Shadow

Økonomi

 

En selvejende uddannelsesinstitutioner som UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern har to indtægtskilder til finansiering af deres udbudte uddannelsesaktiviteter: Statstilskud og egne indtægter fra indtægtsdækket virksomhed, deltagerbetaling og betaling for aktiverede mv. Det statslige tilskud udgør cirka 80 procent og er således institutionernes primære indtægtsgrundlag.

Taxametertilskud.

Taxameterstyring indebærer grundlæggende, at der inden for statens samlede økonomiske ramme til uddannelsesformål, der er bestemt af en række overordnede udgiftspolitiske prioriteringer, fordeles aktivitetsafhængige bevillinger til de enkelte uddannelsesinstitutioner ud fra:

- objektive mål for aktivitet 
- politisk fastsatte takster per aktivitetsenhed.

På alle områder kombineres taxametertilskud med et grundtilskud til finansiering af institutionernes basisomkostninger.

Bevillingerne ydes som bloktilskud, som institutionerne frit kan disponere over inden for rammerne af gældende bevillingsforudsætninger og dispositionsregler og i overensstemmelse med de formål, som er fastsat for de enkelte uddannelser og institutioner.

Andre tilskudsordninger

Foruden de aktivitetsbestemte taxametertilskud er tilskudsadministrationen suppleret af en række yderligere tilskudsordninger, herunder Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), den Erhvervsrettede Voksen- og Efteruddannelse (EVE) og befordringstilskud.

Puljemidler

Endelig kan der søges midler fra ministeriets forskellige puljer:

Forsøgs- og udviklingsmidler:
- til initiativer i forbindelse med uddannelsesrelaterede analyser, udvikling, udrednings- og evalueringsarbejde, formidling og publikationer.

Tips- og lottomidler:
- til fremme og udbredelse af aktiviteter og nye tiltag inden for undervisnings- og folkeoplysningsområdet

Satspuljen: 
- til initiativer, der har til formål at forbedre vilkårene for svage og udsatte grupper

En række funktionsspecifikke udviklingspuljer på de enkelte uddannelsesområder.

Årsrapport.

Som selvejende statsinstitution skal der hvert år indsendes en revisionspåtegnet årsrapport indeholdende ledelsesberetning, nøgletal samt regnskabstal og noter. Sammen med årsrapporten indsendes en revisionsprotokol udarbejdet af institutionens eksterne revisor