uc@ucrs.dk +45 96 80 15 00

Læs mere

Gennem det daglige arbejde skal det tilstræbes, at eleverne opnår gode studievaner, udvikler ansvarsfølelse og engagement samt tilegner sig en så høj grad af selvstændighed som muligt.

Undervisningsbeskrivelser HH1

Undervisningsbeskrivelser kommer for HH1 19/20 nedenfor.

Undervisnings[-]beskrivelser HH2

Undervisningsbeskrivelser kommer for HH2 19/20 nedenfor.

Undervisnings[-]beskrivelser HH3

Undervisningsbeskrivelser findes for HH3 19/20 nedenfor.

hh319 Studieområdet
270kb
Download

Karakterer og gennemførsel

Herunder finder du et link til Undervisningsministeriets statistikoplysninger vedrørende de enkelte handelsgymnasier. For at se oplysninger for UCRS Gymnasiet HHX Ringkøbing vælges denne skole på listen:

Link til Undervisningsministeriets statistik

Elevtrivsels[-]undersøgelse

Hvordan vurderer du:

 • elevernes egen indsats i undervisningen?

 • lærernes engagement i undervisningen?

 • skolens vedligeholdelse og udseende?

 • sammenhæng mellem fagene i uddannelsen?

 • skolens vedligeholdelse og rengøring?

Dette er blot nogle af kategorierne i undersøgelsen, der også beskæftiger sig med bl.a. brugen af IT, fravær og fremtidsplaner.

 

ETUGYM 2018 GYMNASIET HHX RINGKØBING
549kb
Download

Undervisnings- og arbejds[-]former

Undervisningsformerne på Gymnasiet HHX Ringkøbing udvikler sig hele tiden, både internt og i tæt samarbejde med eksterne partnere.

Vi prioriterer den enkelte elevs faglige udbytte af undervisningen højt, og som elev på HHX vil du derfor opleve flere forskellige undervisningsformer.

Traditionel klasseundervisning er stadig en væsentlig undervisningsform – især ved gennemgang af nyt stof. Men derudover udvikler vi løbende forskellige former forundervisningsdifferentiering, hvor eleverne arbejder i større eller mindre grupper, og hvor de bl.a. sammensættes efter reelle faglige kompetencer, interesseområder, sociale kompetencer, progression m.m.

I en række fag arbejder vi også meget med individuelle undervisningsformer som en konsekvens af elevernes forskellige faglige forudsætninger. Denne individuelle undervisning foregår ofte uden for det almindelige skoleskema og har til formål at tilbyde den enkelte elev en mere ”skræddersyet” undervisning.

Skolens pædagogiske udgangspunkt - HHX

Hovedsigtet med uddannelsen til Højere Handelseksamen er at kvalificere eleverne bedst muligt til optagelse på og gennemførelse af en videregående uddannelse. Udgangspunktet for den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen er derfor, at eleverne tilegner sig arbejdsmetoder og -redskaber, som skal gøre dem studieegnede.

Et vigtigt element i det pædagogiske grundsyn er, at alle elever har samme krav på udbytte af undervisningen. Det betyder, at undervisningen tager udgangspunkt i elevernes individuelle forudsætninger – og at vi bruger forskellige former for pædagogik.
Hvis der er elever, der har svært ved at følge med i undervisningen, etablerer skolen lektiehjælp i udvalgte fag.

Samarbejde og medindflydelse

Skolen har etableret klasseråd for hver HHX-klasse. Den enkelte klasselærer er ansvarlig for indkaldelse til klasserådsmøder. Her deltager alle klassens lærere for bl.a. at planlægge virksomhedsbesøg, tværfaglige forløb, 1. års-projektet, erhvervscase, koordinering af terminer for aflevering af skriftlige arbejder o.s.v.

 

Undervisnings[-]miljø[-]vurdering

Ifølge Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø kapitel 4, §6, skal skolens ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø på skolen. 

Vi gennemfører evalueringen på følgende måde: 2-5 elever bliver tilfældigt udvalgt af klasselæreren til elektronisk at udfylde et spørgeskema vedrørende fysiske, psykiske og æstetiske forhold på skolen. Evalueringen finder sted i efteråret, og vi får normalt meget positive resultater. Senest er udarbejdet en undervisningsmiljøundersøgelse i efteråret 2011.

Evaluering på Gymnasiet HHX og Ringkøbing Handelsskole

Årets gang med evalueringer

De løbende og årligt tilbagevendende evalueringsprocesser, skolen gennemfører, er nervesystemet i kvalitetsudviklingen.

Ved evalueringerne forsøger vi at blotlægge de områder, hvor der kræves en indsats for at kunne være tilfreds med resultaterne.

Mindre aktiviteter, som kortere kurser og særlige begivenheder, vurderes for sig ved lejlighedsevalueringer.

De faste evalueringer foregår på bestemte tider i skoleårets forløb og har hver sit fokus. På basis heraf besluttes konkrete mål for kvalitetsforbedringer, der skal arbejdes med i perioden frem til næste evaluering.

Evaluering af skoleårets start - uge 34/35

Her evalueres skolestarten for nye elever på EUD og HHX.

De nye elever melder tilbage på, hvordan de har oplevet at starte på skolen. Denne evaluering kan foretages på flere måder. Den kan være i form af et stileemne eller et skema med faste spørgsmål.

Det er vigtigt for os, at eleverne føler, at de er velkomne.

Evaluering af undervisningen - uge 43-50

I denne periode foretager lærerne en evaluering, der giver eleverne på hvert enkelt hold mulighed for at tilbagemelde, hvad de mener om undervisningen.

Denne evaluering bør give den enkelte lærer en idé om, hvordan samarbejdet med holdet fungerer, og hvad det eventuelt er nødvendigt at bearbejde.

Evalueringsform og -spørgsmål bestemmes af den enkelte lærer, der skal sørge for en tilbagemelding både til ledelsen og holdet.

Opfølgningsplan

Efter hver evaluering udarbejdes en opfølgningsplan for at sikre, at den indsats, evalueringen har givet anledning til, har resulteret i den ønskede ændring.

Tidligere opfølgninger på evalueringen har resulteret i:

EUD:

 • Udbygning af klasserådsmøder
 • Flere møder om enkeltelever
 • Coaching
 • Eksamen flere gange om året
 • Udbygning af kontaktlærerordningen.

HHX:

 • Lærersupervision
 • Udvidelse af installation af IT, projektorer og smartboards i alle klasselokaler
 • Udarbejdelse af vejledning og plan for projektskrivning
 • Lektiehjælp for de svagere elever
 • Elitetræning for de dygtigere elever

Elevtrivselsundersøgelsen - efteråret

I denne nationale undersøgelse evaluerer eleverne skolen som helhed. Herigennem søger skolen at få belyst elevernes oplevelse af at gå, lære og være på Gymnasiet HHX Ringkøbing & Ringkøbing Handelsskole.

Denne undersøgelse bliver opsummeret. Den vil ligesom den interne evaluering være med til at danne udgangspunkt for forbedringer.

Studiekompetence

Gymnasiet HHX Ringkøbing deltager jævnligt i udviklingsforløb for at styrke HHX-elevernes studiekompetence.

Målet med forløbene er at forberede eleverne på videre uddannelse i henhold til læreplanerne. Det sker først og fremmest på det faglige niveau, samtidig med at de metodiske kompetencer styrkes i forbindelse med eksempelvis Erhvervscase på 2. år HHX, Studieretningsprojekt på 3. år, Det Internationale Område osv.

I regi af studievejledningen deltager elever på både 2. og 3. år HHX i uddannelsesmesser, Uddannelse uden Grænser og studiedag på AU i Herning. Samtidig får de gennemgået den internetbaserede uddannelsesguide UG.dk og en masse anden nyttig information om videregående studier.

I personlige samtaler med HHX-eleverne på både første og tredje år gør studievejlederen især de bogligt stærke elever opmærksom på mulighederne for videregående uddannelse. Vi kan også tilbyde besøg på højere læreanstalter og har løbende kontakt til de institutioner, hvor vores elever videreuddanner sig.

Et foreløbigt resultat af indsatsen viser, at overgangen fra HHX til videregående uddannelser gennem de seneste tre år er steget fra knap 40 % til godt 50 %.

Tilstede[-]værelses[-]politik

På Gymnasiet HHX Ringkøbing er følgende regler gældende:

 •        Elevens samlede fravær må højst være 8 procent ved sidste karaktergivning.
 •        Fraværet i enkelte fag må højst være 15 procent ved sidste karaktergivning.
 •        Alle skriftlige afleveringer skal afleveres inden sidste karaktergivning.
 •        Hvis disse regler overtrædes, kan eleven ikke indstilles til eksamen/oprykning til næste klassetrin.

Hvis skolen vurderer, at fraværet er for højt, vil man:

 1.     Modtage en skriftlig advarsel
 2.     Få frataget SU/Indkaldes til samtale sammen med forældre
 3.     Ikke blive rykket op/komme til eksamen

Indstempling gennem fingeraftrykssystemet må kun finde sted, hvis man er til stede i undervisningen.

Overtrædelse af denne regel betragtes særdeles alvorligt og vil føre til øjeblikkelig skriftlig advarsel. Og ved gentagelse kan bortvisning finde sted.

I forbindelse med ønsker om friperioder, eksempelvis til rejser, skal eleven være meget opmærksom på, at en sådan friperiode øger risikoen for, at eksamen/oprykning ikke finder sted.

Der kan kun dispenseres fra reglerne i helt særlige tilfælde – ved alvorlig sygdom eller lignende. Og der kan kun dispenseres, såfremt det er fagligt forsvarligt.

Fraværstal

Gennemsnit for alle elever på Gymnasiet HHX Ringkøbing:

Skoleåret 18/19
Fysisk fravær: 6,3%%
Skriftligt fravær: 1,99%

Skoleåret 17/18
Fysisk fravær: 5,85%
Skriftligt fravær: - *

*Det har ikke været muligt at opgøre status over elevernes afleveringer i skoleåret 2017/2018, da der ikke har været adgang til et system, og der har været tvivl om regelsættet.

Frivillighedsvejleder

Som elev på en ungdomsuddannelse kan du få forbedre dit CV og berige dit fritidsliv på samme tid. 

Frivillighedsbevis

Når du har udført frivilligt arbejde i mindst 20 timer og meget gerne mere, kan du få et frivillighedsbevis. Den organisation, du udfører frivilligt arbejde for, udfylder beviset og underskriver det.

Frivillighedsbeviset er en dokumentation på, at du har udført et projekt frivilligt forløb, og du kan vedlægge det til dit eksamensbevis, når du søger uddannelse eller arbejde.

Kontakt skolens frivillighedsvejleder

Vores frivillighedsvejledere står klar til at vejlede dig om, hvordan og hvor, du kan gøre en forskel for dig selv og andre på samme tid.

 

Jens Præstegaard
Rektor og frivillighedsvejleder                                                               
                                                                              
Telefon: 6094 3166
JP@ucrs.dk

Misbrugs[-]politik

Det er skolens formål med misbrugspolitikken at medvirke til, at ingen elever, kursister eller medarbejdere via misbrug hindres i at gennemføre en uddannelse eller passe deres arbejde på skolen. 
Skolens holdning til misbrug skal derfor:

 • være klar og synlig
 • danne grundlag for skolens oplysende arbejde
 • danne grundlag for skolens forebyggende arbejde
 • danne grundlag for skolens konkrete handling når ”skaden er sket”

Skolens misbrugspolitik omfatter særligt følgende områder:

 • Narkotika
 • Andre rusmidler
 • Dopingstoffer
 • Alkohol

Samt en indsats der har opmærksomhed på områderne:

 • Ludomani (spil)
 • Internet
 • Mobiltelefoni

Skolens holdning til narkotika, andre rusmidler, doping og alkohol:

Indtagelse af ovennævnte stoffer indebærer en stor sundhedsrisiko med forøget risiko for:

 • svigtende koncentrationsevne / indlæring
 • afhængighed såvel fysisk og psykisk som økonomisk
 • at uddannelsen ikke gennemføres
 • økonomisk kriminalitet 
 • dårlig livskvalitet

Skolens regler for narkotika, andre rusmidler, doping og alkohol:

Gældende lovgivning på området skal altid overholdes.

På skolens område er det således strengt forbudt at bruge, besidde, sælge og videregive narkotiske stoffer, andre rusmidler, samt dopingpræparater.

Særligt vedr. alkohol:

 • det er forbudt at indtage alkohol på skolen i undervisningstiden.
 • ved særlige festlige lejligheder på skolen, kan der gives tilladelse til at indtage alkoholiske drikke (fx øl, vin, breezers). Dette må kun forekomme, hvis der klart foreligger en godkendelse fra skolens ledelse.
 • der afholdes 4 årlige fredagscafeer for vores egne elever, hvor der er deltagelse af mindst en lærer og deltagelse fra kantinen. Der må sælges øl og vand.
 • lukkede fester er kun for skolens nuværende elever, samt tidligere elever. Tidligere elever skal ringe og melde sig til inden festen. Der vil blive udarbejdet en liste med navne på de tidligere elever, der er meldt til. Hvis der kommer tidligere elever, der ikke er meldt til, kan de komme ind, hvis en af de lærere, der er til stede, godkender dette.
 • Skolen udskænker ikke alkohol til stærkt berusede elever. Skolen afviser stærkt berusede elever og træffer foranstaltninger for de pågældende elever med henblik på hjemsendelse.
 • det er forbudt at indtage enhver anden form for rusmiddel – i alle situationer – på skolen.

Skolen kan i særlige tilfælde ved fysisk stikprøvekontrol sikre, at misbrugspolitikken overholdes.

 

I forbindelse med undervisning på andre lokaliteter end skolens område, fx i forbindelse med ekskursioner, gælder skolens ordensregler. I forbindelse med ekskursioner træffes aftale mellem forstander, lærere og elever og evt. forældre om regler for indtagelse af alkohol uden for undervisningstiden. Gældende lovgivning skal overholdes og det påhviler eleven at orientere sig om dette - også ved udenlandske destinationer.

 

Ludomani, Internet, kortspil og mobiltelefoni:

Overdrevent spil af enhver art, Internet og mobiltelefoni, der kan medføre økonomiske eller uddannelsesmæssige problemer er uacceptabelt og er derfor ikke tilladt. Hvis et misbrug konstateres, tager skolen fat om misbruget, og hjælper med at søge en løsning på misbruget.
Det er ikke tilladt at spille for penge fra skolens computere. Alle de websites, som tilbyder spil for penge, vil blive lukket på skolens computere, så man ikke har adgang til disse websites fra skolens computere. Hvis en elev opdages i at spille på nettet, lukkes det pågældende website, og eleven gøres opmærksom på skolens regler omkring spil på nettet.

Kortspil om penge er ikke tilladt på skolen. Hvis dette konstateres, vil der blive givet en advarsel. Ved gentagne advarsler kan bortvisning komme på tale.

 

Generelt om handling:

Det er forbudt at møde til undervisning eller andre aktiviteter på skolen i påvirket tilstand, og det påhviler enhver ansat, elev eller kursist på skolen at gribe aktivt ind, hvis en person indtager rusmidler af enhver art eller optræder i rusmiddelpåvirket tilstand på skolens områder.

 Forebyggelse:

Skolens forebyggende indsats tager udgangspunkt i nedenstående punkter:

 • Synliggørelse
 • Oplysning
 • Misbrugsnetværk

På baggrund af dette deltager skolen i lokalområdets SSP+, der er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem:

S: Skolerne i området
S: Socialforvaltningen, forebyggelseskonsulenten og
P: Politiet
+: Lokalområdets ungdomsinstitutioner
 

Skolen ønsker via dette samarbejde at medvirke til et samordnet forebyggelsessystem, der også forebygger kriminel adfærd – specielt i omgang med ulovlige rusmidler og omsætningen af disse blandt de unge.

Vi gør en indsats, der hindrer grupper med uhensigtsmæssig adfærd, herunder kriminel adfærd/misbrug i at opstå og udvikle sig og derfor:

 • synliggør skolen misbrugspolitikken på skolens hjemmeside og via skolens ordensregler.
 • afholder skolen arrangementer med misbrug som overordnet tema.
 • holder skolen løbende eleverne informeret med brochurer, hæfter og andet materiale om misbrug i klasserne.

Desuden har skolen et system, der kan opfange faresignaler på et tidligt tidspunkt, så vi rettidigt kan nå at sætte ind med effektiv genopretning, inden der opstår problemer, der kan skade de unge. Derfor er der oprettet et misbrugsnetværk på skolen, der har til formål at:

 • arbejde for at etablere et miljø, hvor det er muligt tidligt at iværksætte forebyggende foranstaltninger.
 • informere / oplyse elever, kursister og personalet om misbrug.
 • sikre at eleverne / kursisterne / personalet er informeret om skolens misbrugspolitik.
 • sikre at skolen har nogle ansvarlige (SSP+ / studievejledning / inspektør / forstander), der skal iværksætte forebyggende initiativer, og fungere som bindeled mellem elever, kursister, personale og ledelse og tage konkrete initiativer (f.eks. en bekymringssamtale), hvor der er tale om bestyrket mistanke om misbrug.

Når misbruget er konstateret: 

Hvis det konstateres, at en uddannelsessøgende overtræder skolens regler, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolen. Efterfølgende vil sagen hurtigt blive behandlet på skolen i SSP+ gruppen evt. i samarbejde med kommunens SSP+ alt afhængig af overtrædelsens karakter med henblik på, at den unge skal kunne fortsætte uddannelsen.

Er der tale om kriminelle forhold, vil sagen blive overdraget til politi eller andre relevante myndigheder, og evt. rusmidler vil blive konfiskeret og overdraget til politiet. I sådanne tilfælde skal hændelsen behandles skriftligt. Sagens karakter afgør om hændelsen medfører advarsel eller bortvisning. Ved bortvisning skal sagen altid videregives til SSP+netværket i kommunen.

Hvis den unge er under 18 år, skal forældre/værge hurtigst muligt inddrages i opklaring af overtrædelsen og den efterfølgende problemløsning.

Der skal i alle tilfælde gøres alt for, at den unge atter kommer på ret fod med henblik på fremtidig uddannelse/arbejde og få ny livskvalitet.

Evaluering:

Hvert år i juni evalueres organisationens opbygning samt årets indsats og resultater med det formål at tilpasse initiativer og organisationen til de aktuelle forhold.

Rusmiddelpolitik Revideret2017
82kb
Download

Alkohol[-]politik

Fælles kodeks for afholdelse af fester, cafeer, studieture og andre sociale arrangementer på ungdomsuddannelser.

Baggrund

Som led i det generelle dannelsesprojekt vi udfører på gymnasierne, afvikler gymnasierne forskellige arrangementer med både et fagligt, dannende og socialt aspekt. Det være sig studieture, musikcafeer og fester. Disse skal være inkluderende og foregå i en ånd af fællesskab. Alle skal kunne være med og bidrage.

Det kan man ikke, hvis alkoholindtagelse bliver dominerende. Derfor sætter gymnasierne gennem nærværende fælles kodeks ensartede rammer, der sikrer, at netop fællesskabet er i højsædet ved alle aktiviteter på gymnasierne.

Vi vil med dette kodeks sætte rammer for, at der kan afvikles sociale aktiviteter med begrænset indtagelse af alkohol, på en måde så det harmonerer med skolernes værdier.

Kodeks

Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på gymnasiet. Kun ved særlige aktiviteter, som er nævnt herunder, dispenseres der.

Studie- og introture:

Ved introture er det under ingen omstændigheder tilladt at indtage alkohol.

Studieture indgår i den almindelige skolehverdag, og derfor er alkoholindtagelse i denne forbindelse ikke tilladt. Dog kan der - efter aftale mellem ledelsen og de deltagende lærere - dispenseres herfor ved særligt programsatte aktiviteter, eksempelvis afslutningsaften, hvor alkohol kan indtages i begrænset omfang.

Fester og cafeer:

Der afvikles højst 5 fester årligt på gymnasierne herudover evt. en afsluttende studentermiddag.

Derudover afholdes cafeer og andre former for performance (teater, musical og lignende), hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol.

Desuden gælder følgende:

 • Alle gymnasiefester er lukkede fester
 • Der er altid ansvarligt personale til stede ved fester og andre arrangementer
 • Gratis vand er altid tilgængeligt ved gymnasiets arrangementer
 • Elever der ved ankomsten til eller ved deres adfærd ved festen viser at have indtaget for meget alkohol, vil blive hjemsendt
 • Sendes elever hjem fra fester, sker det ved kontakt til hjemmet
 • Til festerne kan der udskænkes almindelig bordvin og derudover alkoholiske drikke, der ikke overstiger en alkoholprocent på 5%.

Det er kun ved ovenstående typer arrangementer, der udskænkes alkohol.

Det forventes i øvrigt, at aktiviteter uden for skolens regi, som eleverne er del af og hvor de fremstår som repræsentanter for gymnasiet, afvikles sobert og ordentligt. Gymnasierne er ikke ansvarlige for adfærd i disse sammenhænge, men påtager sig et ansvar som oplysende partnere ved at forsøge at påvirke eleverne til god, respektfuld og fornuftig adfærd.

Gymnasierne søger særligt gennem oplysning at påvirke elevers indbyrdes kommunikation om alkohol og arrangementer på sociale medier m.v. så denne kommunikation bliver så inkluderende som muligt og udtrykker, at alle er velkomne i fællesskabet.

Alarmberedskab

Instruks ved brand eller ulykke.

Instruks+Ved+Brand++Ulykke+Vasevej+ +01 04 2017
493kb
Download

Eksamen

Eksamensperiode

Mundtlige og skriftlige prøver afholdes i maj og juni efter hvert afsluttet skoleår. Derudover er der sygeeksamen i august. Derudover afholdes der prøver i fagene Almen sprogforståelse og Økonomisk grundforløb i slutningen af grundforløbet i 1.g. Der afholdes også termins- og årsprøver i løbet af skoleåret.

I 3.g skriver alle elever et studieområdeprojekt med tilhørende mundtlig eksamen i maj/juni.

I skoleåret 2019/20 er eksamensperioden fra 18. maj 2020 til og med 24. juni 2020.

Antal prøver og udtræk af prøvefag

Alle elever skal til 10 eksamensbegivenheder i løbet af de tre år på gymnasiet. To af de 10 eksamensbegivenheder er obligatoriske: Dansk A skriftlig og Studieområdeprojektet, hvor den skriftlige opgave samt det mundtlige forsvar tæller som én eksamensbegivenhed.

Alle elever skal til eksamen i fag på A-niveau. Har man flere end 4 A-fag skal man til et tilsvarende antal ekstra prøver. Alle skal mindst til 3 skriftlige og 3 mundtlige prøver.

I løbet af de tre år skal elever til mindst 5 interne skriftlige og mundtlige prøver. Prøver i dansk, matematik samt studieretningsfag er obligatoriske.

I skoleåret 2019/20 offentliggøres de skriftlige eksaminer 11. maj 2020 og hele eksamensplanen 15. maj 2020.

Regler for eksamen

Jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser BEK nr 343 af 08/04/2016 (link) og Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser BEK nr 1276 af 27/11/2017 (link)

Adgang til prøver

En elev kan aflægge prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skoleår eller i det pågældende undervisningsforløb, medmindre andet følger af reglerne for den enkelte uddannelse. Det er en betingelse for adgang til eksaminationen, at de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv. (produktet), som eleven til brug for eksaminationen skal have udarbejdet som led i prøven i henhold til reglerne for den enkelte uddannelse, er opfyldt.

Når produktet er udarbejdet af en gruppe, har eleverne et fælles ansvar for opfyldelsen af de formelle krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, kan ingen af de pågældende aflægge prøven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at en eller flere af gruppens medlemmer skal tilbydes et nyt prøveforsøg.

Eleverne tilmeldes automatisk eksamen.

Sygdom

Er man forhindret i at gennemføre eksamen pga. af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund har man mulighed for at aflægge eksamen snarest muligt. Sygeeksamen ligger i august i det følgende skoleår.

Hjælpemidler

Som udgangspunkt er alle hjælpemidler tilladt. Kommunikation med omverdenen samt brug af internettet er forbudt. Du har dog adgang til i-bøger du har brugt i undervisningen, online-ordbøger og evt. andre ting i undervisningsbeskrivelsen som ikke kan gemmes på computeren. Alt andet skal gemmes lokalt på din egen computer.

Snyd

Eksamensbesvarelsen skal være elevens egen og selvstændige besvarelse. Hvis eleven foretager sig handlinger for at få eller give hjælp til besvarelse, betragtes det som snyd. Det samme gælder hvis eleven benytter ikke-tilladte hjælpemidler, udgiver andres arbejde for at være sit eget eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden en henvisning dertil.

Konsekvensen af snyd er enten karakteren -3 eller en bortvisning fra eksamen. En bortvisning kan ske både under og efter en eksamen og medfører en re-eksamen i næste ordinære eksamenstermin (typisk i eksamensperioden i næste skoleår).

Prøvens start

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eleven er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende. Prøven afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. En eventuel forberedelsestid indeholder tid til udlevering af opgave og materiale. Eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse indeholder tid til votering og karakterfastsættelse

En elev, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven. Hvis det anses for udelukket, at en elev, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eleven få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at prøvetiden forlænges. Hvis institutionen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eleven få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt.

Klage

Klage over prøver indgives af eleven til institutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet.  Klage indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Til brug for klagesagen skal eleven have udleveret kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse. Klage indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre:

1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav,

2) prøveforløbet eller

3) bedømmelsen.

Karaktervægte

Karakterer indgår med følgende vægte i eksamensresultatet:

1) Fag på A-niveau indgår med vægten 2.

2) Fag på B-niveau indgår med vægten 1,5.

3) Fag på C-niveau indgår med vægten 1.

4) Studieområdeprojektet i teknisk og merkantil studentereksamen indgår med vægten 2.

6) Erhvervscase i merkantil studentereksamen indgår med vægten 1,5.

7)Karakteren for en afsluttende, intern prøve i hhv. Almen sprogforståelse og Økonomisk grundforløb indgår i det samlede eksamensresultat med vægten 0,25.

Ordensregler ved eksamen og interne prøver

 • Ved sygdom skal du ringe til skolen (97 32 02 00).
 • Mødetid er senest 30 min. før start. Lokalerne åbnes senest 35 min. før start. Kommer du for sent, skal du henvende dig på kontoret, som afgør, om du har lov til at deltage i prøven.
 • Find de tilladte hjælpemidler frem og sæt tasken væk fra pladsen.
 • Sluk din mobiltelefon og læg den på vagtens bord.
 • Medbring høretelefoner til brug ved lyd/videobilag. Høretelefoner kan lånes i nødstilfælde.
 • Aflevering af eksamensopgaver foregår på netprøver.dk.
  • Matematik A: Delprøven uden hjælpemidler afleveres i papirform. Delprøven med hjælpemidler afleveres på netprøver.
 • Der må kun kommunikeres med vagten, hvilket sker ved håndsoprækning.
 • Ingen forlader lokalet de sidste 30 min. af prøven. Ellers må du stille rejse dig og gå, når du er færdig og har fået tilladelse af vagten. Ved aflevering før tid skal du forlade både lokalet og gangen. Du må tage din telefon med, men ikke andre ting. De kan hentes når eksamen er slut.
 • Når eksamen er slut, må ingen forlade deres pladser og tale sammen, før alle har afleveret.
 • Det er tilladt at høre dæmpet musik i høretelefoner. Du må ikke streame musik fra nettet når du ikke har adgang til internettet. Computere må ikke anvendes til spil, film og anden underholdning.
 •  Til mundtlig eksamen med forberedelsestid skal du medbringe din egen computer til brug i forberedelsen. Du har adgang til print, så du skal sørge for at have installeret printere på forhånd via Tryllehat.
 • Skriv navn og lokalenr. på alle sider som skal printes.
 • Print uden navn og lokalenr. bliver ikke udleveret. Henvend dig til eksamensvagten for at få udleveret print.
 • Overtrædelse af reglerne medfører bortvisning fra prøven.