Shadow

Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

 

Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag for erhvervsuddannelserne på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern tager udgangspunkt i de overordnede værdier for hele uddannelsescenteret:

Udvikler

Committer

Rummer

Stræber

Grundlaget skal være med til at sikre det fortsatte arbejde for at give den enkelte elev den bedst mulige uddannelse, samtidig med at vi opfylder det omgivende samfunds behov indenfor de forskellige fagområder.

For at sikre de bedste rammer for vores elever er opgaven et fælles ansvar for alle på erhvervsuddannelserne, undervisere, administration, ledelse og praktikvirksomheder.

Udvikler

  • Skolen har en læringskultur, der sætter fokus på høj faglighed, både hos den enkelte elev, og blandt underviserne. Vi har en anerkendende tilgang til hinanden, med plads til mangfoldighed, fordi vi tror på den enkelte og dennes bidrag
    Der er i hver afdeling udarbejdet en strategi for kompetenceudvikling, der bl.a. skal sikre vidensdeling. Fordi kompetenceudvikling blandt lærerne er en forudsætning for at sikre udvikling blandt eleverne.

Committer

  • Elevens uddannelsesplanlægning foregår i et samspil mellem kontaktlærer/klasselærer og elev via Elevplan. Eleven får via forskellige former for evaluering mulighed for at tilkendegive sine meninger. Det betyder at eleven gennem medinddragelse i planlægningen og evalueringen får medansvar for egen læring og føler medejerskab for indholdet i undervisningen. Dette er med til at fastholde eleven i uddannelsen.

Rummer

  • Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige, sociale og personlige kompetencer. Det betyder, at der er en fast procedure for elevens start på skolen (uddannelsessamtale og indplacering på hold). Desuden betyder det at undervisningsdifferentieringen er et bærende princip i uddannelsesplanlægningen i den enkelte afdeling. Vi tror på, at vi ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs individuelle ønsker og udvikling, skaber motivation og læring.

Stræber

  • Gennem elevens uddannelse er der fokus på hele uddannelsen – dvs. både skoledel og praktikdel for at give eleven den bedst mulige uddannelse og fremme helhedsforståelsen for den virkelighed, de senere skal agere i. For at sikre det skal underviserne aktivt tage kontakt til erhvervslivet, dels for at vedligeholde og udvikle kompetencer, dels for at sikre praktikpladser. I den enkelte afdeling er der udarbejdet en strategi for det opsøgende arbejde. Det er desuden skolens mål at ingen af vores samarbejdsvirksomheder er ubesøgte.
  • Undervisningen tilrettelægges, gennemføres og evalueres med fokus på at styrke elevernes kompetencer inden for innovation og iværksætteri. Fordi de skal være parate til at møde det omgivende samfunds forventninger til fremtidens arbejdskraft.