Shadow

Selvevaluering

Det centrale i uddannelsescenterets kvalitetssystem, er den systematiske selvevaluering, der gennemføres på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern.

Ledelsen udarbejder en strategi for den kommende periode, og udpeger i forlængelse heraf en række overordnede indsatsområder for UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Det er disse områder der skal tages op i den efterfølgende selvevaluering.

Selvevalueringen skal identificere områder, hvor vi gør det godt og områder, hvor vi kan forbedre os.

De informationer, der ligger til grund for selvevalueringen, er både indsamlede informationer og deltagernes egne observationer/erfaringer. Som eksempler kan nævnes: elevundersøgelser, medarbejderundersøgelser, karakterer og den generelle udvikling.
På EUD spiller arbejdet med øget gennemførelse desuden en stor rolle i selvevalueringen.
 

De metoder, der anvendes i forbindelse med selvevaluering, afspejler UddannelsesCenter Ringkøbing Skjerns værdier, idet der bl.a. bliver lagt vægt på brugerinvolvering og samarbejde i forbindelse med dataindsamling og tilbagemeldinger på disse. Desuden bliver forskellige meninger og holdninger respekteret i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplanerne, hvor der ligges vægt på, at man er udviklingsorienteret i sin tilgang til udarbejdelsen af handlingsplanerne.

Selvevaluering skal også ses som et vigtigt led i uddannelsescenterets arbejde med kompetenceudviklingen af medarbejderne, idet den kan være med til at afdække områder, hvor der er brug for en opkvalificering eller helt nye kompetencer.