skjult fotografering og videooptagelse af skolens elever og personale. Deling af sådanne optagelser via de sociale medier eller andre kanaler vil være en skærpende omstændighed.

Chikane og mobning af skolens elever og personale på baggrund af foto- og videomateriale er ikke tilladt.

Skolens rektor kan på baggrund af en konkret vurdering af overtrædelsers alvorlighed iværksætte sanktioner. Der kan i milde førstegangstilfælde være tale om mundtlige advarsler, men skriftlige advarsler og bortvisning kan også komme på tale.

Rygning og snus

Rygning og brug af andre nikotinholdige rusmidler (herunder tyggetobak/snus) på skolens indendørsarealer er ikke tilladt.

Oprydning og spisning

Spisning er kun tilladt i skolens fællesarealer og kantine. Alle skolens elever rydder op efter sig selv i fællesområder og kantine.

Alkoholpolitik

Fælles kodeks for afholdelse af fester, cafeer, studieture og andre sociale arrangementer på ungdomsuddannelser.

Baggrund

Som led i det generelle dannelsesprojekt vi udfører på gymnasierne, afvikler gymnasierne forskellige arrangementer med både et fagligt, dannende og socialt aspekt. Det være sig studieture, musikcafeer og fester. Disse skal være inkluderende og foregå i en ånd af fællesskab. Alle skal kunne være med og bidrage.

Det kan man ikke, hvis alkoholindtagelse bliver dominerende. Derfor sætter gymnasierne gennem nærværende fælles kodeks ensartede rammer, der sikrer, at netop fællesskabet er i højsædet ved alle aktiviteter på gymnasierne.

Vi vil med dette kodeks sætte rammer for, at der kan afvikles sociale aktiviteter med begrænset indtagelse af alkohol, på en måde så det harmonerer med skolernes værdier.

Kodeks

Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på gymnasiet. Kun ved særlige aktiviteter, som er nævnt herunder, dispenseres der.

Studie- og introture:

Ved introture er det under ingen omstændigheder tilladt at indtage alkohol.

Studieture indgår i den almindelige skolehverdag, og derfor er alkoholindtagelse i denne forbindelse ikke tilladt. Dog kan der - efter aftale mellem ledelsen og de deltagende lærere - dispenseres herfor ved særligt programsatte aktiviteter, eksempelvis afslutningsaften, hvor alkohol kan indtages i begrænset omfang.

Fester og cafeer:

Der afvikles højst 5 fester årligt på gymnasierne herudover evt. en afsluttende studentermiddag.

Derudover afholdes cafeer og andre former for performance (teater, musical og lignende), hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol.

Desuden gælder følgende:

 • Alle gymnasiefester er lukkede fester
 • Der er altid ansvarligt personale til stede ved fester og andre arrangementer
 • Gratis vand er altid tilgængeligt ved gymnasiets arrangementer
 • Elever der ved ankomsten til eller ved deres adfærd ved festen viser at have indtaget for meget alkohol, vil blive hjemsendt
 • Sendes elever hjem fra fester, sker det ved kontakt til hjemmet
 • Til festerne kan der udskænkes almindelig bordvin og derudover alkoholiske drikke, der ikke overstiger en alkoholprocent på 5%.

Det er kun ved ovenstående typer arrangementer, der udskænkes alkohol.

Det forventes i øvrigt, at aktiviteter uden for skolens regi, som eleverne er del af og hvor de fremstår som repræsentanter for gymnasiet, afvikles sobert og ordentligt. Gymnasierne er ikke ansvarlige for adfærd i disse sammenhænge, men påtager sig et ansvar som oplysende partnere ved at forsøge at påvirke eleverne til god, respektfuld og fornuftig adfærd.

Gymnasierne søger særligt gennem oplysning at påvirke elevers indbyrdes kommunikation om alkohol og arrangementer på sociale medier m.v. så denne kommunikation bliver så inkluderende som muligt og udtrykker, at alle er velkomne i fællesskabet.

Misbrugspolitik

Formål:

Det er skolens formål med misbrugspolitikken at medvirke til, at ingen elever, kursister eller medarbejdere via misbrug hindres i at gennemføre en uddannelse eller passe deres arbejde på skolen. 
Skolens holdning til misbrug skal derfor:

 • være klar og synlig
 • danne grundlag for skolens oplysende arbejde
 • danne grundlag for skolens forebyggende arbejde
 • danne grundlag for skolens konkrete handling når ”skaden er sket”

Skolens misbrugspolitik omfatter særligt følgende områder:

 • Narkotika
 • Andre rusmidler
 • Dopingstoffer
 • Alkohol

Samt en indsats der har opmærksomhed på områderne:

 • Ludomani (spil)
 • Internet
 • Mobiltelefoni

Skolens holdning til narkotika, andre rusmidler, doping og alkohol:

Indtagelse af ovennævnte stoffer indebærer en stor sundhedsrisiko med forøget risiko for:

 • svigtende koncentrationsevne / indlæring
 • afhængighed såvel fysisk og psykisk som økonomisk
 • at uddannelsen ikke gennemføres
 • økonomisk kriminalitet 
 • dårlig livskvalitet

Skolens regler for narkotika, andre rusmidler, doping og alkohol:

Gældende lovgivning på området skal altid overholdes.

På skolens område er det således strengt forbudt at bruge, besidde, sælge og videregive narkotiske stoffer, andre rusmidler, samt dopingpræparater.

Særligt vedr. alkohol:

 • det er forbudt at indtage alkohol på skolen i undervisningstiden.
 • ved særlige festlige lejligheder på skolen, kan der gives tilladelse til at indtage alkoholiske drikke (fx øl, vin, breezers). Dette må kun forekomme, hvis der klart foreligger en godkendelse fra skolens ledelse.
 • der afholdes 4 årlige fredagscafeer for vores egne elever, hvor der er deltagelse af mindst en lærer og deltagelse fra kantinen. Der må sælges øl og vand.
 • lukkede fester er kun for skolens nuværende elever, samt tidligere elever. Tidligere elever skal ringe og melde sig til inden festen. Der vil blive udarbejdet en liste med navne på de tidligere elever, der er meldt til. Hvis der kommer tidligere elever, der ikke er meldt til, kan de komme ind, hvis en af de lærere, der er til stede, godkender dette.
 • Skolen udskænker ikke alkohol til stærkt berusede elever. Skolen afviser stærkt berusede elever og træffer foranstaltninger for de pågældende elever med henblik på hjemsendelse.
 • det er forbudt at indtage enhver anden form for rusmiddel – i alle situationer – på skolen.

Skolen kan i særlige tilfælde ved fysisk stikprøvekontrol sikre, at misbrugspolitikken overholdes.

 

I forbindelse med undervisning på andre lokaliteter end skolens område, fx i forbindelse med ekskursioner, gælder skolens ordensregler. I forbindelse med ekskursioner træffes aftale mellem forstander, lærere og elever og evt. forældre om regler for indtagelse af alkohol uden for undervisningstiden. Gældende lovgivning skal overholdes og det påhviler eleven at orientere sig om dette - også ved udenlandske destinationer.

 

Ludomani, Internet, kortspil og mobiltelefoni:

Overdrevent spil af enhver art, Internet og mobiltelefoni, der kan medføre økonomiske eller uddannelsesmæssige problemer er uacceptabelt og er derfor ikke tilladt. Hvis et misbrug konstateres, tager skolen fat om misbruget, og hjælper med at søge en løsning på misbruget.
Det er ikke tilladt at spille for penge fra skolens computere. Alle de websites, som tilbyder spil for penge, vil blive lukket på skolens computere, så man ikke har adgang til disse websites fra skolens computere. Hvis en elev opdages i at spille på nettet, lukkes det pågældende website, og eleven gøres opmærksom på skolens regler omkring spil på nettet.

Kortspil om penge er ikke tilladt på skolen. Hvis dette konstateres, vil der blive givet en advarsel. Ved gentagne advarsler kan bortvisning komme på tale.

 

Generelt om handling:

Det er forbudt at møde til undervisning eller andre aktiviteter på skolen i påvirket tilstand, og det påhviler enhver ansat, elev eller kursist på skolen at gribe aktivt ind, hvis en person indtager rusmidler af enhver art eller optræder i rusmiddelpåvirket tilstand på skolens områder.

 Forebyggelse:

Skolens forebyggende indsats tager udgangspunkt i nedenstående punkter:

 • Synliggørelse
 • Oplysning
 • Misbrugsnetværk

På baggrund af dette deltager skolen i lokalområdets SSP+, der er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem:

S: Skolerne i området
S: Socialforvaltningen, forebyggelseskonsulenten og
P: Politiet
+: Lokalområdets ungdomsinstitutioner
 

Skolen ønsker via dette samarbejde at medvirke til et samordnet forebyggelsessystem, der også forebygger kriminel adfærd – specielt i omgang med ulovlige rusmidler og omsætningen af disse blandt de unge.

Vi gør en indsats, der hindrer grupper med uhensigtsmæssig adfærd, herunder kriminel adfærd/misbrug i at opstå og udvikle sig og derfor:

 • synliggør skolen misbrugspolitikken på skolens hjemmeside og via skolens ordensregler.
 • afholder skolen arrangementer med misbrug som overordnet tema.
 • holder skolen løbende eleverne informeret med brochurer, hæfter og andet materiale om misbrug i klasserne.

Desuden har skolen et system, der kan opfange faresignaler på et tidligt tidspunkt, så vi rettidigt kan nå at sætte ind med effektiv genopretning, inden der opstår problemer, der kan skade de unge. Derfor er der oprettet et misbrugsnetværk på skolen, der har til formål at:

 • arbejde for at etablere et miljø, hvor det er muligt tidligt at iværksætte forebyggende foranstaltninger.
 • informere / oplyse elever, kursister og personalet om misbrug.
 • sikre at eleverne / kursisterne / personalet er informeret om skolens misbrugspolitik.
 • sikre at skolen har nogle ansvarlige (SSP+ / studievejledning / inspektør / forstander), der skal iværksætte forebyggende initiativer, og fungere som bindeled mellem elever, kursister, personale og ledelse og tage konkrete initiativer (f.eks. en bekymringssamtale), hvor der er tale om bestyrket mistanke om misbrug.

Når misbruget er konstateret: 

Hvis det konstateres, at en uddannelsessøgende overtræder skolens regler, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolen. Efterfølgende vil sagen hurtigt blive behandlet på skolen i SSP+ gruppen evt. i samarbejde med kommunens SSP+ alt afhængig af overtrædelsens karakter med henblik på, at den unge skal kunne fortsætte uddannelsen.

Er der tale om kriminelle forhold, vil sagen blive overdraget til politi eller andre relevante myndigheder, og evt. rusmidler vil blive konfiskeret og overdraget til politiet. I sådanne tilfælde skal hændelsen behandles skriftligt. Sagens karakter afgør om hændelsen medfører advarsel eller bortvisning. Ved bortvisning skal sagen altid videregives til SSP+netværket i kommunen.

Hvis den unge er under 18 år, skal forældre/værge hurtigst muligt inddrages i opklaring af overtrædelsen og den efterfølgende problemløsning.

Der skal i alle tilfælde gøres alt for, at den unge atter kommer på ret fod med henblik på fremtidig uddannelse/arbejde og få ny livskvalitet.

Evaluering:

Hvert år i juni evalueres organisationens opbygning samt årets indsats og resultater med det formål at tilpasse initiativer og organisationen til de aktuelle forhold.

 

Rusmiddelpolitik Revideret2017
82kb
Download

Tilmeld dig i dag

Ansøg om optagelse via optagelse.dk.

Hvis du går i skole, skal du bruge dit UNI-Login, som er oprettet på din skole. - kan du ikke huske det, så kan din skole hjælpe dig.

Er du over 18 skal du bruge dit NemID.

Gå til optagelse.dk

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.

uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00